Wheels Nats Winter 2021 Foto Göran Schüsseleder

Foto: Göran Schüsseleder

Fördjupning: Om avfallshotet mot veteranfordon

Till vägledning för tillämpning av förordning 1013/2006 tog EUs generaldirektoratet för miljö fram ”Correspondents’ Guideline no9”, CGno9, som publicerades hösten 2011. I det arbetet medverkade Naturvårdsverket. CGno9 undantog historiska fordon, fordon av värde för samlare och de som är avsedda för museer från förordning tillämpning och ska inte ses som avfall. CGno9 har delvis översatts…

”Villkoren liksom skälen till beslut har tillkommit på Länsstyrelsernas egna initiativ då vägledning från Naturvårdsverket saknats.”

Händelser

 1. Länsstyrelsen i Skåne län förbjöd i december 2017 utförsel av en VW-buss till Tyskland köpt på auktion i Sverige av en tysk medborgare som avsåg att renovera den. Mark- och miljödomstolen i Växjö ansåg att Länsstyrelsen haft fog för sitt beslut. Mark- och miljööverdomstolen medgav senare inte prövningstillstånd. Tysken genomför renoveringen i Sverige och fordonet är fortfarande kvar i landet. Fordonet har därefter genomgått ursprungskontroll och registreringsbesiktning.
 2. Länsstyrelsen i Västra Götalands län förbjöd i augusti 2020 en import från Norge av en före detta svensk brandbil köpt av en svensk medborgare som avsåg att renovera den. Mark- och miljödomstolen i Vänersborg ansåg att länsstyrelsen inte haft fog för sitt beslut. Länsstyrelsen överklagade i maj 2021 domen. Mark- och miljööverdomstolen medgav prövningstillstånd i augusti 2021. Vid den tidpunkten hade importören inte fått vetskap om att Länsstyrelsen beviljats anstånd med sin överklagan och utgått ifrån att domen i Vänersborg vunnit laga kraft. Fordonet har förts in i Sverige och godkänts vid ansökan om ursprungskontroll hos Transportstyrelsen. Fordonet förbereds nu för registreringsbesiktning. Mark- och miljödomstolen remitterade underlaget i målet i september 2021 till Naturvårdsverket, Transportstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Motorhistoriska Riksförbundet. Samtliga har i respektive remissvar anfört att fordonet inte ska anses utgöra avfall. Naturvårdsverket anser t ex att det inte finns skäl till ändring av mark- och miljödomstolens avgörande. Naturvårdsverkets bedömning är att det är fråga om ett historiskt fordon som inte ska betraktas som avfall. Parterna inväntar kommande domslut i målet.
 3. Länsstyrelsen i Västra Götalands Län stoppade i april 2021 en import av tre fordon från USA. Det skedde samtidigt som Länsstyrelsen beredde överklagandet av importen från Norge, p 2. ovan, Importören, en egenföretagare med tio års verksamhet avseende import av motsvarande fordon, förbjöds i juli 2021 av Länsstyrelsen att föra in dem i Sverige. Ägaren överklagade beslutet. Mark- och miljödomstolen i Vänersborg fann i början på oktober likhet med Norgeimporten att fordonen inte utgör avfall och att Länsstyrelsen inte haft fog för sitt beslut.
 4. Samtidigt med 3) ovan stoppade även Länsstyrelsen i Västra Götalands län i april 2021 en import av ett annat fordon från USA. Importören, en privatperson med erfarenhet av import av motsvarande fordon, förbjöds i juli 2021 av Länsstyrelsen att föra in dem i Sverige. Ägaren överklagade beslutet. Även i det målet fann rätten att fordonet inte utgör avfall och att Länsstyrelsen inte haft fog för sitt beslut.

I samtliga beslut har Länsstyrelserna villkorat att det kan hävas om vissa villkor är uppfyllda. Många av dessa har inte stöd i CGno9. Villkoren liksom skälen till beslut har tillkommit på Länsstyrelsernas egna initiativ då vägledning från Naturvårdsverket saknats.

Tullverket

I samtliga fall har Tullverket medverkat. I 1) ovan vid en gemensam kontroll med flera myndigheter i Malmöområde. I 2)–4) ovan har det varit Tullverket som vid gränskontrollen vänt sig till Länsstyrelsen med hänvisning till nya direktiv avseende fordon. Motorhistoriska Riksförbundet har därför frågat Tullverket om dessa direktiv. Vi har fått svar på våra skrivelser men ännu inte i sak.

Historik

Redan i juli 2011 uppmärksammade Motorhistoriska Riksförbundet Naturvårdsverket på att förslagen avseende vissa kontroller, som Naturvårdsverket föreslog i den av regeringen beslutade utredningen om ”uttjänta bilar och miljön”, inte var lämpliga. Följden blev att Miljöminister Lena Ek lade utredningen åt sidan. Sedan dess har MHRF sökt få en dialog med Naturvårdsverket i frågan. År 2015 bjöd Naturvårdsverket in MHRF till ett dialogmöte om finansieringslösningar för uttjänta, övergivna fordon.

I december 2017 bad MHRF om möte med Naturvårdsverket med anledning av Att Länsstyrelsen i Skåne stoppade utförseln av VW-bussen till Tyskland. Något möte kom inte till stånd då och inte heller åren efter. Istället meddelade Länsstyrelsen i Skåne genom en remiss i februari 2020 att de fått i uppdrag från Naturvårdsverket att ta fram ett förslag till vägledning från Naturvårdverket i fråga om import och export av historiska fordon. På remissen svarade MHRF, Kungliga Automobilklubben och Riksantikvarieämbetet. Samtliga var skarpt kritiska till den föreslagna vägledningen. Efter framställan från Länsstyrelsen kompletterade MHRF vårt remissvar i december 2020. Den 19 augusti kom Naturvårdsverket ut med den första vägledningen som angav vad som kan anses gälla för historiska fordon. Den reviderades den 9 oktober 2021. MHRF har med anledning av den nya utgåvan igen påkallat möte med Naturvårdsverket.

Samverkan

Under våren 2021, med anledning av de stoppade importerna från USA, bildades en arbetsgrupp bestående av de två importörerna, MHRF, American Car Club Sweden (ACCS) och Rickard Kvick (Kvicks Import & Export). Kvick åtog sig att företräda de två importörerna i dialogen med Länsstyrelsen. MHRF och ACCS tog dialogen om den saknande vägledningen med Naturvårdsverket.

Sedan dess har MHRF och Rickard Kvick dagligen jobbat i frågan. I arbetet har senare även Håkan Johansson, ordförande i TESTA och chefredaktör på tidningen Wheels Magazine, Billy Söderin, chefredaktör på tidningen Power Magazine och Carl Magnus Lundqvist, Heimdals advokatbyrå engagerat sig.

Genom Kvicks försorg har en Facebooksida på kort tid genererat 21 700 medlemmar (”Stoppa hotet mot veteranbilarna”) samt en fond skapats (”gofundme – stoppa Länsstyrelsens krav om skrotning”). Det senare då importörerna via sina försäkringar inte har hjälp genom rättsskyddet då det är staten genom Länsstyrelsen som är motpart.

ACCS har tillskrivit amerikanska ambassaden med anledning av att fordonen genom Länsstyrelserna agerande kan komma att omklassas från bilar (enligt de amerikanska myndigheterna i samband med exporten) till avfall (enligt den svenska tillsynsmyndigheten).

MHRF har vänt sig, förutom till Riksdagens fordonshistoriska nätverk, till bland annat de fem länsstyrelserna som har tillsynsansvaret, Transportstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Statens maritima och transporthistoriska museer Naturvårdsverket, Tullverket, Sveriges handelskamrar och Miljödepartementet.

MHRF har i skrivelse till de senare gjort det i samverkan med:

 • American Cars Club Sweden (ACCS)
 • Arbetslivsmuseernas Samarbetsorganisation (ArbetSam)
 • Arsenalen/Strängnäs
  • Arsenalen/Strängnäs

  (KAK)

 • Militärfordonshistoriska Föreningen (MFHF)
 • Saab Car Museum/Trollhättan
 • Sveriges Bussföretag
 • Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation (SFRO)
 • Sveriges Motorcyklister (SMC)
 • Teknisk Support Till Amatörbyggare (TESTA)
 • Tekniska Museet
 • Transporthistoriskt Nätverk (ThN)
 • Volvo Heritage
 • Åkerihistoriska Sällskapet (ÅHS)

Totalt har vi tillsammans kontaktat drygt 220 personer utöver press och övrig media.

Jan Tägt generalsekreterare MHRF

Foto: Göran Schüsseleder

Från vänster: juristen Carl Magnus Lundqvist, MHRFs generalsekreterare Jan Tägt, importören och exportören Rickard Kvick och Power Magazines chefredaktör Billy Söderin i samband med en genomgång av läget på Wheels Nats Winter-kryssningen i början av oktober 2021.