Viktiga årtal för MHRF

Motorhistoriska Riksförbundet har sedan 1969 bidragit till rimliga regler för det fordonshistoriska kulturarvet.

1969

Motorhistoriska Riksförbundet bildas, avhöll sitt första styrelsemöte på Tekniska Museet den 20 maj 1969.

1970

Importerat fordon tillverkat före 1940 får godkännas enligt samma regler som ett fordon som varit registrerat i riket sedan 30-talet.

1977

Möjlighet till dispens från halvljusregeln.

1983

Äldre samlarfordon behöver inte tas upp till förmögenhetsbeskattning.

1985

Skattebefrielse för fordon tillverkade före 1951, efter 15 års kamp.

1988

Förslag om stopp för registrering av äldre fordon som inte klarar -76 års avgasregler stoppas.

1991

Efter många och långa samtal med TSV och ASB beslöts att fordon tillverkade 1950 och tidigare skulle slippa den årliga kontrollbesiktningen.

1992

Uttalat stöd till fordonshobbyn från riksdagens trafikutskott.

1995

30 års rullande skattebefrielse införs.

1995

Kontrollbesiktning vart annat år för bil och mc som är 30 år eller äldre.

1996

Skattebefrielsen hotad i utredningsförslag. Behålls efter massiv påverkan från MHRF.

1997

Förenklade regler vid registreringsbesiktning, intyg från MHRF kan utgöra underlag vi ursprungskontroll.

2001 – 2003

Uttalat stöd för fordonshobbyn från riksdagens trafikutskott och ansvarig minister Ulrica Messing.

2003

Privatimport från USA kan fortsätta, Vägverket vek från stoppregler efter massiva påtryckningar från MHRF.

2007

Historiska fordon i icke yrkesmässig trafik undantogs från de miljözoner för tunga dieseldrivna lastbilar och bussar som har införts i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund.

2012

Transportstyrelsen upphörde med kravet på den så kallade obrutna fångeskedjan vid ursprungskontroll.

2013

I en statlig utredning föreslog Naturvårdsverket att privatpersoner inte ska få demontera sin bil för att kunna återanvända reservdelar då det bedöms som illegal bilskrotning. MHRF, med hjälp av andra berörda motororganisationer och en folkstorm, lyckas stoppa förslaget.

2016

MHRFs dialog med Swetic leder till en förändrad praxis som innebär att chassinummer enbart på plåt godkänns under vissa förutsättningar. Skälet till förändringen är att det inte funnits ett uttryckligt krav i de äldre föreskrifterna om inslagen identitet.

2017

De nya kontrollbesiktningsreglerna innebär ett nytt förtroende för många ägare av historiska fordon i och med den besiktningsfrihet som trädde i kraft i maj 2018. Tillsammans med FIVA och våra systerorganisationer har MHRF jobbat aktivt med frågan sedan 2009.

2017 antogs även Kulturarvspropositionen och riksdagen tillkännagav att man ställde sig bakom det kulturutskottets anfört om att regeringen skyndsamt bör ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. Riksantikvarieämbetet har fått uppdraget av Kulturdepartementet. Bakom ligger ett femårigt arbete av Transporthistoriskt Nätverk där MHRF ingår.

Regeringskansliet har under 2017 berett förslaget om miljözoner som bygger på Transportstyrelsens utredning där dagens bestämmelser om miljözoner kompletteras med två nya miljözoner som även omfattar lätta fordon. Genom ändringar i fordonsförordnigen ska historiska fordon som definieras som veteranfordon i 2 kap. 2 § 

2018

Personbilar, bussar, lastbilar och släpvagnar som dras av dessa, som är 50 år eller äldre, samt motorcyklar som är 40 år eller äldre, undantas från periodisk kontrollbesiktning.

Riksantikvarieämbetets utredning om ett lagskydd för det rörliga kulturarvet resulterade i en rapport där man föreslår en ny hänsynsregel i Kulturmiljölagen avseende historiska transportmedel. Syftet med regeln är att myndigheter, vid skapande av nya regler, ska ta hänsyn till intresset av att bevara och använda dessa historiska transportmedel. 

2022

Genom dialog med Naturvårdsverket har MHRF möjliggjort fortsatt import av samlarfordon. Läs mer om detta arbete på vår sida om import & export.