Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Fordonsuppgifter


1905-1915

Det första centrala bilregistret upprättades 1905 och enligt det ska det vid den tiden ha funnits omkring 200 bilar i Sverige. Den första rikstäckande automobiltrafikförordningen (SFS 1906:90) tillkom året därpå. I den stadgades att ett fordon inte fick tas i bruk om det inte förseddes med ett igenkänningsmärke, motsvarande våra registreringsskyltar, bestående av en bokstav, som betecknade det aktuella länet, samt det ordningsnummer som bilen tilldelats inom länet.

1916-1923

År 1915 ändrades automobiltrafikförordningen och det fastslogs att ”Automobil skall vara registrerad hos Konungens befallningshavande i det län, där ägaren är mantalsskriven”. Registren fördes 1916-1923 i bundna böcker, uppdelade i en avdelning för automobiler och en för motorcyklar. Länsstyrelserna blev ansvariga myndigheter i respektive län och hade sedan den rollen fram till 1972 då man, för att effektivisera och rationalisera hanteringen, centraliserade bilregistret och överförde ansvaret till Trafiksäkerhetsverket.

1924-1942

Vid övergången från registrering i bundna böcker till lösblad 1924 kunde fordon som förts över från det äldre registret tilldelas ett nytt ordningsnummer. Både det nya och det gamla numret antecknades i båda registren. När ett fordon avförts ur registret kunde ordningsnumret tilldelas ett annat fordon vid nyregistrering. Flera fordon kan därför finnas med samma ordningsnummer i de olika registren. På korten kan också vara angivet tidigare eller senare registreringsbeteckningar från andra län. Avförda fordon, bilreservregistret och beredskapsförteckning kan finnas i egna serier eller ingå i det ordinarie registret. Registreringsnumret ändrades också om fordonets ägare skrev sig i ett annat län eller om fordonet såldes över länsgränsen.

Uppgifter på korten varierar över tid och mellan länsstyrelserna. Kvalitén är således högst skiftande – vilket särskilt kan gälla uppgifter om fordonets identitet. Då uppgifterna delvis är handskrivna kan det vara svåra att tolka.

Beredskapsförteckningen från 1939, senare kallad bilreservregistret, bildades av de registerblad/kort för fordon som avregistrerats men inte avförts ur registren. Om fordonet skulle inregistreras igen fördes bladet/kortet över till det ordinarie registret. På baksidan kan man se uppgifter om när fordonet försvann som avregistrering och anledning. Förfarandet motsvarar dagens avställning.

1942-1972

Från och med 1942 övergick man till att skriva på maskin på korten. En annan förenkling är att korten fick olika färg beroende på fordonsslag. Ändrades fordonet gjordes inte längre noteringar på aktuellt kort. Istället lades ett nytt kort upp. Korten numrerades från 1, 2 och så vidare.

1972-1994

Centrala bilregistret samlades 1972 till Trafiksäkerhetsverket sedermera Vägverket, numera vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen och ersatte helt de enskilda registren ute på länsstyrelserna. Avregistrerade fordon mellan åren 1972-1994 finns hos SVAR - Riksarkivet uppe i Ramsele på mikrofilm. Som ett led i detta fick alla nyregistrerade fordon från och med april 1972 ett centralt registreringsnummer av den nya typen ABC 123.

Under en övergångsperiod på två år fortsatte man i vissa län att föra fordonsregister hos länsstyrelserna. Slutpunkten för det material som finns hos landsarkivet varierar därför mellan 1972 och 1974. År 1992 överfördes ansvaret för bilregistret till Vägverket, och den 1 april 2010 överfördes ansvaret till Trafikverket. I dag är det Transportstyrelsen som ansvarar för fordonsregistret.

Från och med 1995
Informationen efter 1995 på avregistrerade, och givetvis registrerade, fordon finns att hitta hos Transportstyrelsen i Örebro.


Hitta fordonsuppgifter

Alternativ till sökvägarna i menyn till vänster (alternativt att du klickar på aktuell mellanrubrik ovan) när du söker information om ditt fordon kan vara följande källor:
  • Äldre bilkalendrar
  • Polisens tidiga register
  • Den nationella arkiv databasen
  • Tillverkarens uppgifter
  • Ägarens muntliga uppgifter
  • De motorhistoriska klubbarna
  • Litteratur
  • Företagsarkiv
  • Hembygdsföreningar

Kalendarium - Interna evenemang

Läs mer om...

Registreringsskyltar genom åren


Här får du lite tips om hur registreringsskyltarna sett ut genom åren. Dessa kan vara bra att ha om du vill ställa ut ditt fordon med tidsriktiga skyltar eller vara med i en filminspelning där rätt ska vara rätt. Eller om du har en gammelmc och tycker det är trevligt att ha det ursprungliga registreringsnumret på framskärmen, böjt längs skärmens form eller på tvären, med nitade eller målade tecken. Med hjälp av registreringsskyltar kan du också lätt datera bilder!

Sammanställningen publicerades i Motorcykelhistoriska Klubbens medlemstidning MCHK-Tidningen nr 3, 2012.

© Landsarkivet i Härnösand

Texten intill är delvis hämtad ur broschyren Hjulspår (sidan 6), som ingår i informationskampanjen Efterkrigstidens miljöer och minnen, inom ramen för den nationella satsningen Det moderna samhällets kulturarv. Broschyren är framtagen av Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om...

Forska om fordon


(..) Det är inte ovanligt att många intresserar sig för gamla fordons historia. Man kanske renoverar en veteranbil och vill veta något om tidigare ägare osv. Uppgifterna behöver dock sökas på lite olika ställen beroende på vad man är intresserad av. (...)

Läs mer i Arkivcentrums forskarblad Nr 8.

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?