Nya grundbultar för Transporthistoriskt Nätverk

Den 26 oktober hade Transporthistoriskt Nätverk möte i den nya styrgruppen. Mötet genomfördes på Sjöhistoriska museet med Statens maritima och transporthistoriska museer som värd.

Mötet inleddes med information från Statens maritima och transporthistoriska museer där det även gjordes en presentation av det omfattande arbetet med att flytta Arlanda flygsamlingar för lagring i tillfälliga lokaler, detta efter att avtalet för tidigare lokal hos Swedavia sades upp.

På mötet togs sedan ett antal viktiga beslut rörande Transporthistoriskt Nätverk, som beretts av de fem olika arbetsgrupperna. Motorhistoriska Riksförbundet har, genom sakkunnig inom kulturarvsfrågor Malin Erlfeldt, en samordnande roll i dessa arbetsgrupper som arbetar med politikerkontakter, myndighetskontakter, remissvar och skrivelser, kommunikation samt evenemang.

Inledningsvis beslutades om följande grundbultar för ThN, som ska styra arbetet framåt:

Definition transporthistoriskt kulturarv

Transporthistoriskt kulturarv definieras:  Det rörliga, fasta och immateriella arvet avseende föremål och företeelser till havs, i luften, på väg och på räls.

ThNs uppdrag

Transporthistoriskt Nätverk uppdrag är att verka för att det transporthistoriska kulturarvets artefakter (föremål och kunskap) kan bevaras, användas och utvecklas.

ThNs strategi

Transporthistoriskt Nätverk ska verka för att svenska myndigheter tar hänsyn till det transporthistoriska kulturarvets föremål. Till stöd för myndigheterna hänsynstagande krävs ett lagstöd, en hänsynsregel. Syftet är att skydda föremålen från att förstöras eller skadas som en följd av myndigheter utövande av sina uppdrag.

THNs bevarandestrategi

Transporthistorisk Nätverks bevarandestrategi utgår från att det samlade transporthistoriska kulturarvets artefakter bara kan bevaras genom civilsamhällets försorg genom att fortsatt användas i samhället samt utvecklas i samklang med detta.

Transporthistorisk Nätverk arbetar för en ökad kunskap och kunskapsspridning om historiska transportmedel i syfte att främja detta kulturarv. För att dessa kunskaper ska kunna traderas krävs ett mängdbevarande och att såväl enskilda som myndigheter visar dessa hänsyn och aktsamhet.

På så sätt kan gårdagens föremål visas upp i sin rätta kulturarvsmiljö till glädje för dagens och kommande generationer.

Bevara oss väl!

Svenska myndigheter ska i sin verksamhet visa hänsyn och vid en åtgärd skaffa sig den kunskap och vidta de försiktighetsmått som behövs med hänsyn till åtgärdens art och omfattning.

En åtgärd får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till den skada eller olägenhet som kan antas uppstå för det transporthistoriska kulturarvets artefakter och dess beskyddare.

Syftet är att förebygga, hindra eller motverka att åtgärden avsiktligt eller oavsiktligt leder till sådan skada eller olägenhet.

ThNs hållbarhetsstrategi

Transporthistoriskt Nätverks hållbarhetsstrategi innebär att var och en som förvaltar det transporthistoriska kulturarvet ska visa hänsyn och vidta åtgärder till skydd för dessa artefakter, hälsa och miljö.

 • Föremålen ska förvaras på ett ändamålsenligt sätt och platsen hållas i ett vårdat skick
 • Arrangemang ska genomföras med lägsta möjliga påverkan på miljö och hälsa
 • Driv- och smörjmedel ska väljas med omsorg för minsta möjliga miljöpåverkan med beaktande av drivaggregats konstruktion utan risk för driftstörningar
 • Avfall som uppkommer i arbetet med att bevara liksom när föremålen används ska hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

För övrigt anser ThN

 • att våra äldre transportmedel alltid ska skyddas vid lagstiftning. En lagstadgad hänsynsregel måste till, helt enkelt!
 • att våra svenska myndigheter därmed åläggs att alltid ta hänsyn till vårt transporthistoriska kulturarv så att det fortsatt kan bevaras, utvecklas och användas, nu och i all framtid!

Malin Erlfeldt ThN-arbetsgruppernas samordnare samt sakkunnig inom kulturarvsfrågor MHRF

Klicka för att läsa mer om ThN!

Övriga beslut som togs

… på Transporthistoriskt Nätverks möte i den nya styrgruppen var:

 • Att ThNs mål ska vara att förslaget om ett lagskydd för det rörliga kulturarvet blir verklighet, med ett första delmål att Riksantikvarieämbetets rapport från 2018 skickas ut på remiss
 • Att ThN under tidiga våren 2024 ska genomföra en temadag för politiker, beslutsfattare och andra intressenter kring det rörliga kulturarvet samt att ThN även ska medverka i Almedalen i juni 2024
 • Att en gemensam Facebooksida ska tas fram där det rörliga kulturarvet lyfts.

3 kommentarer på "Nya grundbultar för Transporthistoriskt Nätverk"

 1. Profilbild för Nils Anderson
  Nils Anderson

  Mycket bra då konstiga signaler om vårt kulturarv kommer från EU.

 2. Profilbild för Mats ågren
  Mats ågren

  Mycke bra.äger ford 1931 i trafik.
  Svensksåld ny även använd i andravärdskriget.

 3. Profilbild för Göran Theander
  Göran Theander

  Mycket bra initiativ, vi som har som hobby att bevara gamla fordon behöver stå upp enade mot tokerierna från EU.
  Renoverar och kör amerikanska fordon från andra världskriget

Lämna en kommentar

3 svar på ”Nya grundbultar för Transporthistoriskt Nätverk”

 1. Mycket bra initiativ, vi som har som hobby att bevara gamla fordon behöver stå upp enade mot tokerierna från EU.
  Renoverar och kör amerikanska fordon från andra världskriget

  Svara

Lämna en kommentar