International Harvester 1971

MHRFs arbete gav resultat: Norska exporten var inte avfall

I flera år har MHRF arbetat med ärenden avseende import och export av fordon som vid gränsen klassats som avfall. Nu har dom fallit i ett av de viktigaste, med stor betydelse för rörelsen, och där MHRFs linje bekräftas: det är ägarens avsikt med fordonet, inte skicket, som ska vara avgörande.

”Domen är ett mycket glädjande besked för alla inom den fordonshistoriska rörelsen och av mycket stor principiell betydelse gentemot tillsynsmyndigheterna och deras agerande vid import och export av historiska fordon och fordon av intresse för samlare.

— Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Tullstationen vid Svinesund stoppade för två år sedan importen av en före detta svensk brandbil, en International Harvester 1210 Travelall 4×4 från 1971. Skälet var att man fått nya direktiv om att en fackman måste gå igenom ett sådant obesiktigat importfordon. Tullverket bad därför länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för avfallstransporter, om ett besked. Länsstyrelsen i Västra Götalands läns ansåg omgående att fordonet skulle klassas som avfall och förbjöd med omedelbar verkan fordonet från att föras in i Sverige.

Motorhistoriska Riksförbundet agerade då förbundet, liksom ägaren till fordonet, ansåg att länsstyrelsens agerande var helt felaktigt. Importören tvingades senare dra fallet i svensk domstol där Tingsrätten senare gav honom rätt. Bilen var enligt domen, exakt som MHRF och ägaren hävdade, ett fordon och det kan i sin tur inte ensidigt omklassas att utgöra ”import av avfall” mot ägarens egen vilja. Länsstyrelsen överklagade dock den frikännande domen till Svea hovrätt för att få ett styrande rättsfall i frågan.

Under mellantiden uppvaktade MHRF löpande Naturvårdsverket och bad om ett klargörande i fråga om import och export av fordon. Hösten 2021 gav det resultat i form av en mer entydig vägledning från verkets sida.

Ägarens avsikt avgörande

Hovrätten har den 26 april bekräftat det tidigare utslaget i tingsrätten och undanröjer därmed länsstyrelsens samtliga ställningstaganden i frågan. Att fordonet inte var att betrakta som avfall fick också medhåll i samtliga remissvar som Hovrätten begärde från MHRF, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Transportstyrelsen. I tingsrättsdomen klargörs att de åtgärder som vidtas av länsstyrelsen måste vara proportionella mot syftet och att det är definitionen i miljöbalken av vad som är avfall som är avgörande. Där (15 kap §1) anges att: ”Med avfall avses i denna balk varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.”

– Domen är ett mycket glädjande besked för alla inom den fordonshistoriska rörelsen och av mycket stor principiell betydelse gentemot tillsynsmyndigheterna och deras agerande vid import och export av historiska fordon och fordon av intresse för samlare, säger MHRFs generalsekreterare Jan Tägt.

Domen går också helt i linje med vad MHRF har anfört sedan år 2011– det är ägarens avsikt med fordonet som är avgörande. Inte skicket. Tyvärr krävde myndigheternas agerande att ett flertal personer under fem års tid fått leva i ovisshet med rättsliga prövningar och kostnader för att fastställa det självklara

MHRF agerade och tog striden

Att MHRF agerade och tog striden i frågan var viktigt, trots att det krävde en stor insats i form av arbete och tid. Det var av denna anledning som MHRF som organisation bildades för mer än femtio år sedan. Och MHRF utgör fortsatt en viktig funktion för rörelsens fortlevnad.

Myndighetsrådet MHRF

Inte avfall.

En International Harvester 1210 Travelall 4×4 från 1971 som visade sig vara allt annat än avfall. Foto: Privat.