TS ser över ansökningshandlingar för ursprungskontroll

På senaste mötet med besiktningskommitténs arbetsgrupp för registreringsbesiktning, i vilken MHRF ingår, lovade Transportstyrelsen att se över informationen och ansökningsblanketterna för ursprungskontrollen.

Inför mötet med besiktningskommitténs arbetsgrupp för registreringsbesiktning den 17 mars hade Motorhistoriska Riksförbundet ställt flera frågor avseende oklarheter i ansökningshandlingarna till ursprungskontrollen. Bakgrunden är de ändrade föreskrifterna som trädde i kraft den 1 februari. Närmare bestämt i TSFS 2015:63 genom ändringsföreskrifterna i TSFS 2022:72 som avser registrering av fordon med mera i vägtrafikregistret. MHRF menar att dessa inte återspeglar föreskrifterna i sin helhet och att det därför borde vidtas kompletteringar och korrigeringar av dessa.

Transportstyrelsen ansåg på mötet att det finns fog för MHRFs synpunkter. De var medvetna om behovet av justeringar och avsåg att vidta åtgärder.

Prefix och fabrikskoder

På mötet lyftes även frågan om registreringsskyltar och historiska fordon i originalutförande som kan godkännas vid ursprungskontrollen, trots att ursprunget inte kan styrkas om de funnits i Sverige i minst 20 år och som åsätts identitet av Transportstyrelsen, inte ska tilldelas prefixet ”UB” framför fabrikatet eller hänföras till fabrikskod ”övrigt” i vägtrafikregistret. Detta borde istället vara förbehållet ”uppbyggda fordon”. På så sätt skulle det gå att skilja ut fordon som byggts upp av delar från flera fordon, för att efterlikna ett fordon som är 50 år eller äldre, från ett bevarat historiskt fordon vars handlingar saknas.

Dessa frågor bereds nu vidare i en arbetsgrupp i vilken MHRF och besiktningsbranschen ingår.

Jan Tägt generalsekreterare MHRF

Lämna en kommentar

Lämna en kommentar

Lämna en kommentar