Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Betänkanden 2008-2014


Riksdagens utskott har genom åren lämnat in betänkanden som har direkt bäring på de kulturhistoriska fordonen och främjandet av det motorhistoriska kulturarvet.Redovisningscentraler för taxi ska ge bättre skattekontroller (TU18)

Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU18
Det blir en ny lag som innebär att den som har taxitillstånd måste överföra taxameteruppgifter till så kallade redovisningscentraler. Redovisningscentralerna måste i sin tur lämna ut uppgifterna till Skatteverket. Det ska krävas tillstånd för att få driva en redovisningscentral. Syftet är främst att underlätta för Skatteverket att göra skattekontroller.

Trafikutskottet har förberett riksdagens beslut. Utskottet konstaterar att redovisningscentralerna för taxi kommer att innebära att kontrollerna av taxibranschen kan göras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Till skillnad från regeringen anser dock utskottet att överföringen av taxameteruppgifter ska ske trådlöst. Detta för att undvika manipulering av uppgifter och fusk vid inrapportering. Riksdagen säger ja till regeringens förslag med den ändringen.

Trafikutskottet anser också att alla taxibilar ska ha taxameter. Detta för att resenärerna inte ska bli lurade och för att taxiföretagen inte ska kunna låta bli att betala skatt. Möjligheten till taxameterundantag som finns i dag bör tas bort. Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Datum för beslutet: 24 juni 2014.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition med de ändrade lydelsen som framgår av utskottets förslag i bilaga 3. Tillkännagivande om att nuvarande möjlighet att bevilja taxameterundantag bör upphävas. Bifall till proposition punkt 2 och till motionerna T11, T12 yrk. 1, T13 yrk. 1-2. Delvis bifall till proposition punkterna 1 och 3. Avslag på övriga motioner.Kyrkoantikvarisk ersättning och övriga kulturarvsfrågor (KrU10)

Kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU10
Regeringen har redovisat för riksdagen hur den kyrkoantikvariska ersättningen har använts under perioden 2002-2012. Ersättningen betalas ut till Svenska kyrkan för vård och underhåll av kyrkliga kulturminnen, och uppgår till 460 miljoner kronor per år.

Kulturutskottet har gått igenom regeringens redovisning och kan bland annat konstatera följande:

  • Kyrkoantikvariska ersättningen har haft stor betydelse för vården och bevarandet av det kyrkliga kulturarvet.
  • Kompetensen inom Svenska kyrkan har utvecklats positivt på området.
  • Staten och Svenska kyrkan bör även i fortsättningen ansvara för att det kyrkliga kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

Vidare ser utskottet positivt på regeringens förslag om att en fördjupad utvärdering bör göras 2019 av hur ersättningen används och vilka effekter den har. Utskottet välkomnar också att regeringen avser att återkomma med förslag till en långsiktig nivå på den kyrkoantikvariska ersättningen i budgetpropositionen för 2015. Utskottet anser att det inte finns några skäl till att nu ta ställning till ersättningsnivån.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Datum för beslutet: 17 juni 2014.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.Riksdagen vill se utredning om bilprovningsmarknaden (TU13)

Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU13
Riksdagen uppmanade regeringen att skyndsamt göra en utredning om hur utförsäljningen av AB Svensk Bilprovnings besiktningsstationer har påverkat priser och tillgänglighet på besiktningsmarknaden. Utredningen ska också visa hur möjligheten till besiktning för alla typer av fordon i hela landet ska garanteras. Några fler besiktningsstationer bör inte säljas förrän utredningen är klar.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om ändringar i den så kallade pumplagen. Ändringarna innebär att bara de bensinstationer som varje år säljer över 1 500 kubikmeter av bensin och diesel även måste ha förnybara drivmedel till försäljning. Det kan till exempel vara etanol och biogas. Det är fortfarande möjligt att få dispens för att slippa kravet på att kunna sälja förnybara drivmedel. Dispensen kommer inte längre att vara tidsbegränsad i ett år.

Riksdagen sa även nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om bland annat främjande av en fossiloberoende fordonsflotta, miljözoner, bilpooler samt längd och vikt för lastbilar.Datum för beslutet: 4 juni 2014.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tillkännagivande om en utredning om hur utförsäljningen av AB Svensk Bilprovnings besiktningsstationer och om att någon försäljning av stationerna inte bör göras för än utredningen är färdig och behandlad. Bifall till motion T517 yrk. 39. Delvis bifall motion T417. Avslag på övriga motionerna.Nej till motioner om fordon och vägtrafik (TU17)

Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU17
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om fordon och vägtrafik. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om främjande av en fossiloberoende fordonsflotta, dubbdäck, bilbesiktning, historiska fordon, vägskyltning och parkeringsfrågor.


Datum för beslutet: 5 juni 2013.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.Nej till motioner om avfall och kretslopp (MJU8)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2012/13:MJU8
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om avfall och kretslopp. Motionerna handlar bland annat om materialåtervinning, källsortering, sanering av förorenad mark och miljöfarliga vrak.

Datum för beslutet: 13 mars 2013.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.Nej till motioner om fordons- och trafikfrågor (TU10)

Trafikutskottets betänkande 2011/12:TU10
Riksdagen sa nej till motioner som tar upp olika fordons- och trafikfrågor med hänvisning till pågående och kommande berednings- och utvecklingsarbete. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2011. De handlar bland annat om förnybara drivmedel, bilbesiktning, längd och vikt för lastbilar, övergivna fordon, historiska fordon och parkeringsfrågor. Efter genomgången av förslagen vill riksdagen framhålla följande:

  • När det gäller miljöfrågor som rör fordonstrafiken är det positivt att en rad insatser har gjorts och att ett utvecklingsarbete pågår.
  • I fråga om bilbesiktning har tillgängligheten ökat det senaste året, både genom fler stationer och genom ökade öppettider och möjligheter till drop-in besiktning.
  • Det är viktigt för såväl miljön, trafiksäkerheten och Sveriges konkurrenskraft att värna om Sveriges undantag från EU:s bestämmelser om lastbilslängder för transporter inom landet. Av samma skäl är det angeläget att de försök som pågår med längre fordonskombinationer får fortsätta.
  • Riksdagen välkomnar regeringens arbete med att ta fram nya regler för att hantera övergivna fordon eftersom fordonen utgör ett problem för miljön och trafiksäkerheten.


Datum för beslutet: 12 april 2012.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Kulturarvsfrågor (KrU10)

Kulturutskottets betänkande 2010/11:KrU10
Sverige ska ansluta sig till den så kallade Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt. Konventionen innehåller allmänna minimiregler för i vilka situationer kulturföremål ska återlämnas till ursprungslandet. Ett ökat internationellt samarbete är nödvändigt om den illegala hanteringen av kulturföremål ska kunna hejdas, anser riksdagen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen gav också regeringen ett uppdrag. Regeringen bör beakta sysselsättningsbehovet bland kulturarbetare och behovet av fortsatta insatser inom museisektorn för att vårda och bevara kulturarvet. Därmed sa riksdagen ja till en motion från Socialdemokraterna. Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2010 om kulturmiljöfrågor, museer och utställningar.

Datum för beslutet: 9 juni 2011.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen om att godkänna Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt. Bifall till punkt 14 om Stöd till länsmuseerna, motion Kr262. I övrigt avslag på motionerna.
Nej till motioner om väg- och fordonsfrågor (TU6)

Trafikutskottets betänkande 2007/08:TU6
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om väg- och fordonsfrågor. Skälet är främst tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar huvudsakligen om enskild väghållning, vägvisning, vägfärjor, överlaster i yrkestrafiken, taxinäringen, vinterutrustning för tunga fordon, övergivna fordon, cykelfrågor och avgiftssättningen på Öresundsbron.

Datum för beslutet: 2 april 2008.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. 

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?