Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Hem

Lagar och regler för ideella föreningar

Vilka lagar och regler gäller för ideella föreningar? MHRF har samlat bra länkar nedan, framförallt från Skatteverkets webbplats.


Vad är en ideell förening?

Hos Skatteverkets finns mycket information om vad som gäller för ideella föreningar. Läs mer om vad en ideell förening är.


Starta en ideell förening
Vad är viktigt att tänka på innan du startar en förening? Läs om detta hos Skatteverket.


Moms och skatter
Läs om vilka moms- och skatteregler som gäller för ideella föreningar.


Ekonomiskt och juridiskt ansvar
På Skatteverkets hemsida går det att läsa mer om föreningars ansvar. Här finns bland annat en blankett för att ansöka om "Befrielse från uppgiftsskyldighet", för att slippa deklarera om föreningen inte haft någon ekonomisk verksamhet.


Livsmedel
Vad som gäller om man som förening ska hantera livsmedel i liten skala finns att läsa om på Livsmedelsverkets webbplats. Det går också att läsa mer i vägledningen "Godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar" och då särskilt avsnittet "9.1.3. Verksamheter som inte är livsmedelsföretag".  


Periodiskt medlemsblad
Vad som gäller för föreningar som vill ge ut en medlemstidning går att läsa om hos Skatteverket under rubriken "Periodiskt medlemsblad".

Ska du ge ut en periodisk skrift behöver du ha ett utgivarbevis som du söker via Patent- och registreringsverket.


Evenemang
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gett ut en Säkerhetsguide för evenemang. Den riktar sig speciellt till dem som ska anordna musikevenemang men den kan också användas för andra typer av evenemang. Guiden går att beställa eller ladda ner via MSBs webbplats.


Momsbefrielse på momsbefriade tidskrifter för ideella föreningar
Ideella föreningar har i vissa fall rätt till momsbefrielse på klubbtidningar, etc. Se nedanstående lagtext. Detta gäller såväl moms på tryckerikostnad som på portot.

Lagtext, Mervärdesskattelagen 3 kap 19§:

13 § Från skatteplikt undantas omsättning av periodiska medlemsblad eller periodiska personaltidningar när en sådan publikation tillhandahålls någon gratis eller mot ersättning tillhandahålls utgivaren, medlemmar eller anställda. Även införsel av en sådan publikation är undantagen från skatteplikt, om publikationen förs in till landet för att tillhandahållas på något av dessa sätt.

14 § Från skatteplikt undantas omsättning och införsel av periodiska organisationstidskrifter.    Med en organisationstidskrift förstås en publikation - som inte är en allmän nyhetstidning, ett medlemsblad eller en personaltidning, och - som väsentligen framstår som ett organ för en eller flera sammanslutningar med det huvudsakliga syftet att verka för ett religiöst, nykterhetsfrämjande, politiskt, miljövårdande, idrottsligt eller försvarsfrämjande ändamål eller att företräda medlemmar med funktionshinder.    Som sammanslutning med huvudsakligt syfte att verka för ett idrottsligt ändamål räknas endast sammanslutningar som är anslutna till Sveriges riksidrottsförbund eller Svenska korporationsidrottsförbundet eller som är representerade i Sveriges olympiska kommitté. Som sammanslutning med huvudsakligt syfte att verka för ett försvarsfrämjande ändamål räknas endast sådan sammanslutning som enligt därom gällande föreskrifter erhåller statligt stöd till sin verksamhet. Lag (2005:1198).
 

19 § Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som  1. avser införande eller ackvisition av annonser i periodiska medlemsblad, personaltidningar och organisationstidskrifter som anges i 13 och 14 §§, eller 2. tillhandahålls en utgivare av sådana publikationer som avses i 1 på uppdrag av honom, om tjänsterna - avser framställning av publikationen, varmed förstås mångfaldigandet eller de tekniska tjänster som krävs för mångfaldigandet av publikationen, eller - avser distribution av upplagan eller någon annan åtgärd som naturligt hänger samman med framställningen.    Från skatteplikt undantas även tjänster som avser införande av annonser i sådana publikationer som anges i 18 §. Lag (2002:1004).

Tillvägagångssätt att inte längre betala moms på tryckerikostnad och porto/få tillbaka tidigare erlagd moms.

Om föreningen betalar moms på portot i nuläget

Skicka in blanketten som återfinns på nedanstående länk. https://www.postnord.se/siteassets/pdf/blanketter/forsakran_momsbefriad_tidskrift.pdf

Om föreningen redan har betalat moms på portot vid utskick av tidningen/medlemsbladet och skall ansöka om återbetalning

  1. Beställ ett momsbefriat kundnummer hos Postnord (se ovan).
  2. Blanketten skickas per post till Postnord.
  3. Begär tillbaka moms från Postnord. Gör en sammanställning av betald moms och fakturabeloppen och kopiera fakturorna som avses. Kan göras retroaktivt sex år.  Skicka till:  Postnord Sverige, Säljadministration, A10Ö, 105 00 Stockholm.
  4. Ange till vilket konto pengarna ska skickas, kontaktperson och kontaktuppgifter.

Distribution via ett tryckeri.

Vissa föreningar skickar tidningar/medlemsblad via tryckeriet. I dessa fall begärs momsen tillbaka via tryckeriet. Blanketten om ansökan om befrielse måste dock skickas in till Postnord (se ovan).

För frågor kring ovanstående hänvisar Motorhistoriska Riksförbundet till Skatteverket och Postnord.


 

 

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?