Kontrollbesiktning av historiska fordon

Vad gäller vid kontroll av äldre fordon?

”I Transportstyrelsens föreskrifter klargörs att ett fordon vid besiktning inte ska bedömas hårdare än vad som gällde vid tidpunkten det tog i bruk i Sverige.”

Vid kontrollbesiktning ska det normalt inte ställas högre krav än vad som gällde när fordonet en gång togs i bruk. Det är grundregeln.

Det finns dock flera problem i sammanhanget:

 • De dåtida gällande reglerna för dessa fordon finns tyvärr inte samlade på ett och samma ställe i dagens föreskrifter. De är dessutom svåra att både söka på och hitta.
 • Ett annat problem är att i vissa fall ska nyare regler tillämpas vid registreringsbesiktning av ett enskilt fordon oavsett lydelsen i de ursprungliga.
 • Några få retroaktiva krav har också införts senare, till exempel infördes år 1951 krav på att körriktningsvisare måste finnas och att fordonet måste ha skärmar (något som det i dag kan ges undantag för).
 • Omvänt har vissa äldre regler upphävts vid senare tillfällen. 1951 undantogs till exempel kravet på backspegel på tung mc något som tidigare endast gällt lätt mc. Förbudet mot att ha huvornament som tillkom ungefär vid samma tid upphävdes också senare.

Kunskap om vad som gällde när fordonet togs i bruk, och vad som hände därefter tillsammans med till exempel särskilda regler vid import, styr således mot vilka krav som ett äldre fordon idag ska kontrolleras vid en besiktning.

Undantag gällande bedömning

I Transportstyrelsens föreskrifter klargörs att ett fordon vid besiktning inte ska bedömas hårdare än vad som gällde vid tidpunkten det tog i bruk i Sverige. Så här beskriver lagtexten (TSFS 2020:39, 3 kap 8§) det hela: ”En konstaterad brist på fordonet, enligt dessa föreskrifter, är inte tillämplig i de fall då orsakerna avser strängare krav som gällde” – ”för godkännande av fordon vid den tidpunkt då fordonet första gången registrerades eller togs i bruk…”. Detta är också något som på motsvarande sätt beaktats i direktiv 2014/45/EU om periodisk provning: ”… orsaker till underkännande är endast tillämpliga om överensstämmelse med kraven har kontrollerats.”

Några exempel på regelvarianter:

 • CO-halt
  Mätning av CO-halten vid tomgång på bensindrivna bilar upp till 2 500 kg infördes den 1 juli 1970. Gränsvärdet för underkännande var då 7 procent att jämföra med 0,3 procent som gäller för ett nytt fordon i dag. Samtidigt infördes en generell regel som i sin senaste lydelse innebär att: ”Om det i fråga om bilar av 1984 och tidigare årsmodell förekommer driftstörningar hos motorn vid angivet värde, godtas det lägsta värde vid vilket sådana störningar inte förekommer.” Det innebär att vid en kontrollbesiktning av ett historiskt fordon vid mätning kan tillåtas ha ett högre värde än vad som anges i dagens föreskrifter. En förutsättning är då givetvis att de system som kontrolleras är i fullgott skick och överensstämmer med tillverkarens specifikationer.
 • Bromsar
  Föreskrifterna för bil anger i dag att det ska finnas bromsar på alla hjul. Det som inte framgår av föreskriften är det inte gäller äldre bilar som i original endast hade broms på bakhjulen.
 • Identitet
  Krav på instansad identitet gäller vid registrering av fordon oavsett årsmodell. Det är grundregeln. Men om fordonet ursprungligen inte hade detta, om identiteten i stället finns på en skylt som tillverkaren skruvat dit eller om inslagen identitet inte krävdes vid det ursprungliga registreringstillfället så ska detta faktum accepteras och inte vara grund för underkännande.