Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.
För gårdagens fordon på morgondagens vägar
Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar över 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan användas, bevaras och utvecklas.

MHRF begär remiss på rapport om lagskydd av det rörliga kulturarvet!

[2022-01-14 15:30] I dag saknas en lagstiftning som skyddar det rörliga kulturarvet – de historiska transportmedlen på väg, vatten, räls och i luften – mot problem skapade i modern myndighetsutövning. Ett konkret förslag har utan remittering lagts på is och i väntan på en lösning tvingas MHRF släcka bränder, senast gällande historiska fordon som vid import klassades som avfall. Motorhistoriska Riksförbundet har genom samarbetet Transporthistoriskt Nätverk (ThN) arbetat för ett stärkt lagskydd för historiska transportmedel. Arbetet inleddes 2012 och 2017 gav det resultat när riksdagen i samband med kulturarvspropositionen gav regeringen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett lagskydd för det rörliga kulturarvet. Uppgiften lämnades till Riksantikvarieämbetet (RAÄ), som i en rapport 2018 föreslog en hänsynsregel i kulturmiljölagen. Lagförslaget innebar att myndigheter ska ta hänsyn till intresset att bevara och använda historiska transportmedel. Rapporten går på djupet i komplexiteten kring möjligheten till ett levande bevarande i relation till moderna lagkrav. MHRF ansåg att uppdraget var väl genomfört och en revolutionerande bekräftelse och ThN väntade spänt på hur regeringen skulle hantera förslaget. Ett ja i riksdagen skulle innebära ett stort steg för de myndigheter vars beslut påverkar möjligheten att hålla det rörliga kulturarvet just rörligt. Men ett nedslående besked kom under 2020. Regeringskansliet bedömde att alltför många problemställningar lyfts fram i rapporten för att hänsynsregeln skulle bli verkningsfull och inte ge upphov till nya frågor. Man valde därför att inte gå vidare med förslaget och därmed skickades inte rapporten ut på remiss. MHRF var givetvis inte tillfreds med detta utan ansåg, och anser fortfarande, att så bör ske. För att komma vidare valde regeringen att ge RAÄ ett nytt uppdrag. I samverkan med Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) samt det civila samhällets organisationer, däribland ThN, skulle RAÄ verka för ökad kunskap och kunskapsspridning om historiska transportmedel i syfte att främja ett bevarande av kulturarvet. MHRF ansåg att det nya uppdraget i och för sig var bra, men inte hade samma substans. Dessutom nämndes inte användningen av transportmedlen. MHRF menar att om synliggörandet och kunskapsspridningen om funktion och användning inte beaktas begränsas möjligheten att utveckla kulturarvet. Dialogen med RAÄ och SMTM har varit god och strax före jul kom en ny rapport som redovisar det senaste uppdraget. I den uppmärksammas civilsamhällets och föreningars ideella arbete för att äldre transportmedel ska kunna användas. Det ingår även en sammanställning över projektbidrag de senaste åren samt information om att pandemin påverkat möjligheten att utföra planerade studiebesök och temadagar. Även om MHRF ser positivt på den nya rapporten anses den ha för stort fokus på bidrag. Kunskap och kunskapsöverföring nämns, men en vägledning saknas. Vägfordonsområdet beskrivs också alltför kortfattat och övergripande. Det ges en bild av en ökad medvetenhet bland svenska myndigheter, men denna gäller främst RAÄ och SMTM. Inom myndigheterna på fordons- och miljöområdet brottas MHRF fortsatt med svåra frågor och kommer att få göra det tills det finns ett lagskydd eller en annan lösning där kulturarvsaspekten kring historiska fordon beaktas. Det har inte minst visat sig i samband med de amerikanska 50-talsbilarna som stoppades i Göteborgs hamn efter att ha klassats som avfall av Länsstyrelsen i Västra Götaland – allt på grund av en otydlig vägledning från Naturvårdsverket. MHRF liksom ACCS, importörerna och deras ombud fick lägga ned ett omfattande arbete under stor del av 2021 för att försöka lösa situationen. Ett arbete som fortsatt pågår. Malin Erlfeldt kanslichef MHRF med ansvar för rullande kulturarvsfrågor

FIVA: Det rullande kulturarvet måste skyddas – även i en framtid med nollutsläpp!

[2021-12-15 10:43] Motorhistoriska Riksförbundet är en aktiv medlem av FIVA, den internationella rörelsen för historiska fordon. MHRFs före detta förbundsordförande Peter Edqvist (andra från vänster) är Senior Vice-President. Nuvarande MHRF-styrelse finns representerad genom förbundssekreterare Timo Vuortio (andra från höger) som är ordförande i FIVA Utilitarian Commission samt nuvarande förbundsordförande Kurt Sjöberg som deltar i FIVAs Legislation Commission. I november samlades FIVAs medlemsförbund till årsmöte, den årliga generalförsamlingen. 19–20 november samlades FIVAs medlemsförbund till årsmöte, det så kallade General Assembly. Styrelsen samlades i tyska ADACs lokaler i München för att leda mötet och de 72 deltagarna från världens medlemsförbund deltog via uppkoppling. Mötet kunde också följas via Facebook där uppåt 400 intressenter deltog. Årsmötet består av två dagars möten där andra dagen består av själva årsmöteshandlingar med val till olika positioner, fastställande av budget och annat som tillhör årsmöten i föreningar. Det rapporterades om god ekonomi med överskott och sänkt medlemsavgift, om planerad verksamhet och mindre ändringar i stadgarna. FIVA-presidenten Tiddo Brestners öppnade med ett tal om framtiden för rörelsen. Hans viktigaste inlägg berörde drivkraften som består av: samarbete och lagarbete, förtroende och respekt, kostnads- och tidseffektivitet, kommunikation samt engagemang. Men det viktigaste enligt honom är allas vår passion till historiska fordon. Med dessa ingredienser kan vi gemensamt nå resultat! De olika kommittéerna avlade därefter sina rapporter om årets händelser och hur man ser på kommande årets verksamhet. Det finns sex sådana varav jag som ordförande av nyttofordonskommittén berättade om bland annat planerna för FIVA World Event som vi planerar till sommaren i Holland. Den viktigaste kommittén är Legislation Commission, där MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg är ledamot. Några saker som presenterades av kommitténs ordförande Lars Genild berörde deras arbete kring miljözoner, hållbarhet, kemikalierestriktioner, uttjänta fordon, elfordonens frammarsch, självkörande fordon och nya lagar främst inom EU generellt. Rapporter lämnades också av FIVA-ambassadörer från de olika världsdelarna. Hall of Fame har fått nya medlemmar, däribland Giorgetto Giugiaro och Mr. Suzuki, båda välkända världen över. FIVAs vice president, före detta förbundsordförande i MHRF, Peter Edqvist berättade vad som kommer att påverka den fordonshistoriska rörelsen i framtiden och vad som måste tas hänsyn till. Befolkningen blir äldre och de som är unga nu kommer att vara den största åldersgruppen när de blir gamla, artificiell intelligens kommer att påverka oss, liksom rörelser kring klimatförändringar och ökad nationalism. Allt detta kan vi hantera om vi är beredda och agerar, menade Edqvist. Även lobbying gentemot beslutsfattare är viktig. Många förbund bedriver ett sådant arbete nationellt, däribland Motorhistoriska Riksförbundet i Sverige sedan 1969. EUs beslutsfattare uppvaktas av FIVA. I korthet handlar det om att informera rätt personer med korrekt information. I tid. FIVA satsar därför på kommunikation i olika former och har därför anlitat experter för att se över bland annat sociala media, pressreleaser, olika informationspaket och inte minst den egna webbplatsen fiva.org. Ungdomar och ungas intressen är viktiga och betydelsefulla för nutiden, men framför allt framtiden. Därför fortsätter Culture & Youth Commission sitt arbete att på många olika sätt lyfta fram den gruppen och har planerat verksamhet av olika slag just utifrån deras intressen. Samarbetet med många stora organisationer ska utökas. Unesco (FNs organ för utbildning, vetenskap och kultur), TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), FIA (Federation Internationale de l'Automobile) och FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) är några av sådana som har angivit FIVA som en viktig samarbetspartner. Avslutningsvis lyftes betydelsen fram av alla enskildas entusiastiska arbete med att renovera och visa upp sina fordon. Utan dem skulle inte framtida generationer kunna glädjas av dessa historiska fordon som är en del av kulturhistorian! Timo Vuortio förbundssekreterare MHRF samt ordförande i FIVA Utilitarian Commission  

Vägledning till medlemsklubbar avseende klubbmöten och inställda eller framskjutna årsmöten

[2022-01-17 10:33] I den rådande situationen med coronaviruset får MHRF frågor från medlemsklubbarna rörande hur man bland annat ska hantera årsstämmor. Med anledning av detta har vi satt ihop denna vägledning. Ställ in årsmötet eller genomför det digitalt Motorhistoriska Riksförbundet rekommenderar att medlemsklubb som ska hålla årsmöte ställer in det tillsvidare eller genomför den via något digitalt/virtuellt verktyg om stadgarna inte uttryckligen anger att årsstämman ska genomföras fysiskt. Möjliga konsekvenser Att ställa in mötet kan innebära att den sista dagen då årsstämman ska genomföras enligt stadgarna passeras. Styrelsen tappar vid den tidpunkten sitt mandat då den varken beviljats ansvarsfrihet, fått fortsatt förtroende eller blivit vald. Styrelsen har formellt därmed inte möjlighet att uppfylla sina åtaganden. Med tanke på denna unika situation är det rimligt att anta att leverantörer av varor och tjänster inte stoppar dessa. Det mest kritiska torde då vara föreningens ekonomiska medel och åtaganden. Det kan därför vara en god idé att säkerställa både tillgång till dessa och att ingångna åtaganden uppfylls så långt det är möjligt samt hålla berörda informerade. Om årsstämman inte hålls stadgeenligt utan vid ett senare tillfälle är det stämman som avgör om styrelsen agerat ansvarsfullt och för föreningens bästa. Läget är helt unikt och oförutsägbart. Allt kan därför inte hanteras som vanligt. Situationen förhindrar styrelsen att agera på det sätt den är bunden till av till exempel stadgar, avtal eller att göra vad den föresatt sig. Det gäller särskilt möjligheten att uppfylla det som skulle ha gällt enligt rättsligt bindande överenskommelser. Förutom det läge vi befinner oss i kan det äldre rättsbegreppet högre hand (som avser naturkrafter, så som sjukdom som inte kan kontrolleras eller undvikas) vara det styrelsen kan hänvisa till. Förslag till information till klubbens medlemmar om inställt årsmöte En lämplig text kan vara följande: I dag har styrelsen i ”föreningens namn” tagit beslutet att ställa in årsmötet den ”datum, månad och plats”. Anledningen är spridningen av coronaviruset. Vi har alla ett ansvar mot varandra att inte sprida smittan vidare, och många av våra medlemmar och förtroendevalda utgör en extra utsatt riskgrupp som vi naturligtvis vill värna om. Styrelsen anser att det därför är viktigt att undvika sammankomster och möten som inte är absolut nödvändiga. Nytt datum för årsmötet kommer att meddelas, ”var/hur informationen kommer publiceras,” när den rådande situationen har normaliserats. Att ställa in klubbmöten eller planerade aktiviteter Motorhistoriska Riksförbundet rekommenderar också att klubbarna tills vidare ställer in planerade större träffar, t ex arrangemang med fordon, marknader och medlemsmöten. För mindre arrangemang bör klubben noga följa myndigheternas rekommendationer och göra en individuell bedömning. Smittspridningen avseende omikronvarianten är för närvarande hög och beräknas avta först i mitten av februari.  Mer information finns att hämta här Föreningen bör följa myndigheternas rekommendationer. Information finns bland annat att finna via följande länkar: Samlad information från Sveriges myndigheter – www.krisinformation.se Aktuell information om läget – www.folkhalsomyndigheten.se Information till arrangörer av evenemang – www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ Reserekommendationer – www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (sök på corona) – www.msb.se Om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om Covid-19 – Nationella informationsnumret 113 13 Vårdguiden 1177      

Tillfälligt stopp för utfärdande av ursprungsintyg förlängs

[2021-12-02 09:53] 2021.12.02 MHRFs tillfälliga uppehåll avseende utfärdande av ursprungsintyg (för ursprungskontroll, registreringsbesiktning och teknisk identifiering) förlängs till den 1 oktober 2022. Under denna period kan MHRF inte heller hjälpa till med rådgivning eller avsluta pågående ärenden. Orsaken är att Transportstyrelsen under våren kommer att publicera nya föreskrifter som träder i kraft först under hösten. Under perioden däremellan ska MHRF och de som berörs se över rutiner, systemstöd och utbildning för att möta nya krav. En positiv utveckling har påbörjats med Transportstyrelsens ursprungskontrollsenehet i Örebro rörande det absoluta kravet på registreringsbevis i original, men det kommer att dröja innan praxis ändrats och ett avgörande moment är de nya föreskrifterna och MHRFs fortsatta dialog. Under tiden hänvisar vi till den information vi publicerat här på vår hemsida. Det går bra att ringa berörd myndighet om du har frågor: Ursprungskontroll: Transportstyrelsen i Örebro Avfallsfrågor: Naturvårdsverket Importfrågor: Handelskammaren och Tullverket Rör det amatörbyggda fordon kan du också kontakta Testa och SFRO. FIVA-pass Läs mer här!    

Ljusnar det vid horisonten för våra historiska fordon?

[2021-11-26 10:20] 2021 har känts som en lång vägs färd mot ett ljusnande 2022 vid horisonten. Pandemin har gjort tillvaron tuff för oss alla som sett fram emot träffar och sommarevenemang och det är inte över ännu, utan finns illavarslande tecken på en fjärde våg. Men vi ska inte tappa sugen utan nyttja vintern till att pyssla om våra fordon och ha siktet inställt på att det blir bättre till sommaren. Förutom pandemin har 2021 utmärkts av många digitala möten. Det är mycket roligare med fysiska möten, men för Motorhistoriska Riksförbundet har den digitala omställningen fungerat på ett riktigt bra sätt där möten har blivit effektiva. Men visst saknar jag de sociala samtalen i samband med klubbmöten och andra sammankomster. Intresset för det rullande kulturarvet har inte minskat, snarare tvärtom. För andra året ställdes flera traditionella arrangemang in. Motorhistoriska dagen firades på samma sätt som under 2020 med en fototävling där det blev en stor gemenskap genom MHRFs Facebookgrupp för årets firande där även en Kultur på väg-vinnare korades. Det visade sig återigen vara ett uppskattat sätt att umgås på och sociala medier kommer därför att bli ett utmärkt komplement vid framtida firanden, även om det inte kan överglänsa känslan att träffas och umgås. Myndighetsarbete När MHRF startade för drygt 50 år sedan var målsättningen att kunna påverka politiker och beslutsfattare i frågor som rör våra möjligheter att kunna använda, bevara och använda våra historiska fordon. På den tiden bestod MHRF av 13 klubbar med knappt 2 000 medlemmar. Jag brukar säga att ”ensam är stark – särskilt i grupp” och det har ju verkligen visat sig vara ett framgångskoncept! MHRF består i dag av nästan 200 klubbar med över 100 000 medlemmar. Vårt engagemang när det gäller myndighetsfrågor har utvecklats starkt under dessa 50 år. Vi har ett etablerat samarbete med många andra organisationer inom det rörliga kulturarvet genom Transporthistoriskt Nätverk – som också är en stark kraft inte minst i remissammanhang. MHRF har sedan många år ett givande samarbete med våra folkvalda i riksdagen genom Riksdagens fordonshistoriska nätverk. Vår målsättning är att arbeta genom upparbetade kontakter med olika myndigheter såsom Transportstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket. Under året har särskilt Naturvårdsverkets vägledning när det gäller import och export av fordon blivit särskilt uppmärksammat genom att Länsstyrelsen i Västra Götaland i våras stoppade två importer av amerikanska 50-talsbilar från USA som skulle renoveras i Sverige. Myndigheten betraktade de importerade fordonen som avfall och hänvisade till Naturvårdsverkets bristfälliga vägledning. Nu har fallen varit föremål för rättsliga prövningar och Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Domstolen har upphävt Länsstyrelsens beslut och fordonsägarna har kunnat hämta fordonen i frihamnen i Göteborg. Naturvårdsverket har också ändrat i sin vägledning, mycket med anledning av de synpunkter som MHRF har framfört, både under senaste tiden och tidigare under åren. Medlemsklubbarna Under året genomförde MHRF en enkätundersökning bland våra medlemsklubbar för att få deras syn på hur nöjda de är med MHRFs medlemsservice. Resultatet visade att medlemmarna över lag är mycket nöjda samtidigt som organisationen har fått viktiga idéer och synpunkter för att utveckla verksamheten. Drivmedel Ett av de ställningstaganden som MHRFs myndighetsråd tagit fram rör tillgången till framtida drivmedel. Frågan om möjligheterna att framföra våra historiska fordon i framtiden berördes i en interpellationsdebatt i riksdagen under oktober och där svarade miljöminister Per Bolund att det kommer att finnas tillgång till fossila drivmedel även efter 2040 för fordon som behöver dessa. Han nämnde dock inget om priset eller var i landet det kommer att finnas användbara drivmedel till våra historiska fordon. Min erfarenhet är att ”förnöjsamhet med nuläget är första steget tillbaka”. MHRF kommer med kraft att även fortsättningsvis bevaka och driva frågan om drivmedelstillgängligheten. Internationellt samarbete Genom medlemskap i FIVA, den världsomspännande organisationen för det rullande kulturarvet deltar MHRF aktivt på flera områden. Själv är jag medlem i den kommission som bevakar lagstiftningsfrågor och MHRFs förbundssekreterare Timo Vuortio är direktör och leder verksamheten inom kommissionen för tunga fordon. Det är viktigt att påverka de frågor som behandlas i EU-parlamentet och som också påverkar historiska fordon i Sverige. Ett aktivt lobbyarbete är viktigt både i Bryssel och bland våra svenska politiker och beslutsfattare. Blickar framåt Historiska fordon är alltid ett uppskattat inslag i trafiken. Även många riksdagsledamöter är engagerade, vilket märktes inte minst i engagemanget i det uppmärksammade importärendet. Detta stärker MHRFs huvuduppdrag, som innebär att arbeta för att historiska fordon ska kunna användas, bevaras och utvecklas även i framtiden. Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF

Tack Jan Seglert!

[2021-11-19 14:09] Jan Seglert, en av våra handläggare på MHRF-försäkringen, går i pension. Motorhistoriska Riksförbundet tackar Jan Seglert för sina 17 år som försäkringshandläggare på kansliet. Vi hoppas att han nu, när han får en massa tid över till annat, förverkligar sin dröm i garaget och införskaffar sig sin drömbil: en Volkswagen *1300 cabriolet. Om inte annat då lär våra vägar korsas igen i samband med att det är dags att teckna en försäkring! Läs mer om Janne och hans garagedrömmar här. Med anledning av pensionsavgångar, och som en del i utvecklingen av kansliets organisation och det dagliga arbetet, söker vi en försäkringshandläggare med tillträde under mars–april 2022. Mer om vem vi söker finns att läsa här. Malin Erlfeldt kanslichef MHRF *Bilden visar en 1303LS cabriolet. Volkswagen 1300 tillverkades endast 1966 och är mycket ovanlig. 1967–1970 tillverkades Volkswagen 1500 cabriolet följt av Volkswagen 1302LS 1971–1972 och slutligen den på bilden från 1973 till och med 1979 (som slutade säljas 1975 i Sverige). Tack till Håkan Johansson för förtydligandet!

UPPDATERAD 2021.11.22:
Otydlig vägledning drabbar import och export av historiska fordon

[2021-11-16 08:35] SENASTE NYTT! (Uppdaterat 2021.11.22) En stor seger är att bilarna i Göteborgs frihamn inte längre felaktigt betraktas som avfall av myndigheterna, utan som just bilar. En del utmaningar kvarstår dock innan vi kan blåsa faran över när det gäller import och export av historiska fordon. Mark- och miljödomstolen i Vänersborg meddelade den 15 oktober 2021 domar rörande de två ärenden som rör import från USA och där Länsstyrelsen i Västra Götaland hindrade importen. I bägge dessa ärenden har domstolen upphävt Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut. De aktuella fordonen är inte att betrakta som avfall och ägarna kan hämta sina fordon från frihamnen i Göteborg. Ett tredje fall, en International från 1973, som importerats från Norge, och där Länsstyrelsen i Västra Götaland har överklagat den friande domen från Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, behandlas nu i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Här har Motorhistoriska Riksförbundet, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen lämnat remissvar. Dom förväntas efter årsskiftet. Samtidigt har MHRF fortsatt kontakt med Naturvårdsverket för att ytterligare lyfta fram oklarheter i verkets senaste vägledning. Den nya vägledningen är mycket tydligare än den tidigare, men kan förbättras på några punkter. Bakgrunden Naturvårdsverkets vägledning är av stor betydelse eftersom såväl Tullverket som länsstyrelserna följer den i sin handläggning i import-och exportärenden av entusiastfordon. Efter möte med MHRF sker en översyn av denna. Motorhistoriska Riksförbundet genomförde i slutet av juni ett digitalt möte med Naturvårdsverket för att diskutera den bristfälliga vägledning som finns på deras hemsida. En uppenbar brist är att de inte nämner hur historiska fordon ska bedömas vid import och export. Naturvårdsverket insåg själva redan 2017 att vägledningen var otydlig och uttalade därför att man hade för avsikt att tillsätta en arbetsgrupp där MHRF skulle erbjudas en plats. Någon inbjudan till en sådan arbetsgrupp har emellertid inte kommit, trots att MHRF vid ett flertal tillfällen begärt detta. I stället har Naturvårdsverket vänt sig till länsstyrelsen i Skåne för stöd när det gäller översynen av vägledningen. Resultatet av denna översyn har MHRF i samband med remissbehandlingen haft flera synpunkter på. Länsstyrelsen i Skåne har därför omarbetat vägledningen och överlämnat den till Naturvårdsverket för vidare handläggning. När MHRF mötte Naturvårdsverket gav myndigheten en muntlig föredragning av de viktigaste punkterna i den vägledning som man höll på att omarbeta. MHRF fick ett positivt intryck av att man tagit viss hänsyn till de synpunkter som vi tidigare har framfört. Avsikten var att skicka ut den omarbetade vägledningen på remiss till länsstyrelserna. Innan publiceringen av vägledningen skulle MHRF få underlaget för att kunna lämna synpunkter. Publicering av den nya vägledningen skedde dock utan att MHRF fick det utlovade underlaget. Vägledningen publicerades den 19 augusti. Texten var bättre än det remitterade förslaget från Länsstyrelsen i Skåne län men MHRF hade ändå synpunkter som vi tyvärr inte hade möjlighet att framföra. Kort därpå lämnade MHRF synpunkter på den till såväl Naturvårdsverket som Miljödepartementet. Vid ett möte med departementet i slutet av augusti framförde MHRF önskemål om dialog med Naturvårdsverket och dess generaldirektör.   Den 9 september hölls en interpellationsdebatt med kulturminister Amanda Lindh i Riksdagen. Länk till denna hittar du till höger. Efter ännu en skriftlig framställan om ett möte till Naturvårdsverket genomfördes mötet den 1 oktober. Vid mötet meddelade Naturvårdsverket att man skyndsamt avsåg att revidera vägledningen från augusti och att man i sak hade beaktat MHRFs synpunkter. MHRF erhöll senare ett utkast och igen kunde vi konstatera att den blivit bättre men att vi fortsatt har synpunkter. Den 9 oktober meddelade Naturvårdsverket att man publicerat den reviderade vägledningen. Den 8 oktober besvarade Naturvårdsverket, med stöd av den senaste utgåvan av vägledningen, Mark- och Miljööverdomstolens remiss avseende en dom i Mark- och miljödomstolen. Domen gick Länsstyrelsens Västra Götalands Län emot avseende deras förbud i augusti 2020 av import från Norge av en International brandbil från 1973. Naturvårdsverket hänvisar till nya fakta i målet och tydliggör att det är syftet med importen och exporten som måste vara avgörande vid en tillsynsbedömning. De skriver avslutningsvis att ” när det gäller fordonet i förvarande mål har, efter det att tillsynsmyndigheten fattade sitt beslut om importförbud, framkommit uppgifter om fordonet och syftet med importen som enligt Naturvårdsverkets bedömning bör ses som tillräckliga för att styrka att det är fråga om ett historiskt fordon som inte ska betraktas som avfall. Naturvårdsverket ser därför inte skäl till ändring av mark och miljödomstolens avgörande.” Domen var till importörens fördel då domstolen i målet inte funnit att Länsstyrelsen haft fog för sitt förbud att föra in fordonet från Norge till Sverige. Den 12 oktober hölls en interpellationsdebatt med miljöminister Per Bolund i Riksdagen i fråga om import och export av dessa fordon. Du kan ta del av den till höger. Det hölls samma eftermiddag även en interpellationsdebatt om förbud mot bensin- och dieselfordon, du hittar den här. Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF     Mer om bakgrunden om avfallshotet mot veteranfordon finns att läsa här. Bilden: Denna Dodge 1959 stoppades vid import i Göteborgs hamn då Tullverket ställt frågan till länsstyrelsen om fordonet var att anse som avfall trots ett flertal handlingar som uppgav att det var ett fordon inklusive amerikansk title. Läs mer här. Fem ställningstaganden har tagits fram av Myndighetsrådet i för MHRF viktiga fordonshistoriska frågor. De finns samlade här.    

Bildesign samlad framför Nationalmuseum

[2021-10-20 14:02] MHRF hade förmånen att kunna visa upp fem representativa svenska och amerikanska bilar framför Nationalmuseum i samband med utställningen Scandinavian Design & USA. I utställningen Scandinavian Design & USA på Nationalmuseum i Stockholm undersöks hur idéer från Norden påverkat amerikansk design och omvänt, hur influenser från USA har påverkat nordisk design. Söndagen den 17 oktober fokuserade utställningen på bildesign. I bildspelet ovan visas de fem fordonen som fick representera flera aspekter av svensk och amerikansk industridesign och kontakter mellan ländernas bilindustrier. Motorhistoriska Riksförbundet vill tacka alla ägare som ställde upp! Här en presentation av bilarna (sett framifrån från vänster): Cadillac Series 75, 1939 En högklassig amerikansk bil med unik svensk kaross. Karossen är byggd av Nordbergs Vagnfabrik på Tegnérgatan, bara ett par kilometer från Nationalmuseum. Ägare: Anders Läck (förare var Bobby Bastamow-Silfverberg) Volvo PV52 Special, 1938 Den modell som följde på den strömlinjeformade Volvo Carioca. Formgiven av Edward Lindberg som tidigare arbetat på Studebaker i USA. Stora delar av formgivningen är baserad på Cariocan. Ägare: Lars Haglund Volvo Amazon, 1957 Huvuddesigner norskamerikanen Jan Wilsgaard. Modellen är tydligt amerikainspirerad med många spännande detaljer. Bilen extrautrustad med diagonalbälten. Denna är precis lik den Amazon som finns avbildad i utställningen. Ägare: Tommy Brink Studebaker Avanti, 1963 En designikon. Bilen var den sista som Raymond Loewy formgav. Hupmobile var den första, och hos den tillverkaren hade Ivan Örnberg, som ritade Volvo Carioca, arbetat. Ägare: Thomas Ekström Buick Electra 225, 1959 Den legendariske formgivaren Harley Earls sista årsmodell. Modellen representerar kulmen på trenden mot längre, lägre och bredare amerikanska bilar. Ägare: Kjell Granström Utöver de nämnda fem tillkom ytterligare ett stycke amerikansk designhistoria på Strömkajen, en AMC Pacer från 1975, i samband med ett spontanbesök av Magnus Blommé. Denna kompaktbil är formgiven av Dick Teague. Dess aerodynamiska design och speciella utseende har gjort den till en sann 70-talsikon! Per Dahl Svenskt Motorhistoriskt Arkiv/MHRF

Här träffar du MHRF

Senaste PåVäg

MHRFs nyhetsblad (för tryckvänliga PDFer i format A5 och A4 klicka här):

Motorhistoria i media

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?