Bilden är tagen på årets Gästabudsrundan i Nyköping som vann arrangörstävlingen Kultur på väg i samband med Motorhistoriska dagen den 6 juni. Foto: Malin Erlfeldt.

Regeringen vill underlätta för föreningar som vill ordna arrangemang på vägar

I avvaktan på nya regler som regeringen efterfrågat KAN Trafikverket avstå från att begära ersättning från ideella föreningar och organisationer.

När en förening genomför arrangemang kan det vara aktuellt med tillstånd, ibland flera. Ansökan om tillstånd innebär ofta kostnader. Det är Polismyndigheten, länsstyrelserna och sedan 1 januari även Trafikverket som tar betalt när arrangemang genomförs på statliga vägar. En konsekvens är att det finns en risk att ansökan ska vara myndigheterna tillhanda allt från fem dagar till fyra månader innan, beroende på arrangemangets utformning och myndigheternas praxis.

Kostnaderna för tillstånden kan väsentligt öka för enskilda föreningar, exempelvis om det krävs uppsättning av vägmärken och avstängningar. Detta har inneburit oro och en del arrangörer har helt enkel ställt in planerade arrangemang i år.

Uppdrag att förenkla

I september 2022 fick Trafikverket i uppdrag av Regeringskansliet att analysera hur deras arbetssätt och regelverk kunde förändras för att underlätta och förenkla för föreningslivet. Uppdraget redovisades i mars. Trafikverket föreslog att ansökningsavgiften skulle tas bort för ideella organisationer och även kostnaden för skyltning. Det senare alternativt ersatt med bidrag. Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) sa då att det är viktigt att föreningslivet har goda förutsättningar för att ordna till exempel cykellopp, midsommarfiranden och andra arrangemang på rimliga villkor. Regeringskansliet gav därför Trafikverket ett kompletterande uppdrag som ska redovisas i september 2023.

I avvaktan på nya regler kan Trafikverket under 2023 avstå från att begära ersättning från ideella föreningar och organisationer. Regeringen vill underlätta, det ska inte innebära onödigt krångel eller orimliga kostnader för en förening att ta på sig ett arrangörskap, enligt socialminister Jakob Forssmed (KD).

Motorhistoriska Riksförbundet delar ministrarnas syn och anser att av Trafikverkets olika alternativ är förslaget att det ska vara kostnadsfritt för civilsamhället det rimligaste, enklaste och mest effektiva.

Uppvisning på väg?

Under senare tid har även frågan om vad som avses med uppvisning på väg fått en vid tolkning utan att i sak vara tydligt definierat. Transportstyrelsen anger i sina föreskrifter som ett allmänt råd till trafikförordningen som exempel att ”uppvisning är ett arrangemang där motordrivna fordon trafikerar en förutbestämd färdväg som inte innehåller andra tävlingsmoment än eventuell okulär bedömning av fordon med eller utan förare och passagerare”.

MHRF anser att vägledningen är ytterst otydlig. Varför anförs tävlingsmoment i rådet om uppvisning? Vilken roll spelar frånvaron av förare och passagerare när fordonet är i trafik? Transportstyrelsen menade att om arrangemang genomförs utan att arrangören har ansökt om tillstånd kan arrangemanget komma att bli stoppat av polismyndigheten. I prövningen som följer av det kommer frågan om krav på tillstånd för tävling eller uppvisning att avgöras.

Länsstyrelserna anser att en förening först måste ansöka om tillstånd om man arrangerar såväl tävling som uppvisning med fordon, men väljer att inte förtydliga vad som avses annat än vad som utgör ett fordon.

Föreningsarrangemang enligt MHRF

Motorhistoriska Riksförbundets ståndpunkt är att att samlarfordonsrallyn, där tävlingsmoment på väg saknas, inte utgör uppvisning på väg och är således inte tillståndspliktiga, samt om det rör sig om ett föreningsarrangemang där deltagarna:

 • färdas efter en eller flera förbestämda vägar,
 • följer trafikreglerna,
 • färdas med fordon godkända för trafik och med rätt förarbehörighet,
 • inte utgör hinder för annan,
 • och när det inte krävs beslut av Länsstyrelsen i något annat avseende

… är det enbart ordningslagens regler om offentlig tillställning eller allmän sammankomst som kan bli tillämpliga. I sådant fall kan en anmälan bli aktuell och ska i så fall göras skriftligen eller muntligen till Polismyndigheten. Om möjligt ska anmälan ha kommit in senast fem dagar före sammankomsten eller tillställningen.

För den som anordnar uppvisning i motorsport, när det kan ske utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken, får Polismyndigheten även befria anordnaren från skyldigheten att söka tillstånd.

MHRF menar att det inte har varit lagstiftarens intention att arrangemang där fordonen utgör en del av den dagliga trafikmiljön ska behöva söka tillstånd från Polismyndigheten, Länsstyrelsen eller Trafikverket. Tillstånd ska endast krävas i de fall det krävs särskild trafikreglering, om arrangemanget innebär inskränkning för andra, exempelvis access till den egna fastigheten och vid om- eller tilläggsskyltning efter väg.

Varför tillståndskrav är orimligt

Det framgår ovan av det faktum att Polismyndigheten kan befria uppvisning i motorsport. Därmed kan det rimligen inte krävas tillstånd för en eventuell uppvisning med motorfordon som inte deltar i motorsport. Det framgår även av den direkta ordalydelsen i Trafikförordningens 3 kap. 84 § f att det för tillståndsplikt krävs att det gäller tävling eller uppvisning på väg. I de förekommande samlarfordonsrallyna finns vanligen inga sådana moment.

Det hela stärks av Transportstyrelsen föreskrifter där man talar om specialsträckor, riskområde etc. vilket tydligt pekar på att det inte är fråga om normal körning med normala fordon. Föreskrifterna syftar till att förbättra säkerhet och minimera olägenheter för utomstående och något som får konsekvenser för trafiksäkerhet och framkomlighet.

Detta hindrar naturligtvis inte att det kan finnas gränsfall. Blir det väldigt många fordon och avsevärda framkomlighetsproblem kan även arrangemang med vanliga standardbilar utan tävlingsmoment i trafiken vara tillståndspliktiga.

Jan Tägt generalsekreterare MHRF

Vad gör MHRF?

Klicka här för att läsa mer om Motorhistoriska Riksförbundets huvuduppdrag och viktigaste frågor samt om MHRFs myndighetsråds ställningstaganden.

2 kommentarer på "Regeringen vill underlätta för föreningar som vill ordna arrangemang på vägar"

 1. Profilbild för Lennart Carlsson
  Lennart Carlsson

  Innebär det en tillståndsprocess för att arrangera ett veteranrally med diverse gamla fordon av varierande art?

  1. Profilbild för Göran Schüsseleder, kommunikatör MHRF
   Göran Schüsseleder, kommunikatör MHRF

   Hej Lennart! Mer om vad som gäller kan du läsa här: https://mhrf.se/nyheter/mhrf-kraver-forenkla-reglerna-for-arrangemang-pa-vara-vagar/
   Detta gäller enligt Trafikverket: https://www.trafikverket.se/e-tjanster/ansok-om/anordna-arrangemang-pa-allman-vag/
   Följdfrågor ställs smidigast till kansliet via https://mhrf.se/om-mhrf/kontakt/ som vidarebefordrar dem till bäst insatta kollega (svar kan dock dröja under sommarledigheterna).
   Vänligen, Göran på kansliet

Lämna en kommentar

2 svar på ”Regeringen vill underlätta för föreningar som vill ordna arrangemang på vägar”

 1. Innebär det en tillståndsprocess för att arrangera ett veteranrally med diverse gamla fordon av varierande art?

  Svara

Lämna en kommentar