Förbundsstämmans ordförande Göran Flank avslutar årsmötet. Intill stämmans sekreterare Niklas Palm och MHRFs kanslichef Malin Erlfeldt samt årets styrelse samlade på scen, från vänster: förbundsordförande Kurt Sjöberg (omval), förbundssekreterare Timo Vuortio, vice förbundsordförande Per Petersson, Bent Fridholm, förbundsekonom Lennart West (nyval), Alexander Engström (nyval) och Anders Albihn (omval). Ej med från styrelsen: Sibylla Gustafsson och Henrik van Rijswijk. Foto: Göran Schüsseleder.

Stämman i korthet: enighet!

MHRFs stämma avklarades på en knapp timma. Delegaterna var enhälligt överens om förbundets arbete under kommande verksamhetsår.

Motorhistoriska Riksförbundets stämma hölls lördagen den 22 oktober på Scandic Star i Sollentuna. 67 av MHRFs 177 röstberättigade medlemsklubbar var närvarande på stämman. Dessa klubbar representerade 444 av totalt 878 röster och 55 332 av totalt 103 684 klubbmedlemmar.

Det gavs tillfälle att räta ut frågetecken under frågestunden som hölls på förmiddagen efter att senaste årets stora utvecklingsarbete presenterades. Arbetet har framför allt gått ut på att det ska gå smidigare att ansöka den förmånliga MHRF-försäkringen via förbundets nya hemsida. Även de nya rollerna ute hos klubbarna, fordonsinspektörer och försäkringssamordnare, har bidragit till smidigheten.

Ett annat tillfälle att räta ut frågetecken gavs under middagen kvällen innan där många givande – och trevliga – samtal fördes mellan delegater, förbundsstyrelseledamöter och kanslipersonal.

Enighet och tillförsikt

På förbundsstämman hade delegaterna en sak gemensamt: enighet. Utöver fokuspunkterna inom kulturarv, fordon och regelverk, medlemsnytta och kansli var man överens om att det var viktigt att nå ungdomarna som ju ska köra gårdagens fordon på morgondagens vägar!

MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg ser på utmaningarna under verksamhetsåret med tillförsikt.

– Motorhistoriska Riksförbundet är redo att ta sig an utmaningarna tack vare en stark ekonomi och nya krafter i styrelsen, konstaterar han. Ej att förglömma tack vare kansliets insatser.

I sammanställningen nedan finns verksamhetsårets utmaningar samlade. Stort tack till medlemmarna i Club Victoria och Fiat Classic Club som visade upp sina fordon!

Malin Erlfeldt kanslisekreterare

Foto: Göran Schüsseleder

Avtackning och välkomnande

De avgående ledamöterna tackades av förbundsordförande Kurt Sjöberg. Lars Söderqvist, till höger, fick i avskedspresent en donation till Fryshusets verksamhet för motorintresserad ungdom. Avgående var även förbundsekonomen Mats Grimme som inte kunde närvara varför avtackning sker vid senare tillfälle.

De nya i styrelsen, styrelseledamoten Alexander Engström och förbundsekonomen Lennart West, välkomnades av stämman. Läs mer om dem och övriga styrelsen här.

Förhinder

Styrelseledamöterna Sibylla Gustafsson och Henrik van Rijswijk fick förhinder och kunde ej närvara på stämman.

Fokus under verksamhetsåret 2022–2023

Kulturarv

 • Samarbete med Riksantikvarieämbetet, Statens maritima och transporthistoriska museer och Transporthistoriskt nätverk avseende frågan om lagskydd och myndigheternas hänsynstagande till historiska transportmedel
 • Kungör MHRFs definition av begreppet kulturhistoriskt ”fordonshistoriskt värde” avseende historiska fordon
 • Fortsatt utveckling av Svenskt motorhistoriskt arkivs bilddatabas.

Fordon och regelverk

 • Transportstyrelsens implementering av nya föreskrifter om teknisk identifiering
 • Transportstyrelsens implementering av ändringsföreskrifter avseende ursprungskontroll
 • Framtida flytande drivmedel
 • Gränsöverskridande transporter, dom Svea hovrätt och
 • Naturvårdsverket vägledning
 • Krav avseende utrustning och beskaffenhet
 • EU-kommissionens utvärdering av End of life-direktivet, ELV
 • EU-kommissionens uppföljning avseende reglering av fordonskontroller.

Medlemsnytta

 • Fortsatt utveckling av MHRFs verksamhet samt dialog med medlemsklubbarna
 • Fortsatt utveckling av försäkringsaffären samt framtagande av en uppdaterad samt obligatorisk utbildning och fortbildning för medlemsklubbarnas fordonsinspektörer och försäkringssamordnare
 • Framtagande av fler delar i MHRFs serie ägarguider.

Kansli

 • Fortsatt utvecklingsarbete avseende kansliets rutiner och arbetssätt inkl färdigställandet av en kommunikationsplan.

Lämna en kommentar