MHRF möter riksdagspolitiker

Efter två års pandemi kunde MHRF i mars åter möta riksdagspolitikerna.

”Diskussionen i nätverket var stundtals livlig och klart är att intresset för det rullande kulturarvet lever i högsta grad.”

Värdar för Riksdagens fordonshistoriska nätverks möte, som hölls den 30 mars, var undertecknad och Motorhistoriska Riksförbundets generalsekreterare Jan Tägt tillsammans med Isak From (S) och Anders Åkesson (C). Vid mötet deltog även Jan Ericson, Sofia Westergren, Maria Stockhaus och Sten Bergheden (M) samt Elin Gustafsson, Erik Ezelius och Maria Lönn, politisk sekreterare (S).

Anmälda var även Angelika Bengtsson och Thomas Morell (SD) som fick förhinder.

Två år sedan senast

Det var första gången på två år som nätverket träffades och det var en mängd aktuella frågor som berördes. Intresset för bevarandet av det rullande kulturarvet var stort bland deltagarna. Bland annat diskuterades den uppmärksammade importen av historiska fordon från USA som stoppades av Länsstyrelsen i Västra Götaland, under åberopande av att fordonen var avfall. Det slutade med att Mark-och miljödomstolen dömde till importörernas fördel och upphävde länsstyrelsens beslut.

Regelverket om import av renoveringsbara historiska fordon från utlandet lyftes, förutom i massmedia även i flera interpellationsdebatter i riksdagen varvid flera av riksdagsledamöterna i nätverket yttrade sig.

Ett liknande ärende, som rör en importerad brandbil från Norge, är föremål för prövning i Svea hovrätt, Mark-och miljööverdomstolen. Riksdagsledamöterna var särskilt intresserade av detta ärende som kan få en stor betydelse för hur regelverket om import ska tolkas framöver. Dom väntas under april.

RAÄs rapport

En viktig fråga som MHRF lyfte fram särskilt var Riksantikvarieämbetets rapport från 2018 som föreslår en särskild hänsynsregel i kulturmiljölagen där myndigheter, när de fattar beslut som berör det rörliga kulturarvet, ska ta hänsyn till vikten av att de kulturhistoriska värdena beaktas. Rapporten berör samtliga transportslag.

MHRF har inom ramen för Transporthistoriskt nätverk framställt önskemål om att rapporten ska skickas ut på remiss eftersom den på ett tydligt sätt lyfter fram viktiga frågor som rör bevarande av det rörliga kulturarvet i stort. Önskemålet har ännu ej hörsammats.

Intresse för det rullande kulturarvet

Diskussionen i nätverket var stundtals livlig och klart är att intresset för det rullande kulturarvet lever i högsta grad. Mötet avslutades med att MHRF bjöd in till ett nytt möte i sommar där nätverket ges tillfälle att bekanta sig med historiska fordon.

Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF