MHRF logga

MHRFs remissvar till Regeringskansliet gällande ELV-förordningen

Remissvar: EU-kommissionens förslag på förordning om cirkularitetskrav för fordonsdesign och om hantering av uttjänta fordon.

Motorhistoriska Riksförbundet har tagit del av förslaget kan i anledning av detta framföra följande om hantering av uttjänta fordon:

 • förslaget från kommissionen är omfattande, komplicerat och konsekvenserna kan svårligen överblickas
 • förslaget bör i sin helhet omarbetas

Våra viktigaste invändningar framgår nedan. I bilagor föreslår vi lösningar och anger våra skäl, konsekvenser och avslutar med frågor till Regeringskansliet.

Definitionen av historiskt fordon

Definitionen av historiska fordon är för den fordonshistoriska folkrörelsen av väsentlig betydelse. Förslaget innebär att många, rent av flertalet historiska fordon, inte kommer anses historiska beroende på den inskränkande definitionen av begreppet historiskt fordon i Artikel 2 2.(d) och Artikel 3 2. (d) som hänvisar till direktiv 2014/45/EU Artikel 3 (7).

Definitionen strider mot den svenska definitionen av sådana fordon i såväl praxis, föreskrifter, förordningar som lag. MHRF förordar i stället bland annat nuvarande lydelse i skäl nr 10 i ELV-direktivet kompletterat med en tydlig hänvisning till nationell reglering i medlemsstaterna, se vidare bilaga 1.

Begagnat eller uttjänt fordon

Kriterierna för att fastställa vad som är ett uttjänt fordon i förslaget är oprecisa och kan svårligen ligga till grund för en objektiv tillämpning, bilaga 1 A och 1B. MHRF förordar den vägledning som Naturvårdsverkets fastställt för veteranfordon och historiska fordon som baserats på Correspondents’ Guideline No 9. Vägledningen fastställdes så sent som hösten 2021 i dialog med bland annat Transportstyrelsen och Motorhistoriska Riksförbundet och efter en dom i Mark-och miljööverdomstolen avseende avgörande mellan vad som är ett begagnat fordon och ett uttjänt sådant, se vidare bilaga 2.

Inskränkning av äganderätten

Otydligheterna i artikel 26 bör klargöras kring skyldigheten för fordonsägaren att, skyndsamt efter mottagen information att fordonet möter kriterierna i bilaga1 till förordningsförslaget, lämna in fordonet till auktoriserad bildemonterare, utan ersättning och under straffansvar enligt artikel 48. Enligt artikel 37 gäller detsamma för en fordonsägare vid försäljning, se vidare bilaga 3.

Handel med reservdelar

Inskränkningen i den enskildes möjlighet och rätt att handla med reservdelar och komponenter enligt artikel32 samtidigt som medlemsstaterna ska uppmuntra till återanvändning etc. artikel 31 och33 är kontraproduktivt, se vidare bilaga 4.

Försäljning och export

Kravet på kontrollbesiktning, artikel 37 och 38, innebär en kraftig begränsning vid försäljning och export av ett historiskt fordon som är i olika stadier av renoveringen, restaurering, konservering eller stått uppställde under lång tid,se vidare bilaga3 och 5.

Naturvårdsverkets konsekvensutredning

Utredningen har inte beaktat fordonsägarens intressen, 2022/23:FPM133. Fokus har enbart varit att redovisa de teoretiska konsekvenserna för fordonsägarna av de mycket långt gående förslagen från EU kommissionen. De frågor som Transportstyrelsen i PM TSV 2023-7746 avseende bland annat artiklarna, 24, 26,37 och 38 lyft till Naturvårdsverket syns inte ha beaktats. Naturvårdsverket har, punkt 7.6. sid 49, med hänvisning till tillämpning av EU-förordningen om gränsöverskridande transporter av avfall,EG/1013/2006, inte analyserat innebörden i den av kommissionen föreslagna bilagan. Skälet anges vara att det i nuläget är svårt att analysera konsekvenserna! MHRF delar den uppfattningen och det är oklart varför det utöver EG 1013/2006 även skulle krävas en parallell reglering i ELV-förordningen av export av fordon, se vidare bilaga 2 och 5.

De berörda

Motorhistoriska Riksförbundet företräder den samlade fordonshistoriska rörelsen som tillsammans med Sveriges entusiastfordonsrörelse omfattar en folkrörelse som engagerar uppåt en halv miljon människor. En lokalt mycket aktiv rörelse sedan mer än 70 år som skapar meningsfullhet för enskilda, civilsamhället och därtill sysselsättning för många små och medelstora företag i hela landet. Förbundet har drygt 200 klubbar anslutna som engagera 100 000 medlemmar.

Motorhistoriska Riksförbundet står givetvis till förfogande för fördjupad information.

Bilagor:

Definition: historiska fordon m fl. Bil 1.

Begagnat eller uttjänt fordon Bil 2.

Inskränkning av äganderätten Bil 3.Inskränkning av äganderätten Bil 4.

Export Bil 5.

Handel med reservdelen Bil 6.

Hägersten 2023-11-01

Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF

Jan Tägt sakkunnig fordon och regelverk MHRF

Protestera mot ELV!

EUs ELV-förordning hotar fordonshobbyn – var med och skapa opinion och sprida information! Klicka på löpsedeln eller här för att läsa mer.

Tänk på att verbala råsopar mot vare sig EU eller dess representanter troligtvis inte gynnar vår sak och kan istället få motsatt effekt. Det är bättre att istället använda sig av fakta.

57 svar till ”MHRFs remissvar till Regeringskansliet gällande ELV-förordningen”

  1. Profilbild för Björn Jansson
   Björn Jansson

   Man måste undra hur dessa Eu politiker fungerar. Alla gamla saker ska man bara lägga i skroten. Förmodligen har dessa ingen hobby. Hela europa har bilhobbyn som avkoppling och då kan man fundera hur många mäniskor som har trevligt och avkopplande.
   Jag bestrider helt detta.

  2. Profilbild för Göran Allard
   Göran Allard

   Idiotiskt! EU slår in den ena spiken i sin egen likkista gång på gång. Inte konstigt att allt fler tycker att Sverige ska gå ur EU som numera ska lägga sig i varenda nationella gråsparv.
   Göran Allard

 1. Profilbild för Kurt wallgren
  Kurt wallgren

  Hur idiotiskt som helst. Är EU våran regering nu och kan besluta om Hur andra länder ska göra. Har ingen lust med att finansiera de så kallade kunniga svenska representanter som sitter och skor sig på svenskars bekostnad

 2. Profilbild för Lars Karlsson
  Lars Karlsson

  Mycket tråkigt och konstigt förslag.😬 Historiska fordon med tillhörande delar existerar redan och påverkar knappast miljön någonting alls. Den största delen av dom körs inte utan de bara förvaras och många är de som jobbar med dom som hobby. De som körs, körs ofta mycket få mil. Detta förslag kommer att effektivt förinta fortsatt kulturarv på kommande historiska fordon. Kommande generationer kommer endast att kunna se fordonen digitalt ty allt blir förintat. 😭

 3. Profilbild för Ellen Stensrud Forslund
  Ellen Stensrud Forslund

  Gammelbilens Vänner i Värmland har i dag skickat mailet nedan till Klimat- och miljöministern, Infrastruktur- och bostadsministern, Naturvårdsverket och EU-nämndens kanslichef, EU-nämndens ledamöter samt en kopia till MHRFs kansli:

  ”EUs ELV-FÖRORDNING
  Vi – Gammelbilens Vänner i Värmland – är en gammelfordons/veteranfordonsklubb i Värmland med 359 engagerade medlemmar som nu känner ett stort bekymmer inför EU-kommissionens förslag till ELV-förordning.

  Så långt vi har kunnat läsa oss fram till så kommer Regeringskansliets remiss på EU-kommissionens förslag till förordning att beröra fordonsägarens köp och försäljning av gamla fordon, fordonsdelar och komponenter. Dessutom reparation, renovering och restaurering av äldre fordon och även rätten att äga ett äldre fordon.
  Förslaget till förordning drabbar därmed hela gammelfordonshobbyn och viktiga delar av vår kulturarv.

  Förordningen reglerar vad som skall hända med fordonen och när de skall skrotas, och fordonsägaren blir skyldig att lämna ifrån sig fordonet helt utan ersättning och även bötfällas om hen inte gör det.

  Alla i fordonshobbyn bidrar starkt till hållbarhetstänkande och återbruk i motsättning till så många andra i vårt samhälle! Renovering/restaurering av våra fordon är återbruk från start till slut, och inget slängs eller skrotas för att det inte fungerar. Alla gamla delar och komponenter tas vara på, repareras, köps, säljs eller byts innan återanvändning. Det som genom förslag till förordning riskerar att bli kategoriserad som skrot kan ha ett högt ekonomiskt värde och bidra till att hålla det rullande kulturarvet vid liv.

  Hur skulle det gå med framtida museer om det inte vore för alla inom fordonshobbyn som tar hand om bl.a. äldre mopeder, bilar och traktorer?
  Förslaget till ELV-förordning drabbar alla i fordonshobbyn hårt och innehåller många fler bekymmer än vi framhåller här, och åtgärder måste vidtas så att många tusentals fordonsägare över hela Sverige inte fråntas sina gammelfordon och därmed sin hobby.
  Vi ber därför om att Motorhistoriska Riksförbundets svar på Regeringskansliets remiss tas på alvar.

  För Gammelbilens Vänner i Värmland
  Johnny Olsson Hans Forslund
  Ordförande. Viceordförande”

 4. Profilbild för Christer Fagerberg

  Utöver MHRF korrekta remiss finns ytterligare en anledning att inte skrota äldre fordon. Det finns i dag ett flertal företag som säljer ombyggnads kit för att bygga om till eldrift för de som har intresse för detta. Även till dessa behövs reservdelar. Min personliga åsikt, EU förslaget måste omarbetas i sin helhet. Där stor hänsyn ska tas till vårt motorhistoriska kulturarv.

 5. Profilbild för Maria Säwe

  Utöver MHRF korrekta remiss finns ytterligare en anledning att inte skrota äldre fordon. Det finns i dag ett flertal företag som säljer ombyggnads kit för att bygga om till eldrift för de som har intresse för detta. Även till dessa behövs reservdelar. Min personliga åsikt, EU förslaget måste omarbetas i sin helhet. Där stor hänsyn ska tas till vårt motorhistoriska kulturarv.

 6. Profilbild för Tom-eric Eklund
  Tom-eric Eklund

  En tanke som slår mig, om toket går igenom..
  Alla ungdomar som håller på med fordon av alla de slag.
  Vad händer med dem?
  Troligen blir det en hel del som hamnar i social ohälsa och kriminalitet.
  Det finns ju redan nu i rejäl mängd.
  Och alla företag som tillverkar och handlar med nya reservdelar mm.
  De kranarna blir sannolikt utan arbete.
  Jag tror att de flesta som sitter och kokar ihop de tilltänkta reglerna inte ens har åkt i ett gammalt fordon med historia och vet vad det ger till ägaren.
  Går det igenom blir Sverige i ett ännu mörkare Framtidstänk.
  Allt skapande och renoverade ger livskraft i samhället som visar upp en allt hemskare sida.
  I mitt tycke är det rent diktaturtänk från EU.
  Sverige måste få ha sin historia kvar utan rent vansinne.
  Undrar förresten hur många som köper elbil för hemska pengar, sen upptäcker att det inte görs delar till dem efter 10 år.
  Alltså skrotas människors investeringar och ekonomi.
  Samtidigt som svenska kronan blir mindre och mindre värd.
  Alltså ännu mera sociala problem.
  Och allvarligt.. Kommer någon att renovera en tesla om 40 år?
  Tveksamt, om nya batterier kostar 2-300000 kr.
  Nej låt bli svenska motorhistoriska.
  -Å hör sen!!!!

 7. Profilbild för Benga Jansson
  Benga Jansson

  Låt bli svenska motorhistoriska

 8. Profilbild för Göran Ålund
  Göran Ålund

  Tråkigt om detta ska gå igenom.
  En riktigt stor folkrörelse med med stor makt om vi säger ifrån gemensamt vi är många.

  De finns en kraft en stor ekonomi hos oss med så hoppas vi kan utmana jakten på innerstads väljare.

 9. Profilbild för Sven Christensen
  Sven Christensen

  Vem har hittat på detta idiotiska förslag. Hoppas att det finns någon ryggrad i våra politiker, så dom vågar sätta STOPP för detta vansinne i Eu. Hoppas att några har ryggrad att rösta fram ett BESLUT ATT VI GÅR UR DETTA VANSINNIGA PENNINGGLAD GÄNG

 10. Profilbild för Flavio de o d Andersen
  Flavio de o d Andersen

  Jeg stemmer i at dette forslaget ikke har noen sosialkulturell, historisk eller noen som helst miljømessig profil som må anses som fornuftig. Gamle kjøretøy kjøres knapt, vi gjenbruker deler, vi skaper knapt ulykker, vi bidrar til samfunnsmessig stabilitet mht ungdom som interesserer seg for bevaringskultur.

 11. Profilbild för Stefan Wahlström
  Stefan Wahlström

  Rör inte ett intresse som många gläds åt.

 12. Profilbild för Åke Ånberg
  Åke Ånberg

  Jag bestrider detta EU förslag!

 13. Profilbild för Thomas
  Thomas

  Detta vidriga förslag måste stoppas till 100% . Att frånta ägande rätten till något man köpt för skattade pengar kan bara ses som en kriminell handling av överförmynderi ! En renovering av en veteranbil kan ta flera år pga ekonomi och olika prioriteringar för en individ. Skall då en tredje part avgöra om det man lagt en massa skattade pengar på vara uttjänt mitt i en renovering innan den är färdig !
  Nej till detta EU förslag detta överförmynderi är ett hot mot den enskilde individens rättigheter i samhället !
  Vad blir nästa steg ? Ta i från ägande rätten till hus och hem !

 14. Profilbild för Thomas Odlund
  Thomas Odlund

  Detta vidriga förslag måste stoppas till100%! Att frånta äganderätten på något man köpt för skattade pengar i ett demokratiskt samhälle kan bara ses som ett kriminellt överförmynderi!
  En renovering av en veteranbil kan ta flera år pga ekonomi och andra faktorer i livet att då en tredje part skall bedöma mitt i en renovering om det man lagt en massa skattade pengar på vara uttjänt ! Detta överförmynderi är ett stort hot mot den enskilde individens rättigheter i samhället !
  Vad blir nästa steg ? Frånta äganderätten till hus och hem om ditt hus inte uppfyller energikraven som EU tittar på!

 15. Profilbild för Anders Fritz
  Anders Fritz

  Jag protesterar till ELV-förordningen som har föreslagits.

 16. Profilbild för Bo Nordström
  Bo Nordström

  Ja det är verkligen med bestörtning man läser vad EU:s maktkorridorer håller på med. Måtte vid alla makter detta förslag gå dit det hör hemma i papperskorgen.
  Oerhört många riskerar att drabbas av personlig tragedi då deras älskade fordon oavsett om det är avställt ,under renovering eller ej besiktigat kan komma att tvångsskrotas pga nån myndighets godtyckliga bedömning. Ägandet kan tas ifrån oss genom de diktaturfasoner som översitter svensk lag om äganderätt, dessutom utan ersättning. Detta måste stoppas och låta oss ha kvar gällande lagar och regler som gäller i Sverige .
  Mhrf och andra fordonsförbund inom och utomlands i Europa måste gå samman mot dårskapens härjningar. Bara i Sverige finns mellan 500000 till 1 miljon som har fordonsintresse av alla de slag.
  EU RÖR INTE VÅRA FORDON
  borde vara en bakrutedekal för alla.

 17. Profilbild för Hans Olsen
  Hans Olsen

  Jag bestrider detta.
  Var skriver man på?
  Tillämpar man detta resonemang på annat man kan äga och samla på så kommer alla antikviteter, konst, smycken, hus etc. att kunna konfiskeras och förstöras. Fullständigt idiotiskt försök till övergrepp.

 18. Profilbild för Robert Bauducco
  Robert Bauducco

  Har hållit på en hel del med att renovera äldre bilar. Underbart med oss alla som håller denna värdefulla tradition vid liv. Detta idiotförslag är ett allvarligt rättsövergrepp och ett levande bevis för överstatlighet som UK slutligen sa nej till.

 19. Profilbild för Stig Olofsson
  Stig Olofsson

  Detta lagförslag ingår helt tydligt i EUs och FNs planer för att bestämma vad medborgarna ska kunna äga och bruka! Nu är det dags att sätta sig till motvärn mot byråkraternas försök att köra över nationalstaternas självbestämmande, steg för steg. Visa nu lite ryggrad och mota dessa förslag med ett kraftfullt NEJ!_

 20. Profilbild för Mats Rosén
  Mats Rosén

  Om man vill värna säkerhet och miljö kan man väl istället återinföra kontrollbesiktningen för veteranbilar och möjligen även införa att man förser bilen med en katalysator.

 21. Profilbild för Jeanette
  Jeanette

  Vart kan man skriva. På mot detta . E ju skam o skämt mot oss som äger gamla bilar 🤬🤬🤬

 22. Profilbild för Sören Sturk
  Sören Sturk

  Nää nu är det dags och knyta näven i fickan och sätta foten i backen, det här är det mest felaktigaste förslaget som nått mina öron. Många har arbetat och sparat pengar i flera år, för att förverkliga en dröm från ungdomsåren. En pärla som man jobbar med under mörka långa vinterkvällar.
  Det är inte bara entusiasten som påverkas, det är en stor marknad som lever omkring detta intresse. Nu måste vi slå näven i bordet, har dom inget annat att göra i EU-kommissionen, komma med förslag som ELV-förordning, angripa ett sunt och hälsosamt leverne. Låt bli våra rullande pärlor och stoppa detta osunda tankesätt.

 23. Profilbild för Per Hoffströmer
  Per Hoffströmer

  Undrar vad miljöpartiet tycker?? Dom som hatar fossila fordon. Skulle vara intressant att veta det😠

 24. Profilbild för Thomas Starkh

  Vi har över 450.000 veteranfordon bra i Sverige, andra länder är nog jämförbara på många håll o sätt, detta är ett översitteti av bibliska mått o en ren krigsförklaring som kommer att bekämps på alla fronter!!! Ägare av en Oldsmobil Rocket 88 1958 Thomas Starkh.

 25. Profilbild för Daniel munter
  Daniel munter

  Jag bestrider detta idiotiska förslag

 26. Profilbild för Lars Levander
  Lars Levander

  Bestrider detta fullkomliga ogenomtänkta förslag där man vill från ta individens äganderätt till sin privata egendom .

 27. Profilbild för Kjell Eriksson
  Kjell Eriksson

  Nog borde väl EU ha viktigare saker att ägna sin tid åt än detta maktmissbruk.

 28. Profilbild för Thomas K
  Thomas K

  Det här har inte enbart med fordon att göra.
  Det är ett försök till något större.
  Målet är att ta bort alla möjligheter för var och en av oss att kunna skapa värden med våra egna händer som går att omsätta till pengar som de inte kan kontrollera .
  Ett sätt att ta bort kontanta okontrolerade medel.
  Vansinne är lindrigt sagt.

 29. Profilbild för Micke
  Micke

  Var skriver man på för att bevara kulturarvet oförändrat .och bilhobbyn…låter ju helt vansinnigt
  Att förstöra livet för vanliga människor genom att motverka återbruk av
  Tillverkade bilar,delar osv .nya bilar har inte alla råd med !

 30. Profilbild för Birger Larsson
  Birger Larsson

  Det kan inte vara möjligt. Måste vara ett skämt.

 31. Profilbild för Conny Johansson
  Conny Johansson

  Varför inte förbjuda krig i stället om de nu är miljön man vill värna om

  1. Profilbild för Örjan högberg
   Örjan högberg

   Det va ett av dom bättre förslag

 32. Profilbild för Erik
  Erik

  Rör inte min hobby. Nu måste vi hjälpas åt att sprida detta så att så många som möjligt protesterar mot EUs förslag.

 33. Profilbild för Bertil Flenmark
  Bertil Flenmark

  Jag protesterar mot EUs förslag

 34. Profilbild för Roger Olsson
  Roger Olsson

  Vad händer med motorsporten? Alla avställda bilar som används till folkrace o rallycross, skall dessa kunna beslagtas?.

 35. Profilbild för Sten-olov
  Sten-olov

  Överförmynderi

 36. Profilbild för Magnusson Erik
  Magnusson Erik

  Var går gränsen för de icke folkvalda EU byråkraterna?
  Vad är nästa steg? Riva kungliga slottet?
  Slå ihjäl alla sjuka och pensionärer som klassas ”förbrukade”?
  Swexit nu!

 37. Profilbild för Peter Haventon
  Peter Haventon

  Hotet mot veteranbilrörelsen
  Ett fall av ”collateral damage”

  Så här illa ligger det till: i sin strävan att detaljreglera varje form av fordonsrelaterad aktivitet har EU-kommissionen nu framlagt förslag till en förordning som är potentiellt förödande för alla inom den motorhistoriska rörelsen. Hittills har alla typer av fordonshantering och transaktioner varit styrda av rekommendationer men den nya och mer omfattande skrivningen avses bli en förordning, och en sådan är bindande för alla medlemsstater.
  Förslaget innebär att fordon över 30 år visserligen undantas från direktivet men på grund av en skärpning av definitionen av ett historiskt fordon riskerar många äldre fordon ändå att inte omfattas av undantaget. Det föreslås även inskränkningar i möjligheterna att sälja fordon och reservdelar och det kan till och med leda till att ägaren förlorar äganderätten till sitt fordon.
  Inskränkningar i möjligheterna att sälja fordon och reservdelar? Hur kan man ens kan tänka sig att inskränka på marknadsekonomin (rätten att sälja och köpa varor), som ju är en av grundpelarna inom EU? Det är att motarbeta själva grundidén med unionen.
  Avsikten är att i detalj reglera hanteringen av alla typer av motorfordon, från start till skrot. Visst, självklart gäller den föreslagna förordningen i huvudsak moderna fordon, men formuleringarna är svepande. Veteranbilsrörelsen riskerar att bli så kallad ”collateral damage”.
  Enligt förordningsförfattarna/förslagsställarna ska myndigheterna i fortsättningen alltså kunna beslagta fordon, som enligt sagda myndigheter klassas som avfall. Ingen ersättning skall ges. Jag förstår inte hur förordningsskribenterna har tänkt. Privat egendom är privat, inte statlig. Medborgarna måste för sin planering och ekonomi kunna lita på kontinuitet, dvs att fattade beslut inte ändras lite då och då, så att privat egendom genom en ny bestämmelse plötsligt tillfaller staten för skrotning. EU är till för medborgarna. Medborgarna är inte till för Bryssel.
  Vi vet hur det hittills har gått när länsstyrelser, tull och Naturvårdsverket har samverkat för att sätta dit folk som importerar renoveringsobjekt. Tack vare habila insatser från framför allt MHRF har myndigheterna fått backa, men det har tagit lång tid och kostat pengar för enskilda medborgare, dvs folk som utför en kulturgärning.
  Vidare: enligt förslaget måste alla bilar vara besiktigade senast två år före en försäljning. Rena renoveringsobjekt, som exempelvis står i kö inför en kommande renovering, skulle därmed inte kunna byta ägare. Bestämmer sig ändå en ägare för att reparera/renovera fordonet för att göra den av förordningen krävda besiktningen inför en förestående försäljning så kanske renoveringen inte är möjlig att genomföra eftersom privatpersoner inte får köpa och sälja bildelar sinsemellan. Detta är ett moment 22 skapat av en illa genomtänkt förordning.
  Låt mig citera några rader från den amerikanska konstitutionen: ”We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”
  De sista orden, the pursuit of happiness, är i vårt fall den springande punkten. Den enskilde medborgaren har all rätt i världen att söka lyckan i arbete eller fritidssysselsättningar. Detta kan och får ingen stat sätta sig över, varken USA eller Europeiska Unionen.

 38. Profilbild för Björn Jacobsson
  Björn Jacobsson

  Björn Jacobsson
  Det är för mej obegripligt att någon /några byråkrater vill ta ifrån oss något som vi älskar och vill vårda o bevarade för framtiden till sista krona o andetag!

 39. Profilbild för Elisabeth Kontner
  Elisabeth Kontner

  Jag protesterar mot EUs ELV-förordning! Rör inte min pärla som jag ägt i 43 år. Hon är en del av mg!

 40. Profilbild för H. Davidson
  H. Davidson

  End of life vehicle … redan titeln är skrämmande. Av en ren slump kom detta till min kännedom genom ett inlägg på radions Ring P1 nyligen. Jag noterar att man uppmärksammat det i bilhistoriska kretsar, men innehållet i det diktatoriska förslaget borde spridas till en större allmänhet. Det torde finnas fler som jag med en äldre bil (min är från 1995) som man kör som bruksbil och alltså riskerar att helt sonika bli av med. STÖLD skulle jag vilja kalla det. Har någon tagit upp den juridiska aspekten? Har månne MHRF tillgång till juridisk hjälp?
  Vad säger politiker om saken. Problemet är väl att beslutsfattare är såpass välbeställda att de inte förstår de konkreta följderna. Kan man sedan visa att man vidtar åtgärder för att rädda jorden (bevars!) ser det bra ut. Greenwash.

 41. Profilbild för Kenneth Myrlander
  Kenneth Myrlander

  Jag protesterar mot EUs förslag

  1. Profilbild för Kolm Gustav
   Kolm Gustav

   Jag protester EUs ELV- förordning. Har en gammal volvo duett.

 42. Profilbild för Ann Bäckdal
  Ann Bäckdal

  Förstår inte hur man tänker när man skall ta ifrån oss vår bakgrund och ungdomsår. Ett intresse och gemenskap med likasinnade ägare av veteranfordon.
  Vad händer med all fordon på museer.
  Motsätter mig detta horribla lagförslag från EU.

 43. Profilbild för Benny Tedemyr
  Benny Tedemyr

  Hur kan man bara komma på ett så ogenomtänkt förslag som drabbar en så stor hobby och som även skapar många arbetstillfällen.
  Sverige bör lämna EU.

 44. Profilbild för Lars-Olov Remstam
  Lars-Olov Remstam

  Detta är en häpnadsväckande inkompetens. Bilar gör stora negativa klivmatavtryck vid nytillverkning oavsett om de tillverkas till stora delar av återvunnet material. Men om man rustar upp äldre bilar med delar från begagnatmarknaden så är det mycket miljövänligare då delarna då inte måste nytillverkas med de ekologiska konsekvenser det medför. Att återvinna metaller innebär att de måste smältas ner och det är mycket energikrävande för att nu bara ta ett enda exempel. De byråkrater som vurmar för sådana här idéer vurmar därmed för slit och slängsamhället vilket är föga ekologiskt hållbart. Med sådana här stolligheter från uppenbart inkompetenta människor så ökar politikerföraktet och hotar då demokratin som förutsätter medborgarnas förtroende. Som lök på laxen skulle vi få det som i Japan där det är så dyrt att få en några år gammal bil igenom besiktningen så de köps upp av handlare som exporterar bilarna till tredje världen.

 45. Profilbild för Yngve Boman
  Yngve Boman

  Jag protesterar mot EUs ELV-förordning!
  Detta skulle medföra att minst 500 000 människor bara i Sverige skulle över en natt bli kriminella pga. att man i generationer haft ett liv med äldre fordon som största intresse, jag kommer aldrig att låda dessa överförmyndare ta ifrån mig o mina vänner o min familjs största intresse som gett oss alla inom hobbyn en anledning att leva och må bra genom att skapa kontakter med likasinnade över hela världen. Tänk bara på vilken katastrof för alla företag i hela världen som plötsligt inte kan sälja sina produkter till Europa, alla som blir arbetslösa pga. dessa tokiga idéer om överstatlighet som drabbar vanliga hederligt arbetande människor som råkar ha fordon som sitt intresse, nej nu måste vi verkligen sätta igång att bromsa detta tokeri, bra jobbat MHRF.

 46. Profilbild för Torsten From
  Torsten From

  Detta förslag från EU var det mest ointelligenta jag sett. Ta ifrån människor, som älskar och vårdar sina fordon sitt ägande över dem, genom en lag som fråntar dem rätten att bestämma själv när dessa ska bedömas uttjänta och ska skrotas är helt befängt. Har själv tre veteranfordon som jag vårdar ömt vilket ger mig mycket glädje och nöje. Detta är min stora hobby som jag haft tillsammans med min fru sedan 50 år tillbaka.
  Denna typ av hobby är en engagerande och lärande hobby för våra yngre generationer att anamma. Gemenskapen och kamratskapen i denna hobby är stor. Låt inte EUs förslag sätta stopp för denna stora folkrörelse.
  Jag protesterar med det kraftigaste mot detta idiotiska förslag!

 47. Profilbild för Berth
  Berth

  Detta var det mest korkade jag läst

 48. Profilbild för Mats Ledin
  Mats Ledin

  Ett fullständigt vansinnigt förslag! Jag protesterar å det kraftigaste mot detta förslag!!

 49. Profilbild för Roger Ledin

  Roger Ledin
  ELV förslaget måste stoppas och är ett angrepp på bla äganderätten, och vår verksamhet för bevarandet av historiska fordon.
  Jag vill också påstå att vi även gör en miljövårdsinsats genom att söka upp fordon som står i naturen och ta till vara dom.
  Inte alla bilar går att renovera av många anledningar men fordonen tas tillvara för ex reservdelar vilket är ett miljötänk bara det.
  Ex man får kontroll över bilarna och inga nya delar behöver tillverkas eller hur!
  Här har bla många Tyskar varit och dammsugit sverige på gamla folkvagnsbussar och ansett att dessa varit så mycket värda och svåra att få tag i att de till och med anlitat helikoptrar för att bärga dom ur skogarna,
  Dessa bussar har i de flesta fall varit så dåligt skick att dom i mångas ögon varit skrotfärdiga.
  Hur ska någon kunna bedöma bilens värde reparationskostnader osv?
  NÄ EU kommission lägg ner ärendet ,vi i sverige är redan bland de bästa på naturvård och behöver inte inskränka på våra intressen och vårat arbete med att bevara gamla bilar för att rädda klimatet.
  Jämförelsevis så hade de indiska myndigheterna problem för ett par veckor sedan, det var då så mycket föroreningar i luften att det räknades som en hälsorisk att vara utomhus bla på grund av hårt trafikerade städer och bönder som brände stora markområden och dessutom stod luften stilla.
  Nä dom flesta av våra bilar rullar aldrig mer än ett par trehundra mil under sommaren, vilket inte ens utgör någon promille av alla utsläpp.
  Men jag säger omarbeta förslaget med alla våra experter och föreningar innan ni tar ett beslut som är fel ,vi lever väl fortfarande i en demokrati eller?
  Enligt mitt tycke har eu inte tänkt på konsekvenserna av detta förslag, bla för ungdomar mot kriminalitet exempelvis,
  för samvaro självförtroende skapande utveckling företagsamhet mm mm så bil intresset har en fostrande verkan som är oerhört viktig för framtiden.
  Tror inte en bilintresserad ungdom mår bra av att köra bilen på skroten och ställa in ett pingisbord i stället ,det är som att beröva någon ens frihet att utöva sina intressen !
  Och oftast så har ungdom inte ekonomi för att köpa en färdig bil eller ens ett bra objekt, utan får börja med sämre objekt och färdigställa allt efter som ekonomin tillåter!
  Så åter igen lägg ner detta orimliga förslag!

 50. Profilbild för Bertil Sellin

  Detta förslag är för mig oförståeligt när set finns bevis på att co2 på katalysatorbilar har nästan dubbelt så höga värden som våra gamla veteranbilar.
  Så således kan man säga att det är dessa bilar som förstör ozonskiktet ,och dessutom används bilarna varje dag.
  Jag vet vad jag talar om efter många år som besiktningsman hos både svensk bilprovning och opus.
  Mätresultatet finns på displayen men redovisas aldrig på besiktningsprotokollet.
  Alltså rena hyckleriet att framställa en katalysatorbil som miljövänligare mot ozonskiktet!
  Och då frågar man sig varför myndigheter undanhåller fakta ? och hur man gör jämförelser.
  Min uppmaning till dom styrande ,sluta upp och hyckla och slå ner på våra kära veteranbilar som framställs som världens största miljöbovar för det är inte sant.
  Dom körs dessutom inte många mil per sommar beroende på väder och vind, och aldrig i samma höga hastigheter som en bruksbil.
  Har nu klargjort fakta om denna oerhört onödiga handling om att vilseleda allmänheten att tro att det är vi som kör med veteranbilar som förstör klimatet.
  Jag protesterar mot detta angrepp på vår folkrörelse och uppmanar EUs representanter att ta reda på fakta!

 51. Profilbild för Steve Elfgren

  Läste om ELV förslaget och kan inte tro att det är sant.
  Och detta med inskränkningar i äganderätten bla är ju ofattbart i ett demokratiskt samhälle.
  Man undrar ju vad som kommer härnäst ,kommer EU att konfiskera mark eller fastigheter?
  Om jag har arbetat i hela mitt liv och dom senaste 40 åren renoverat min veteranbil och lagt ner enorma summor och arbete på bilen men inte färdigställt den ,utan tanken är att jag nu som pensionär skall färdigställa det som är kvar och besikta ska då en myndighet bestämma om jag måste skrota bilen eller inte.
  Jag som tänkt njuta av min arbetsinsats som jag utfört under 40 års tid .
  Det är ju statsövergrepp på den enskilda människan och det kan jag omöjligt acceptera.
  Så därför protesterar jag mot detta EU förslag med bestämdhet.
  Det måste finnas någon rättvisa i samhället!

 52. Profilbild för Kenneth Ledin
  Kenneth Ledin

  Bedrövligt att med tvång ge sig på folkets egendom. Staten får våra pengar innan vi ens hinner få dom i fickan, direkt från arbetsgivaren. Nu förlorar vi även ägande- och besluts rätten till våra egna bilar, var går gränsen? Dags att bestämt säga ifrån!

Lämna en kommentar

57 svar på ”MHRFs remissvar till Regeringskansliet gällande ELV-förordningen”

  • Man måste undra hur dessa Eu politiker fungerar. Alla gamla saker ska man bara lägga i skroten. Förmodligen har dessa ingen hobby. Hela europa har bilhobbyn som avkoppling och då kan man fundera hur många mäniskor som har trevligt och avkopplande.
   Jag bestrider helt detta.

   Svara
  • Idiotiskt! EU slår in den ena spiken i sin egen likkista gång på gång. Inte konstigt att allt fler tycker att Sverige ska gå ur EU som numera ska lägga sig i varenda nationella gråsparv.
   Göran Allard

   Svara
 1. Hur idiotiskt som helst. Är EU våran regering nu och kan besluta om Hur andra länder ska göra. Har ingen lust med att finansiera de så kallade kunniga svenska representanter som sitter och skor sig på svenskars bekostnad

  Svara
 2. Mycket tråkigt och konstigt förslag.😬 Historiska fordon med tillhörande delar existerar redan och påverkar knappast miljön någonting alls. Den största delen av dom körs inte utan de bara förvaras och många är de som jobbar med dom som hobby. De som körs, körs ofta mycket få mil. Detta förslag kommer att effektivt förinta fortsatt kulturarv på kommande historiska fordon. Kommande generationer kommer endast att kunna se fordonen digitalt ty allt blir förintat. 😭

  Svara
 3. Gammelbilens Vänner i Värmland har i dag skickat mailet nedan till Klimat- och miljöministern, Infrastruktur- och bostadsministern, Naturvårdsverket och EU-nämndens kanslichef, EU-nämndens ledamöter samt en kopia till MHRFs kansli:

  ”EUs ELV-FÖRORDNING
  Vi – Gammelbilens Vänner i Värmland – är en gammelfordons/veteranfordonsklubb i Värmland med 359 engagerade medlemmar som nu känner ett stort bekymmer inför EU-kommissionens förslag till ELV-förordning.

  Så långt vi har kunnat läsa oss fram till så kommer Regeringskansliets remiss på EU-kommissionens förslag till förordning att beröra fordonsägarens köp och försäljning av gamla fordon, fordonsdelar och komponenter. Dessutom reparation, renovering och restaurering av äldre fordon och även rätten att äga ett äldre fordon.
  Förslaget till förordning drabbar därmed hela gammelfordonshobbyn och viktiga delar av vår kulturarv.

  Förordningen reglerar vad som skall hända med fordonen och när de skall skrotas, och fordonsägaren blir skyldig att lämna ifrån sig fordonet helt utan ersättning och även bötfällas om hen inte gör det.

  Alla i fordonshobbyn bidrar starkt till hållbarhetstänkande och återbruk i motsättning till så många andra i vårt samhälle! Renovering/restaurering av våra fordon är återbruk från start till slut, och inget slängs eller skrotas för att det inte fungerar. Alla gamla delar och komponenter tas vara på, repareras, köps, säljs eller byts innan återanvändning. Det som genom förslag till förordning riskerar att bli kategoriserad som skrot kan ha ett högt ekonomiskt värde och bidra till att hålla det rullande kulturarvet vid liv.

  Hur skulle det gå med framtida museer om det inte vore för alla inom fordonshobbyn som tar hand om bl.a. äldre mopeder, bilar och traktorer?
  Förslaget till ELV-förordning drabbar alla i fordonshobbyn hårt och innehåller många fler bekymmer än vi framhåller här, och åtgärder måste vidtas så att många tusentals fordonsägare över hela Sverige inte fråntas sina gammelfordon och därmed sin hobby.
  Vi ber därför om att Motorhistoriska Riksförbundets svar på Regeringskansliets remiss tas på alvar.

  För Gammelbilens Vänner i Värmland
  Johnny Olsson Hans Forslund
  Ordförande. Viceordförande”

  Svara
 4. Utöver MHRF korrekta remiss finns ytterligare en anledning att inte skrota äldre fordon. Det finns i dag ett flertal företag som säljer ombyggnads kit för att bygga om till eldrift för de som har intresse för detta. Även till dessa behövs reservdelar. Min personliga åsikt, EU förslaget måste omarbetas i sin helhet. Där stor hänsyn ska tas till vårt motorhistoriska kulturarv.

  Svara
 5. Utöver MHRF korrekta remiss finns ytterligare en anledning att inte skrota äldre fordon. Det finns i dag ett flertal företag som säljer ombyggnads kit för att bygga om till eldrift för de som har intresse för detta. Även till dessa behövs reservdelar. Min personliga åsikt, EU förslaget måste omarbetas i sin helhet. Där stor hänsyn ska tas till vårt motorhistoriska kulturarv.

  Svara
 6. En tanke som slår mig, om toket går igenom..
  Alla ungdomar som håller på med fordon av alla de slag.
  Vad händer med dem?
  Troligen blir det en hel del som hamnar i social ohälsa och kriminalitet.
  Det finns ju redan nu i rejäl mängd.
  Och alla företag som tillverkar och handlar med nya reservdelar mm.
  De kranarna blir sannolikt utan arbete.
  Jag tror att de flesta som sitter och kokar ihop de tilltänkta reglerna inte ens har åkt i ett gammalt fordon med historia och vet vad det ger till ägaren.
  Går det igenom blir Sverige i ett ännu mörkare Framtidstänk.
  Allt skapande och renoverade ger livskraft i samhället som visar upp en allt hemskare sida.
  I mitt tycke är det rent diktaturtänk från EU.
  Sverige måste få ha sin historia kvar utan rent vansinne.
  Undrar förresten hur många som köper elbil för hemska pengar, sen upptäcker att det inte görs delar till dem efter 10 år.
  Alltså skrotas människors investeringar och ekonomi.
  Samtidigt som svenska kronan blir mindre och mindre värd.
  Alltså ännu mera sociala problem.
  Och allvarligt.. Kommer någon att renovera en tesla om 40 år?
  Tveksamt, om nya batterier kostar 2-300000 kr.
  Nej låt bli svenska motorhistoriska.
  -Å hör sen!!!!

  Svara
 7. Tråkigt om detta ska gå igenom.
  En riktigt stor folkrörelse med med stor makt om vi säger ifrån gemensamt vi är många.

  De finns en kraft en stor ekonomi hos oss med så hoppas vi kan utmana jakten på innerstads väljare.

  Svara
 8. Vem har hittat på detta idiotiska förslag. Hoppas att det finns någon ryggrad i våra politiker, så dom vågar sätta STOPP för detta vansinne i Eu. Hoppas att några har ryggrad att rösta fram ett BESLUT ATT VI GÅR UR DETTA VANSINNIGA PENNINGGLAD GÄNG

  Svara
 9. Jeg stemmer i at dette forslaget ikke har noen sosialkulturell, historisk eller noen som helst miljømessig profil som må anses som fornuftig. Gamle kjøretøy kjøres knapt, vi gjenbruker deler, vi skaper knapt ulykker, vi bidrar til samfunnsmessig stabilitet mht ungdom som interesserer seg for bevaringskultur.

  Svara
 10. Detta vidriga förslag måste stoppas till 100% . Att frånta ägande rätten till något man köpt för skattade pengar kan bara ses som en kriminell handling av överförmynderi ! En renovering av en veteranbil kan ta flera år pga ekonomi och olika prioriteringar för en individ. Skall då en tredje part avgöra om det man lagt en massa skattade pengar på vara uttjänt mitt i en renovering innan den är färdig !
  Nej till detta EU förslag detta överförmynderi är ett hot mot den enskilde individens rättigheter i samhället !
  Vad blir nästa steg ? Ta i från ägande rätten till hus och hem !

  Svara
 11. Detta vidriga förslag måste stoppas till100%! Att frånta äganderätten på något man köpt för skattade pengar i ett demokratiskt samhälle kan bara ses som ett kriminellt överförmynderi!
  En renovering av en veteranbil kan ta flera år pga ekonomi och andra faktorer i livet att då en tredje part skall bedöma mitt i en renovering om det man lagt en massa skattade pengar på vara uttjänt ! Detta överförmynderi är ett stort hot mot den enskilde individens rättigheter i samhället !
  Vad blir nästa steg ? Frånta äganderätten till hus och hem om ditt hus inte uppfyller energikraven som EU tittar på!

  Svara
 12. Ja det är verkligen med bestörtning man läser vad EU:s maktkorridorer håller på med. Måtte vid alla makter detta förslag gå dit det hör hemma i papperskorgen.
  Oerhört många riskerar att drabbas av personlig tragedi då deras älskade fordon oavsett om det är avställt ,under renovering eller ej besiktigat kan komma att tvångsskrotas pga nån myndighets godtyckliga bedömning. Ägandet kan tas ifrån oss genom de diktaturfasoner som översitter svensk lag om äganderätt, dessutom utan ersättning. Detta måste stoppas och låta oss ha kvar gällande lagar och regler som gäller i Sverige .
  Mhrf och andra fordonsförbund inom och utomlands i Europa måste gå samman mot dårskapens härjningar. Bara i Sverige finns mellan 500000 till 1 miljon som har fordonsintresse av alla de slag.
  EU RÖR INTE VÅRA FORDON
  borde vara en bakrutedekal för alla.

  Svara
 13. Jag bestrider detta.
  Var skriver man på?
  Tillämpar man detta resonemang på annat man kan äga och samla på så kommer alla antikviteter, konst, smycken, hus etc. att kunna konfiskeras och förstöras. Fullständigt idiotiskt försök till övergrepp.

  Svara
 14. Har hållit på en hel del med att renovera äldre bilar. Underbart med oss alla som håller denna värdefulla tradition vid liv. Detta idiotförslag är ett allvarligt rättsövergrepp och ett levande bevis för överstatlighet som UK slutligen sa nej till.

  Svara
 15. Detta lagförslag ingår helt tydligt i EUs och FNs planer för att bestämma vad medborgarna ska kunna äga och bruka! Nu är det dags att sätta sig till motvärn mot byråkraternas försök att köra över nationalstaternas självbestämmande, steg för steg. Visa nu lite ryggrad och mota dessa förslag med ett kraftfullt NEJ!_

  Svara
 16. Om man vill värna säkerhet och miljö kan man väl istället återinföra kontrollbesiktningen för veteranbilar och möjligen även införa att man förser bilen med en katalysator.

  Svara
 17. Nää nu är det dags och knyta näven i fickan och sätta foten i backen, det här är det mest felaktigaste förslaget som nått mina öron. Många har arbetat och sparat pengar i flera år, för att förverkliga en dröm från ungdomsåren. En pärla som man jobbar med under mörka långa vinterkvällar.
  Det är inte bara entusiasten som påverkas, det är en stor marknad som lever omkring detta intresse. Nu måste vi slå näven i bordet, har dom inget annat att göra i EU-kommissionen, komma med förslag som ELV-förordning, angripa ett sunt och hälsosamt leverne. Låt bli våra rullande pärlor och stoppa detta osunda tankesätt.

  Svara
 18. Vi har över 450.000 veteranfordon bra i Sverige, andra länder är nog jämförbara på många håll o sätt, detta är ett översitteti av bibliska mått o en ren krigsförklaring som kommer att bekämps på alla fronter!!! Ägare av en Oldsmobil Rocket 88 1958 Thomas Starkh.

  Svara
 19. Bestrider detta fullkomliga ogenomtänkta förslag där man vill från ta individens äganderätt till sin privata egendom .

  Svara
 20. Det här har inte enbart med fordon att göra.
  Det är ett försök till något större.
  Målet är att ta bort alla möjligheter för var och en av oss att kunna skapa värden med våra egna händer som går att omsätta till pengar som de inte kan kontrollera .
  Ett sätt att ta bort kontanta okontrolerade medel.
  Vansinne är lindrigt sagt.

  Svara
 21. Var skriver man på för att bevara kulturarvet oförändrat .och bilhobbyn…låter ju helt vansinnigt
  Att förstöra livet för vanliga människor genom att motverka återbruk av
  Tillverkade bilar,delar osv .nya bilar har inte alla råd med !

  Svara
 22. Vad händer med motorsporten? Alla avställda bilar som används till folkrace o rallycross, skall dessa kunna beslagtas?.

  Svara
 23. Var går gränsen för de icke folkvalda EU byråkraterna?
  Vad är nästa steg? Riva kungliga slottet?
  Slå ihjäl alla sjuka och pensionärer som klassas ”förbrukade”?
  Swexit nu!

  Svara
 24. Hotet mot veteranbilrörelsen
  Ett fall av ”collateral damage”

  Så här illa ligger det till: i sin strävan att detaljreglera varje form av fordonsrelaterad aktivitet har EU-kommissionen nu framlagt förslag till en förordning som är potentiellt förödande för alla inom den motorhistoriska rörelsen. Hittills har alla typer av fordonshantering och transaktioner varit styrda av rekommendationer men den nya och mer omfattande skrivningen avses bli en förordning, och en sådan är bindande för alla medlemsstater.
  Förslaget innebär att fordon över 30 år visserligen undantas från direktivet men på grund av en skärpning av definitionen av ett historiskt fordon riskerar många äldre fordon ändå att inte omfattas av undantaget. Det föreslås även inskränkningar i möjligheterna att sälja fordon och reservdelar och det kan till och med leda till att ägaren förlorar äganderätten till sitt fordon.
  Inskränkningar i möjligheterna att sälja fordon och reservdelar? Hur kan man ens kan tänka sig att inskränka på marknadsekonomin (rätten att sälja och köpa varor), som ju är en av grundpelarna inom EU? Det är att motarbeta själva grundidén med unionen.
  Avsikten är att i detalj reglera hanteringen av alla typer av motorfordon, från start till skrot. Visst, självklart gäller den föreslagna förordningen i huvudsak moderna fordon, men formuleringarna är svepande. Veteranbilsrörelsen riskerar att bli så kallad ”collateral damage”.
  Enligt förordningsförfattarna/förslagsställarna ska myndigheterna i fortsättningen alltså kunna beslagta fordon, som enligt sagda myndigheter klassas som avfall. Ingen ersättning skall ges. Jag förstår inte hur förordningsskribenterna har tänkt. Privat egendom är privat, inte statlig. Medborgarna måste för sin planering och ekonomi kunna lita på kontinuitet, dvs att fattade beslut inte ändras lite då och då, så att privat egendom genom en ny bestämmelse plötsligt tillfaller staten för skrotning. EU är till för medborgarna. Medborgarna är inte till för Bryssel.
  Vi vet hur det hittills har gått när länsstyrelser, tull och Naturvårdsverket har samverkat för att sätta dit folk som importerar renoveringsobjekt. Tack vare habila insatser från framför allt MHRF har myndigheterna fått backa, men det har tagit lång tid och kostat pengar för enskilda medborgare, dvs folk som utför en kulturgärning.
  Vidare: enligt förslaget måste alla bilar vara besiktigade senast två år före en försäljning. Rena renoveringsobjekt, som exempelvis står i kö inför en kommande renovering, skulle därmed inte kunna byta ägare. Bestämmer sig ändå en ägare för att reparera/renovera fordonet för att göra den av förordningen krävda besiktningen inför en förestående försäljning så kanske renoveringen inte är möjlig att genomföra eftersom privatpersoner inte får köpa och sälja bildelar sinsemellan. Detta är ett moment 22 skapat av en illa genomtänkt förordning.
  Låt mig citera några rader från den amerikanska konstitutionen: ”We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”
  De sista orden, the pursuit of happiness, är i vårt fall den springande punkten. Den enskilde medborgaren har all rätt i världen att söka lyckan i arbete eller fritidssysselsättningar. Detta kan och får ingen stat sätta sig över, varken USA eller Europeiska Unionen.

  Svara
 25. Björn Jacobsson
  Det är för mej obegripligt att någon /några byråkrater vill ta ifrån oss något som vi älskar och vill vårda o bevarade för framtiden till sista krona o andetag!

  Svara
 26. End of life vehicle … redan titeln är skrämmande. Av en ren slump kom detta till min kännedom genom ett inlägg på radions Ring P1 nyligen. Jag noterar att man uppmärksammat det i bilhistoriska kretsar, men innehållet i det diktatoriska förslaget borde spridas till en större allmänhet. Det torde finnas fler som jag med en äldre bil (min är från 1995) som man kör som bruksbil och alltså riskerar att helt sonika bli av med. STÖLD skulle jag vilja kalla det. Har någon tagit upp den juridiska aspekten? Har månne MHRF tillgång till juridisk hjälp?
  Vad säger politiker om saken. Problemet är väl att beslutsfattare är såpass välbeställda att de inte förstår de konkreta följderna. Kan man sedan visa att man vidtar åtgärder för att rädda jorden (bevars!) ser det bra ut. Greenwash.

  Svara
 27. Förstår inte hur man tänker när man skall ta ifrån oss vår bakgrund och ungdomsår. Ett intresse och gemenskap med likasinnade ägare av veteranfordon.
  Vad händer med all fordon på museer.
  Motsätter mig detta horribla lagförslag från EU.

  Svara
 28. Hur kan man bara komma på ett så ogenomtänkt förslag som drabbar en så stor hobby och som även skapar många arbetstillfällen.
  Sverige bör lämna EU.

  Svara
 29. Detta är en häpnadsväckande inkompetens. Bilar gör stora negativa klivmatavtryck vid nytillverkning oavsett om de tillverkas till stora delar av återvunnet material. Men om man rustar upp äldre bilar med delar från begagnatmarknaden så är det mycket miljövänligare då delarna då inte måste nytillverkas med de ekologiska konsekvenser det medför. Att återvinna metaller innebär att de måste smältas ner och det är mycket energikrävande för att nu bara ta ett enda exempel. De byråkrater som vurmar för sådana här idéer vurmar därmed för slit och slängsamhället vilket är föga ekologiskt hållbart. Med sådana här stolligheter från uppenbart inkompetenta människor så ökar politikerföraktet och hotar då demokratin som förutsätter medborgarnas förtroende. Som lök på laxen skulle vi få det som i Japan där det är så dyrt att få en några år gammal bil igenom besiktningen så de köps upp av handlare som exporterar bilarna till tredje världen.

  Svara
 30. Jag protesterar mot EUs ELV-förordning!
  Detta skulle medföra att minst 500 000 människor bara i Sverige skulle över en natt bli kriminella pga. att man i generationer haft ett liv med äldre fordon som största intresse, jag kommer aldrig att låda dessa överförmyndare ta ifrån mig o mina vänner o min familjs största intresse som gett oss alla inom hobbyn en anledning att leva och må bra genom att skapa kontakter med likasinnade över hela världen. Tänk bara på vilken katastrof för alla företag i hela världen som plötsligt inte kan sälja sina produkter till Europa, alla som blir arbetslösa pga. dessa tokiga idéer om överstatlighet som drabbar vanliga hederligt arbetande människor som råkar ha fordon som sitt intresse, nej nu måste vi verkligen sätta igång att bromsa detta tokeri, bra jobbat MHRF.

  Svara
 31. Detta förslag från EU var det mest ointelligenta jag sett. Ta ifrån människor, som älskar och vårdar sina fordon sitt ägande över dem, genom en lag som fråntar dem rätten att bestämma själv när dessa ska bedömas uttjänta och ska skrotas är helt befängt. Har själv tre veteranfordon som jag vårdar ömt vilket ger mig mycket glädje och nöje. Detta är min stora hobby som jag haft tillsammans med min fru sedan 50 år tillbaka.
  Denna typ av hobby är en engagerande och lärande hobby för våra yngre generationer att anamma. Gemenskapen och kamratskapen i denna hobby är stor. Låt inte EUs förslag sätta stopp för denna stora folkrörelse.
  Jag protesterar med det kraftigaste mot detta idiotiska förslag!

  Svara
 32. Roger Ledin
  ELV förslaget måste stoppas och är ett angrepp på bla äganderätten, och vår verksamhet för bevarandet av historiska fordon.
  Jag vill också påstå att vi även gör en miljövårdsinsats genom att söka upp fordon som står i naturen och ta till vara dom.
  Inte alla bilar går att renovera av många anledningar men fordonen tas tillvara för ex reservdelar vilket är ett miljötänk bara det.
  Ex man får kontroll över bilarna och inga nya delar behöver tillverkas eller hur!
  Här har bla många Tyskar varit och dammsugit sverige på gamla folkvagnsbussar och ansett att dessa varit så mycket värda och svåra att få tag i att de till och med anlitat helikoptrar för att bärga dom ur skogarna,
  Dessa bussar har i de flesta fall varit så dåligt skick att dom i mångas ögon varit skrotfärdiga.
  Hur ska någon kunna bedöma bilens värde reparationskostnader osv?
  NÄ EU kommission lägg ner ärendet ,vi i sverige är redan bland de bästa på naturvård och behöver inte inskränka på våra intressen och vårat arbete med att bevara gamla bilar för att rädda klimatet.
  Jämförelsevis så hade de indiska myndigheterna problem för ett par veckor sedan, det var då så mycket föroreningar i luften att det räknades som en hälsorisk att vara utomhus bla på grund av hårt trafikerade städer och bönder som brände stora markområden och dessutom stod luften stilla.
  Nä dom flesta av våra bilar rullar aldrig mer än ett par trehundra mil under sommaren, vilket inte ens utgör någon promille av alla utsläpp.
  Men jag säger omarbeta förslaget med alla våra experter och föreningar innan ni tar ett beslut som är fel ,vi lever väl fortfarande i en demokrati eller?
  Enligt mitt tycke har eu inte tänkt på konsekvenserna av detta förslag, bla för ungdomar mot kriminalitet exempelvis,
  för samvaro självförtroende skapande utveckling företagsamhet mm mm så bil intresset har en fostrande verkan som är oerhört viktig för framtiden.
  Tror inte en bilintresserad ungdom mår bra av att köra bilen på skroten och ställa in ett pingisbord i stället ,det är som att beröva någon ens frihet att utöva sina intressen !
  Och oftast så har ungdom inte ekonomi för att köpa en färdig bil eller ens ett bra objekt, utan får börja med sämre objekt och färdigställa allt efter som ekonomin tillåter!
  Så åter igen lägg ner detta orimliga förslag!

  Svara
 33. Detta förslag är för mig oförståeligt när set finns bevis på att co2 på katalysatorbilar har nästan dubbelt så höga värden som våra gamla veteranbilar.
  Så således kan man säga att det är dessa bilar som förstör ozonskiktet ,och dessutom används bilarna varje dag.
  Jag vet vad jag talar om efter många år som besiktningsman hos både svensk bilprovning och opus.
  Mätresultatet finns på displayen men redovisas aldrig på besiktningsprotokollet.
  Alltså rena hyckleriet att framställa en katalysatorbil som miljövänligare mot ozonskiktet!
  Och då frågar man sig varför myndigheter undanhåller fakta ? och hur man gör jämförelser.
  Min uppmaning till dom styrande ,sluta upp och hyckla och slå ner på våra kära veteranbilar som framställs som världens största miljöbovar för det är inte sant.
  Dom körs dessutom inte många mil per sommar beroende på väder och vind, och aldrig i samma höga hastigheter som en bruksbil.
  Har nu klargjort fakta om denna oerhört onödiga handling om att vilseleda allmänheten att tro att det är vi som kör med veteranbilar som förstör klimatet.
  Jag protesterar mot detta angrepp på vår folkrörelse och uppmanar EUs representanter att ta reda på fakta!

  Svara
 34. Läste om ELV förslaget och kan inte tro att det är sant.
  Och detta med inskränkningar i äganderätten bla är ju ofattbart i ett demokratiskt samhälle.
  Man undrar ju vad som kommer härnäst ,kommer EU att konfiskera mark eller fastigheter?
  Om jag har arbetat i hela mitt liv och dom senaste 40 åren renoverat min veteranbil och lagt ner enorma summor och arbete på bilen men inte färdigställt den ,utan tanken är att jag nu som pensionär skall färdigställa det som är kvar och besikta ska då en myndighet bestämma om jag måste skrota bilen eller inte.
  Jag som tänkt njuta av min arbetsinsats som jag utfört under 40 års tid .
  Det är ju statsövergrepp på den enskilda människan och det kan jag omöjligt acceptera.
  Så därför protesterar jag mot detta EU förslag med bestämdhet.
  Det måste finnas någon rättvisa i samhället!

  Svara
 35. Bedrövligt att med tvång ge sig på folkets egendom. Staten får våra pengar innan vi ens hinner få dom i fickan, direkt från arbetsgivaren. Nu förlorar vi även ägande- och besluts rätten till våra egna bilar, var går gränsen? Dags att bestämt säga ifrån!

  Svara

Lämna en kommentar