Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.
När du köper ett fordon som är i trafik (påställt) krävs en giltig trafikförsäkring. Kontakta Folksam i Kramfors på telefon 0612-853 50 och teckna en vanlig försäkring. Inbetald ej utnyttjad premie överförs till din MHRF-försäkring när den är beviljad. Annars riskerar du att få straffavgifter från Trafikförsäkringsföreningen.

Om du gör en digital ansökan genom ditt digitala konto i MHRF kan du själv följa upp statusen på din digitala ansökan och kontakta rätt person. MHRF erbjuder enbart en plattform för dig och klubben där du kan göra en ansökan om MHRF-försäkring med hjälp av klubben. När din digitala ansökan är klar och har godkänts av klubben (besiktningsman och eller försäkringsansvarige) tar vi på MHRF slutlig ställning till om vi kan erbjuda dig denna speciella försäkringsförmån och meddelar dig beslutet. Sedan informerar vi Folksam vilket sker alla helgfria vardagar.  

Om du gör en pappersansökan ska all dokumentation som krävs för din ansökan om MHRF-försäkring gå genom försäkringsansvarige i din egen klubb. Du ska inte skicka mejl och eller brev i olika omgångar till oss på MHRF då det krånglar till hela processen. Alla handlingar skickas av dig själv till din klubbs försäkringsansvarig!

Har du frågor kring detta vänligen ring oss på MHRF-försäkringen. Du har kontaktuppgifterna på hemsidan

Alla med giltig behörighet får köra. Men om annan person än du som har MHRF-försäkringen, din familj eller personer med egen MHRF-försäkring kör, och åstadkommer skada på fordonet, utgår en extra vagnskadesjälvrisk utöver ordinarie självrisk. Tänk på att det endast är personer födda före den 1 oktober 1994 som får köra moped klass II (30 km/h moped) utan förarbevis. Se försäkringsvillkoren. Inga MHRF-försäkringar gäller för övningskörning.

Ja, det är ett krav att ha tillgång till ett bruksfordon i hushållet. Det kan vara en leasingbil och eller ett tjänstebil genom arbetsgivaren. För fordon äldre än 1969 och mopeder finns inget formellt krav på bruksfordon då det förutsätts att det MHRF-försäkrade fordonet inte används till vardags.

Ja, fordonet ska förvaras på lämpligt sett ur brand- och stöldskyddssynpunkt. Det ska på hemorten förvaras i låst utrymme med maximalt 30 fordon. Carport är inte ett godkänt förvaringsutrymme. Om du flyttar till fritidshuset på landet betraktas det som hemort och garagekravet gäller där också.

Helförsäkrad bil och mc-bil ska ha godkänd handbrandsläckare samt monterad batterifrånskiljare/huvudströmbrytare. MHRF rekommenderar en batterifrånskiljare som är åtkomlig från bilens kupé, i andra hand en batterifrånskiljare som är monterad direkt på batteriets minuspol. Du ska snabbt kunna bryta strömmen vid brandfara. För tekniskt avancerade bilar från 1990-talet och senare kan en huvudbrytare eller en parallell kabel med svag hängsäkring monteras så att spänningen till elektroniken ej bryts. Inga dispenser.

Studenter, brudpar, filminspelning. Om du inte begär ersättning för dessa tjänster, har du en gällande MHRF-försäkring. Tar du betalt för dessa tjänster och du råkar ut för en skada kan ersättning minskas eller helt utebli. Lämnar du ditt historiska fordon till ett filmbolag, bör du kontrollera om filmbolaget har ansvarsförsäkring och hur och för vad den gäller.

Fordonet ska ägas och brukas uteslutande för nöjeskörning och får inte användas som bruksfordon. Det innebär bland annat att det inte får användas för körningar till och från arbetsplats eller för att åka och storhandla. Att handla mjölk på väg hem från motorträffen går bra. Men det ska alltid vara ett nöjesmoment förknippat med körningen. Övningskörning är ej tillåten. Fria mil. Försäkringen gäller utomlands i maximalt 60 dagar och inom länderna anslutna till det s.k. Gröna kortet. Se Trafikförsäkringsföreningens hemsida eller Folksams hemsida för korrekt och aktuell information om vilka länder som gäller och vad som krävs för resa till dessa. 

MHRF-försäkringen har alltid som brytpunkt 1:a maj innevarande år. Då träder nya försäkringsvillkor i kraft. Se den aktuella informationsbroschyren på hemsidan.

Kom ihåg att du bara kan flytta en fordonsförsäkring från ett försäkringsbolag till ett annat på årsförfallodagen i ditt nuvarande försäkringsbolag.

Att ställa av ett fordon bryter inte avtalet med ditt nuvarande försäkringsbolag utan bara försäkringsomfattningen i avtalet. Har du en ordinarie Folksam försäkring som ska ändras till MHRF-försäkring behöver inte du tänka på detta då MHRF-försäkringens handläggare har kontakt med Folksam alla helgfria vardagar.

Observera att för historiska fordon under blivande klassiker gäller alltid första registreringsdatum i ursprungslandet och inte årsmodellen som startdatum eftersom Transportstyreslen tog bort årsmodellbeteckning för ett antal år sedan.

 

MHRF-försäkringen är en året runt försäkring som inte ändras vid en eventuell avställning. Om du ställer av ditt fordon och får ett brev från Transportstyrelsen om att du har en trafikförsäkring trots att fordonet är avställt, kan du bortse från myndighetens brev som inte tar hänsyn till att du har en speciell förmån med speciella förutsättningar eftersom MHRF-försäkringen avser historiska fordon.

Din/a MHRF-försäkring/ar kan du se antingen om du loggar in dig på Mina Sidor på www.folksam.se med hjälp av ditt Bank-ID eller genom att ringa Folksam i Kramfors helgfria vardagar under kontorstid på telefon 0612-85350. Där kan du fråga om vilka MHRF-försäkringar du har, beställa kopia/or av försäkringsbesked/en och eller faktura/or samt sköta allt som har med betalning av din/a gällande MHRF-försäkring/ar.

I ditt digitala konto i MHRF kan du se alla dina digitala ansökningar, både pågående och avslutade. Men inga pappersansökningar som du kan ha gjort tidigare. Du ser inte heller några gällande försäkringar då Folksam är försäkringsgivaren och inte MHRF. Vi på MHRF-försäkringen godkänner enbart din ansökan om MHRF-försäkring. Logga in dig på www.folksam.se se ovan text så ser du dina gällande MHRF-försäkringar.

MHRF-försäkringen kan endast tecknas för fordon som ägs av fysisk person och som är medlem i MHRF-ansluten klubb. Undantag kan göras för vissa juridiska personer så som hembygdsföreningar, klubbar och museer. MHRF-försäkringen är en speciell förmån som förutsätter att du är medlem i en MHRF-ansluten klubb. Upphör ditt medlemskap så upphör försäkringsförmånen att gälla. Råkar du ut för en skada och det visar sig att du inte är medlem i någon MHRF-ansluten klubb får du räkna med att det inte blir någon ersättning för skadan.

All försäkringsadministration, brev, fakturor och betalningar handläggs av Folksam i Kramfors som nås på kontorstid helgfria vardagar på telefon 0612-85350. För skadehandläggningen vänligen se hemsidan under MHRF-försäkringen i underfliken Skada.

Kom ihåg att MHRF har dedikerade handläggare hos Folksam för både administration och skadehantering. Använd alltid dessa kanaler, eftersom dessa är till för dig. Det är en del av dina förmåner med MHRF-försäkringen!

Det historiska fordonet som du precis skaffat dig kan redan ha en MHRF-försäkring. Kontakta oss på MHRF-försäkringen genom mejl till forsakring@mhrf.se eller på telefon 08-30 28 01, för att få reda på om befintlig underlag kan återanvändas. Bilder och besiktningsprotokoll får inte vara äldre än tio år. Om befintligt underlag uppfyller kraven i försäkringsvillkoren behöver vi enbart få in en digital ansökan som ska vara godkänd av din MHRF-ansluten klubb, se hemsidan för hur du skapar en digital ansökan om MHRF-försäkring. Kom ihåg att MHRF-försäkringen följer inte med det historiska fordonet vid ägarbyte!

Den nya ägaren måste vara med i en MHRF-ansluten klubb och ansöka om en egen MHRF-försäkring. I varje fall krävs en ny digital ansökan för den nya ägaren. En ansökan om "övertagande av MHRF försäkring". Det är viktigt att inte skriva över fordonet på den nye ägaren innan besked om godkänd ansökan meddelas av MHRF-försäkringens handläggare. Så länge dödsboet betalar medlemskap i klubben och försäkringspremien kan fordonet ägas av dödsboet tills ny MHRF-försäkring för den nya ägaren har godkänts av MHRF-försäkringens handläggare.

 

Det historiska fordonet som du har en MHRF-försäkring på är kopplat till den MHRF-ansluten klubb som du sökte genom från början. Du kan alltid byta klubb för ditt MHRF-försäkrat fordon, exempelvis om du vill samla flera fordon hos en och samma klubb eller själv byter klubbtillhörighet. Kontakta MHRF-försäkringens handläggare på mejl till forsakring@mhrf.se

Om din moped eller motorcykel har ett marknadsvärde som understiger ett halvt prisbasbelopp dvs 24 1500 kr (ett prisbasbelopp för 2022 motsvarar 48 300 kr), krävs det ingen besiktning av besiktningsman i samband med att du ansöker om en MHRF-försäkring för moped eller motorcykel.

Om du har en MHRF-försäkring där ditt fordon är påställt (i trafik) i Transportstyrelsen, tas försäkringen bort med automatik när ägarbytet registrerats hos myndigheten som meddelar Folksam som är försäkringsgivaren om ägarbytet. I annat fall får du kontakta MHRF-försäkringens handläggare på mejl till forsakring@mhrf.se så att vi kan meddela Folksam att den befintliga MHRF-försäkringen ska tas bort.

Om du har gjort en digital ansökan genom ditt digitala konto i MHRF och du avslutar din MHRF-försäkring i Folksam i samband med t.ex. ägarbyte kommer din digitala ansökan om MHRF-försäkring för det aktuella fordonet att finnas kvar i ditt digitala konto i MHRF i minst 10 år som är tidsgränsen då vi på MHRF tidigast kan ta bort underlaget om MHRF-försäkringen vi har om det aktuella historiska fordonet.  

Försäkringsbelopp. Maximalt försäkringsbelopp anges som antal prisbasbelopp. Prisbasbeloppet fastställs årligen av regeringen. Vid ansökan om MHRF-försäkringen anger fordonets ägare vad denne anser sig kunna sälja fordonet för i Sverige idag utifrån det historiska fordonets skick m.m. Det är alltid rimligt aktuellt marknadsvärde i Sverige omedelbart före skadan som gäller vid skadeersättning efter en totalskada. Maximalt försäkringsbelopp i MHRF-försäkringen är 100 prisbasbelopp.

Höja försäkringsbelopp. Gäller samtliga fordon men inte för alla försäkringar. Extra basbelopp för att höja försäkringsbeloppet kan köpas till. Alltid parvis dvs med 2 prisbasbelopp åt gången. Priset för dessa extra prisbasbelopp har olika intervaller och varierar utifrån dessa olika intervall. För aktuell information se informationsbroschyren på hemsidan eller räknesnurran med underrubriken Försäkringsalternativ och premier som du finner under rubriken MHRF-försäkring. Önskar du höja ett värde ska du kontakta MHRF-försäkringens handläggare genom mejl till forsakring@mhrf.se
 

Din MHRF-försäkring förnyas varje år och det är viktigt att du själv bevakar att du har rätt försäkringsbelopp på din MHRF-försäkring. I MHRF-försäkringen krävs ett nytt besiktningsprotokoll och nya bilder som visar fordonets skick i ord och bild var tionde år. Det är i princip som en ny ansökan där du väljer rubriken "10-årskontroll". Denna ansökan du gör digitalt genom ditt digitala konto i MHRFs hemsida.

I alla försäkringsalternativ (utom lager-, respektive flermopedsförsäkring) ingår 1 (ett) prisbasbelopp (48 300 kr för 2022) i ditt försäkringsskydd för det MHRF-försäkrade historiska fordonets reservdelar.

Räddningsförsäkringen i MHRF-försäkringen tar hand om dig och ditt historiska fordon om något händer när ni är ute och kör. Din MHRF-försäkring ser till att fordonet kommer till verkstad eller hem. Räddningsförsäkringen gäller dock inte från hemmagaraget, exempelvis för att fordonet inte startar efter vintern. Kontrollera försäkringsomfattningen i ditt försäkringsbesked från Folksam för din MHRF-försäkring. 

Variant av helförsäkring. Har du sedan minst ett år en gällande MHRF-försäkring som helförsäkring för ett fordon som är 20 år eller äldre, kan du ansöka om MHRF-försäkring för fordon äldre än tio år, rullande tioårsgräns. Observera att här gäller Transportstyrelsens regelverk dvs att räkna från första registreringsdatum i ursprungslandet. Detta då Transportstyrelsen åsidosatte årsmodell efter EU beslut.
Dessa fordon ska vara av klar samlarfordonskaraktär, alltså intressanta att spara på för framtiden. Det kan röra sig om exklusivare fordon eller vardagsfordon som bevarats i mycket gott skick, men de ska i alla sammanhang behandlas precis som de äldre fordonen och aldrig användas för vardagskörning. Samma sak gäller för en modern motorcykel.
Kom ihåg att avslutar du din helförsäkring som MHRF-försäkring för det äldre fordonet, påverkas även din blivande klassiker direkt, då en förutsättning för blivande klassiker är att du har kvar en helförsäkring som MHRF-försäkring för det äldre fordonet. Här krävs att båda är av samma typ, dvs bil - bil och mc - mc.  

Variant av helförsäkring där vi accepterar fordon som är under renovering eller i sämre bruksskick. Fordonet ska vara i trafiksäkert skick d.v.s. godkänd av besiktningsorgan för färd på allmän väg. När renoveringen är klar går det bra att ansöka om en ändring till vanlig helförsäkring. I övrigt samma omfattning som helförsäkring.
Variant av helförsäkring där MHRF accepterar fordon som är modifierade eller ombyggda, exempelvis med moderna fälgar, annan motor, motivlack eller annan inredning.
En försäkring för dig som har ett fordon utan registreringsnummer och även för tung lastbil och buss. Försäkringen gäller maximalt ett år och kan inte förnyas eller förlängas. Försäkringen gäller för att du ska kunna ta dig fram och tillbaka till från verkstad, garage och besiktningsstation så att du kan få fordonet inregistrerat i Transportstyrelsen. Försäkringen gäller inte för att köra med fordonet i andra ändamål än ovan. Försäkringsbeloppet motsvarar maximalt tre (3) prisbasbelopp oavsett om fordonet kan ha ett högre marknadsvärde. För korttidsförsäkringen räcker det med en godkänd ansökan och en profilbild som visar hur fordonet ser ut vänster eller höger.

Enbart avsedd för avställda fordon i Transportstyrelsen, ej i trafik. Det kan gälla fordon som är färdigrenoverade, eller i mycket gott skick, och som inte ska användas under en längre tid eller för museiföremål som aldrig rullar. Det kan också gälla för tävlingsfordon som enbart brukas på bana. Gäller ej under tävling, men vid transporter på släp och trailer samt i garaget och parc fermé. Se hemsidan för hur du gör en digital ansökan.

Renoveringsförsäkring bör du teckna så snart du börjat renovera ett fordon. Fordonet ska vara avställt i Transportstyrelsen eller inte registrerat alls. Renoveringsförsäkringen gäller även när fordonet transporteras på trailer, flak eller dylikt, men inte då det bogseras eller körs för egen maskin. Se hemsidan för hur du gör en digital ansökan.

Gäller enbart för oregistrerade och avställda fordon. Enbart för orenoverade fordon och orenoverade delar till dessa. Så snart du påbörjar en renovering upphör denna försäkring att gälla och bör då ha ersatts av en renoveringsförsäkring. Försäkringsbeloppet kan ej överstiga motsvarande totalt 2 prisbasbelopp. Krävs en ansökan och en profilbild helsida. Men inget besiktningsprotokoll. Se hemsidan för hur du gör en digital ansökan.

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?