Hem

Besiktningspaketet: Tre remissvar från MHRF om införandet av EU-direktiv


SENASTE NYTT: Fordonshistoriska rörelsen välkomnar Transportstyrelsens besiktningsförslag


Ett nytt EU-direktiv om gemensamma regler för kontrollbesiktning av fordon antogs våren 2014 av EU-parlamentet, det så kallade “besiktningspaketet”. Direktivet införs senast 2018 genom lagstiftning i EU:s medlemsstater. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och skapa enhetliga regler i medlemsstaterna för kontrollbesiktningar. Besiktningspaketet är ett så kallat minimidirektiv där varje medlemsstat har möjlighet att besluta om strängare regler än direktivet föreslår. I Sverige skall nödvändiga regeländringar beslutas senast i maj 2017.


Fordonsförordningen som bland annat reglerar besiktningsintervallen för olika fordonskategorier är beslutad av regeringen men inte offentliggjord på detaljnivå. Klart är dock att Sverige inte inför vartannat års-besiktning för moderna fordon som är grundkravet från EU och tillämpas i de flesta andra länder.


Föreskrifterna, som är en mer detaljerad nivå, har Transportstyrelsen skickat ut på remiss som MHRF nu svarat på. De berör tre områden, med förslag till ändringar i nuvarande föreskrifter, tillsammans med konsekvensanalys:

  • Kontrollbesiktning
  • Flygande besiktning
  • Krav på utbildning och kompetens hos besiktningstekniker, polisman och bilinspektör


Samtidigt med förslagen har Transportstyrelsen föreslagit en del ändringar, som en direkt följd av det stora antalet felaktiga polisförelägganden vid flygande besiktning som utfärdade i samband med Classic Car Week och Wheels Nationals i Älvdalen sommaren 2016. Händelserna har koppling till både föreskrifterna om flygande besiktning och personalens kompetens. MHRF har i remissvaret föreslagit ytterligare ändringar i föreskrifterna, utöver Transportstyrelsens, på grund av händelserna vid flygande besiktningar. MHRF går längre än vad Transportstyrelsen föreslår utifrån grundprincipen att de regler som gällde då fordonet var nytt skall tillämpas. Dessutom finns det inte alltid kunskap om hur äldre fordon var utrustade och beskaffade vid en flygande besiktning. Därför föreslår MHRF bland annat en försiktighetsprincip, föreläggande om registreringsbesiktning ska användas restriktivt eftersom beslutet inte kan överklagas.


Därtill ska det göras ett förtydligande om att föraren bara ska informeras om det finns brister på fordonet, som vid en kontrollbesiktning skulle ge ”2(x)" (det som förut var ”etta”). Sådana brister ska inte föreläggas om kontrollbesiktning.Remissvaren finns att läsa i sin helhet här: www.mhrf.se/remisser2016


Här kan du läsa mer om bakgrunden till EUs så kallade besiktningspaket


Jan Tägt generalsekreterare

Kalendarium - Interna evenemang

Uppdateringar januari 2017

Ändringarna i förordningen om vägtrafikregister och fordonsförordningen är nu publicerade och träder i kraft den 20 maj 2017

Ändringarna i fordonsförordningen (2009:211) som berör fordon 30 år och äldre innebär att det blir Transportstyrelsen som kommer att föreskriva om vilka fordon som blir undantagna från kravet på obligatorisk kontrollbesiktning. Tidigare angavs det i fordonsförordningen att vissa fordon 1950 och äldre var undantagna.


I förordningen anges det genom att ”Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på periodiskt återkommande kontrollbesiktning av fordon som används under speciella förhållanden, fordon som aldrig eller praktiskt taget aldrig körs på vägar som upplåtits för allmän trafik…”. Transportstyrelsen förslag är att mc 40 år och äldre liksom bil 50 år och äldre ska undantas om de t ex inte används i yrkestrafik. Förslaget har varit på remiss och MHRFs svar kan du läsa här via artikeln till vänster.


I fordonsförordningen ska fortsatt personbilar och lätta lastbilar, från och med det kalenderår som infaller trettio år efter fordonsåret, kontrollbesiktas senast två år efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes. Fortsatt gäller även att bildragna släpvagnar med en totalvikt av högst 3,5 ton och motorcyklar ska kontrollbesiktas senast två år efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.


Till förordningen har också förts att en polisman eller bilinspektör i likhet med Transportstyrelsen kan förelägga om kontrollbesiktning. Utöver kontrollbesiktning och flygande inspektion har också förts in en obligatorisk trafiksäkerhetsprovning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU.


Senaste ändringen, SFS 2016:1217, i Förordning (2016:1217) om ändring i fordonsförordningen (2009:211) kan du läsa här.


Upphört har 6 kap. 4, 8, 10, 11 §§; ändringar har gjorts i 4 kap 26 a §, 6 kap. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 a, 15, 24 §§, 8 kap. 3 c, 9, 16, 21 §§; ny 6 kap. 23 a


Fullständig förordningstext finns här


Ändringar har även gjort i förordningen om vägtrafikregister och rör bland annat gallring av uppgifter om fordon som har avregistrerats, ändringarna träder i kraft 2017-05-20

Uppgifter om registreringsnummer, chassinummer, fordonsslag, fabrikatskod, orsak till avregistreringen, avregistreringsdatum, tillverkningsdatum eller datum för första ibruktagandet, färg, modellkod, årsmodell och vem som har meddelat trafikförsäkring ska gallras ur vägtrafikregistret sju år efter det att ett fordon har avregistrerats. Uppgifter om besiktningsresultat som har förts in i besiktningsprotokoll enligt 8 kap. 3 c § fordonsförordningen (2009:211) ska gallras ur registret tre år efter det att ett fordon har avregistrerats.


Senaste ändringen, SFS 2016:1216, i Förordning (2016:1216) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister kan du läsa här.


Ändringar har gjorts i 3 kap. 2 §, 6 kap. 11 §, 7 kap. 1 §


Fullständig förordningstext finns här.

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?