EU-kommissionens ELV-förslag

Utöver EU-kommissionens ELV-förslag i sin helhet har Motorhistoriska Riksförbundet nedan gjort en sammanfattning avseende några av de föreslagna artiklarna.

”Varken i arbetet med det direktivet eller i förslaget till ELV-förordning klargörs vad syftet är eller som avses med definitionen. Vid en strikt tolkning kommer därför många historiska fordon inte vara undantagna, ett av många olika skäl skulle kunna vara de retroaktiva krav som införts i Sverige och som innebär att fordonet inte längre är ”in its original state”.”

MHRF sammanfattar några av de föreslagna artiklarna

Artikel 2 (d) avseende undantag för historiska fordon

Undantaget ska omfatta historiska fordon som: ”it is historically preserved and maintained in its original state and has not undergone substantial changes in the technical characteristics of its main components;”. Lydelsen återfinns i direktiv 2014/45/EU. Varken i arbetet med det direktivet eller i förslaget till ELV-förordning klargörs vad syftet är eller som avses med definitionen. Vid en strikt tolkning kommer därför många historiska fordon inte vara undantagna, ett av många olika skäl skulle kunna vara de retroaktiva krav som införts i Sverige och som innebär att fordonet inte längre är ”in its original state”.

ELV avser ALLA FORDON oavsett syftet med innehavet

För artiklarna nedan ska noteras att det avser alla fordon oavsett ditt syfte med innehavet, således fordon som är ändrade, ombyggda, uppbyggda, amatörbyggda, avsedda för samlingar, museer, motorsport eller ditt vardagsfordon.

Artikel 3 1. (2) definition av avfall

Nuvarande definition som utgår ifrån ägarens syfte med sitt fordonsinnehav kompletteras med de kriterier som kommissionen föreslår i sin Bilaga I, del A, punkterna 1 och 2. Det innebär att fordonet kan klassas som avfall om det inte går att byta ut eller reparera fordonet, punkt 1, om kostnaden överstiger marknadsvärdet, punkt 2. Se kriterierna i bilagorna, via de länkarna, på engelska och den svenska översättningen. Det innebär att fordonsägaren inte får rådighet över sitt fordon och vad denne själv vill kosta på fordonet.

Artikel 24 2. om kravet på kompletta fordon

Förslaget innebär att det ska vara kostnadsfritt för fordonets sista ägare att lämna in sitt fordon till en auktoriserad fordonsdemonterare, såvida inte det uttjänta fordonet saknar väsentliga fordonsdelar eller komponenter. Motorhistoriska Riksförbundet anser att det vore bättre om alla fordon mottogs kostnadsfritt oavsett om de är kompletta eller inte. Förslaget är motsägelsefullt då det i artikel 23 2. (c) anges att producenterna ska säkerställa insamling av skrotdelar från fordonsreparationer. I praktiken skulle det kunna vara de saknade väsentliga fordonsdelarna

Artikel 26 (a) om fordonsägarens skyldigheter

Fordonsägaren ska utan onödigt dröjsmål efter att ha mottagit information om att fordonet uppfyller ett eller flera av kriterierna för att anses vara irreparabelt som anges i Bilaga I, punkten 1 och 2, lämna in fordonet till en auktoriserad fordonsdemonterare. Av förslaget framgår inte vad som avses med information eller från vem fordonsägaren kan förvänta sig att få informationen eller om fordonsägaren kan bestrida informationen.

Artikel 30 1 och 31 om fordonsdemonterarnas skyldighet att avlägsna de delar och komponenter

De delar som fordonsdemonteraren har obligatorisk skyldighet att avlägsna anges i Bilaga VII del C. Kravet omfattar dock bara lätta bilar och lätta lastbilar. För tunga lastbilar, bussar, släp och motorcyklar som omfattas av förordningsförslaget finns inte denna skyldighet. Det riskerar att sådana fordon går direkt till fragmentering och att färre begagnade reservdelar och komponenter finns tillgängliga på marknaden.

Artikel 32 om märkning av begagnade fordonsdelar

Varje person som handlar med begagnade eller renoverade delar och komponenter ska märka dessa i enlighet med bilaga VII del D punkt 2 i bilaga och tillhandahålla en garanti. Det är inte klart om kravet ska tillämpas retroaktivt. Märkningen ska omfatta identitetsnumret på fordonet som delen kommer från och vem som demonterade delen med kontaktuppgifter. Läs mer om det via länkarna till bilagorna på engelska och den svenska översättningen. Med nuvarande lydelse kommer delar som redan är i omlopp svårligen kunna möta kraven när de till exempel säljs på marknader, genom annonser i press eller på nätet.

Artikel 37 om försäljning av fordon

Säljaren ska för varje person som är intresserad köpa fordonet, eller för de behöriga myndigheterna, kunna visa att fordonet inte är ett uttjänt fordon enligt kriterierna i bilaga I, del A punkterna 1. 2. Och 3. samt del B. Sådan bedömning ska även göras av andra ekonomiska aktörer och behöriga myndigheter. Med ekonomiska aktörer avses enligt artikel 3 1. (35) ”producenter, insamlare, fordonsförsäkringsbolag, leverantörer, reparations- och underhållsaktörer, avfallshanteringsaktörer och andra aktörer som arbetar med utformning av fordon, handel med begagnade fordon eller hantering av uttjänta fordon.” Om artikeln enbart avser fordon som ska exporteras eller alla fordonsförsäljningar är inte tydligt. Motorhistoriska Riksförbundets tolkning är att det är all försäljning som avses. Om så, för att bli hanterbart, måste rimligen dagens över fyra miljoner ägarbyten i Sverige genomgå ansökan och inte längre anmälan om ägarbyte. Artikeln innebär att det är många som kommer kunna framställa ditt fordon som uttjänt oavsett syftet med ditt fordonsinnehav. MHRF menar att artikeln åsidosätter äganderätten enligt den svenska regeringsformen och EU Charter of Fundamental Rights och dess artikel 17

Artikel 38

För att exportera ett fordon till länder utanför EU krävs att fordonet har en godkänd kontrollbesiktning som inte är äldre än två år från den dag då detta senast krävdes. Fordonet ska inte heller vara uttjänt enligt bilaga I, del A punkterna 1. 2. Och 3. samt del B. Motorhistoriska Riksförbundet menar att det kommer att hindra handel med begagnade fordon som är avsedda för till exempel museer, som ska ingå i samlingar eller som ska renoveras av köparen i mottagarlandet för fordonet.

Följ och gilla MHRF!

Missa inga ELV-nyheter

Följ Motorhistoriska Riksförbundet på Facebook för att inte missa senaste nytt i ELV-frågan! Alla nyheter i sin helhet finns samlade på www.mhrf.se.