Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Nyhetsarkiv

Fel i årets Evenemangskalender

[2018-03-16 11:36] Tryckfelsnissar och -nissor har lyckats smyga sig in i årets *Evenemangskalendern i såväl försäkrings- och evenemangsdelen. Det blev lite fel i MHRFs försäkringsinformation på sidan 5; MHRF försäkrar förstås fordon som är mer än 20 år gamla, det vill säga 1998 (inte 1997) och äldre. Ytterligare några 7or skulle ha bytts ut mot 8or... för komplett information gällande årets premier se www.mhrf.se/forsakring. Rätt uppgifter finns även i årets försäkringsbroschyr märkt Andra upplagan i det finstilta på sista sidan. Vidare har en gammal annons råkat komma med på sidan 11 i kalenderns evenemangsdel. Automobilsällskapet i Nyköping arrangerar Gästabudsrundan den 3 juni i år. Läs mer om evenemanget här. Kansliet beklagar felaktigheterna. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF *Medlemmar i MHRF-anslutna klubbar får Evenemangskalendern via sin klubb. Den finns även att tillgå via turistbyråer, vandrarhem, hotell, campingplatser och till och med i större matbutikers broschyrställ. Ej att förglömma via vår hemsida – även i en mobilanpassad variant. Eller få ett ex när du träffar oss under några av årets evenemang. Läs mer här.

Två remisser som gäller vägtrafikregistret ute nu

[2018-03-09 14:39] Den ena remissen handlar om registrering av fordon, den andra om att lagen om vägtrafikregister upphävs och ersätts av två nya lagar. I den ena remissen föreslår Transportstyrelsen ändringsföreskrift till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon med mera i vägtrafikregistret. Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 oktober 2018. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 13 mars 2018. I den andra föreslår regeringen att lagen (2001:558) om vägtrafikregister upphävs och ersätts av två nya lagar, en vägtrafikdatalag och en lag om fordons registrering och brukande. Vidare föreslås följdändringar i ett antal lagar. Synpunkterna ska vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 16 april 2018. Läs mer om remisserna och förslagen samt hitta underlagen på mhrf.se/remisser2018. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF  

TS revision av framtida tekniska bestämmelser för motorcyklar och mopeder

[2018-03-08 16:27] Transportstyrelsen arbetar med en revision av de tekniska föreskrifter som ligger till grund för registrerings-, kontrollbesiktning och kontroll vid vägen. Motorhistoriska Riksförbundet tog initiativ till ett möte. Transportstyrelsen arbetar med en revision av de tekniska föreskrifter som ligger till grund för registrerings-, kontrollbesiktning och kontroll vid vägen. De nuvarande bestämmelserna är ett lappverk av gamla bestämmelser och tillägg. Tanken är bra och underlättar för besiktningsföretag och polis. Målet är att nya bestämmelser efter godkännande av EU myndigheter ska träda i kraft 1 januari 2020. Motorhistoriska Riksförbundet tog initiativ till möte med Transportstyrelsen i Borlänge i frågan som blev av under december. Undertecknad och Lennart West, kansliets sakkunnige i motorcykelfrågor, medverkade. MHRF fick innan mötet en inofficiell sammanställning av de nuvarande bestämmelserna för motorcyklar. På mötet diskuterades resultatet av MHRFs genomgång av de nuvarande bestämmelserna och Transportstyrelsens egna tankar. På mötet framkom en annan revision gällande de tekniska bestämmelserna för mopeder. MHRF kommer att vara remissinstans i båda fallen, men redan nu ville Transportstyrelsen ha en förhandsdiskussion med MHRF, SMC och MC-branschen. Det finns dock en del punkter som behöver tas hänsyn till i den nya förordningen, när det gäller regeln att man ska ta hänsyn till de regler som gällde när fordonet var nytt tas bort, och allt sammanfattas i en ny föreskrift. När det gäller mopeder kommer visserligen den nya förordningen att vara förenklad och ”snällare” än summan av de gamla, men ett exempel som MHRF lyfte var problemet med påhängsmotorer som i princip inte får användas, något utredarna inte kände till. En regeländring 1972 gjorde att endast kompletta typgodkända mopeder tilläts, tidigare hade själva påhängsmotorn godkänts för montering på en lämplig cykel. Endast de påhängsmopeder som varit i bruk oavbrutet sedan 1961 skulle då få användas. MHRF anser att moped bestående av cykel med påhängsmotor bör tillåtas även om den sätts samman i dag. När det gäller motorcyklar anser MHRF att bromsarnas krav på retardationsförmåga bör anpassas till årsmodellen. Vidare anser MHRF att minimikrav på belysning för historiska motorcyklar bör fastställas så att ägaren vet om dispens för obefintlig belysning behöver sökas innan registreringsbesiktning görs. Dispens kan ges för till exempel gasbelysning då krav på belysning infördes först 1952. Importerade motorcyklar från 1970 talet och kan ha något avvikande utrustning märkt enligt annan standard än svensk eller EU. MHRF anser att de borde godkännas om exempelvis belysningen är likvärdig men inte CE- eller SP-märkt. Jan Tägt generalsekreterare MHRF

Senaste turerna kring kontrollbesiktningen

[2018-03-08 15:53] Transportstyrelsens föreslår ändringar i sina föreskrifter om kompetens för besiktningstekniker, polisman och bilinspektör, om kontrollbesiktning, om flygande inspektion samt om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare. Förslagen i korthet: ”annan kontroll genom polisman” föreslås tas bort helt från föreskriften för flygande inspektion. Regelverket för att godkänna A-traktorer och EPA-traktorer. och tolkningen av hur regelverket ska tillämpas har svängt under åren och de nu föreslagna kontrollprogrammen ska ta hänsyn till detta. Undantagen från kontrollbesiktning har justerats och förtydligats. Synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 15 mars 2018. Aktuella remissmissiv, konsekvensutredning samt föreskrifter som berörs av förslag till ändringar (inte bara de som gäller kontrollbesiktningen) finns att hitta på mhrf.se/remisser2018. Jan Tägt generalsekreterare MHRF  

MHRF på nytt lamslaget från att delta i Almedalsveckan

[2018-03-01 13:37] Den 21 februari skickade Motorhistoriska Riksförbundet ett brev till riksdagspolitikerna om varför MHRF inte deltar i Almedalen i år heller. I det fanns bland annat nedanstående att läsa. Det känns tråkigt att på det här sättet meddela att Motorhistoriska Riksförbundet inte heller 2018 kommer att medverka under Almedalsveckan. I år har vi själva tagit beslutet i god tid för att slippa de stora kostnader som vi ådrog oss ifjol när vi i ett sent skede blev portade från att delta med ett fåtal historiska fordon. Orsaken är att vi fortfarande inte, trots att vi gjorde en framställan så tidigt som i september 2017, kunnat få besked om vilka bestämmelser som ska gälla för historiska fordon. Visserligen har vi fått beskedet att ”Veteranbilar kommer att få dispens” att ställa ut i Almedalen, ett besked som Region Gotland för övrigt meddelat via media. Dispensen gäller dock bara fordon som gjorts okörbara. Det besked vi fortfarande väntar på är hur fordonen ska göras okörbara. Så här långt har vi bara fått beskedet att det ska synas på håll att fordonen är okörbara ”så att besökarna kan känna sig trygga”. I vår dialog med Region Gotland i denna fråga kommer vi ingen vart, även om vi kan notera en vilja från några enskilda tjänstemän att faktiskt lösa problemen. Efter snart två för oss förlorade Almedalenår, vill vi tacka alla er som både i år och tidigare år visat intresse för våra baksätesdebatter. Samtidigt vill vi än en gång beklaga att vi tvingats till beslutet att inte medverka i Almedalsveckan 2018, året då arrangörerna firar 50 år i demokratins tjänst. Peter Edqvist förbundsordförande MHRF

Nya regler för uppvisning på väg

[2018-03-01 11:19] Transportstyrelsen har tagit fram föreskrifter som gäller tävling och uppvisning på väg med motorfordon. Otydligt anser MHRF och SMC. Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter som gäller tävling och uppvisning på väg med motorfordon. De träder i kraft den 1 oktober 2018 och tillämpas då vid till exempel rallytävlingar men i vissa fall även vid större uppvisningar som cruisingar, mc- eller veteranevenemang där vägar spärras av eller en stor mängd människor samlas. Transportstyrelsens målbeskrivning för förändringen: Vi föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som ska förbättra säkerheten för deltagare och åskådare samt minimera olägenhet för utomstående i samband med tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg. Ansökningsförfarandet förenklas eftersom de allmänna råden ger viss vägledning om vad som ska ingå i en ansökan om tävling eller uppvisning med motorfordon på väg. Den nya föreskriften TSF 2018:2, som publicerades den 22 januari i år, är otydlig kring vad som kräver tillstånd och inte. Samtidigt krävs för tillstånd en ansökan fyra månader i förväg till länsstyrelsen. Mot bakgrund av detta ser MHRF och SMC en uppenbar risk i att förslaget kan medföra att mängder med arrangemang som i dag genomförs av ideella organisationer, företag och privatperson kommer att omfattas av krav på tillstånd. MHRF ser också en risk för att tjänstemän kan använda den nya föreskriften för att stoppa cruisingar, mc- eller veteranrallyn som genomförs på väg enligt gällande trafiklagstiftning. MHRF var inte remissinstans, men har skickat in ett remissvar där vi framhåller: Att det i föreskriften ska finnas exempel på vilka uppvisningar som inte kräver tillstånd. Att MHRF, SMC, Svemo och American Car Club borde varit remissinstanser. Sveriges Motorcyklister har också engagerat sig i frågan och skickat in ett remissvar. SMC och MHRF samarbetar i frågor där vi har gemensamt intresse. Vi har många klubbar och medlemmar som älskar att arrangera och köra rallyn, SMC-medlemmarna med motorcyklar och MHRF-medlemmarna med veteranfordon. Då det gäller mc-rallyn föreslår SMC att föreskriftens Allmänna råd skulle kompletteras med följande text: Ansökan om tillstånd är inte nödvändigt då det inte finns några som helst tävlingsmoment på vägen och då arrangemanget endast handlar om att köra rekommenderad väg mellan olika angivna platser. Några exempel på icke tillståndspliktiga tävlingar på väg är så kallade MC-rallyn och veteranrallyn. SMCs och MHRFs synpunkter avvisas dock av Transportstyrelsen och det allmänna rådet fastställdes i TSFS 2018:2. Vi anser att det nuvarande allmänna rådet uppfyller behoven. Att skriva föreskrifter eller allmänna råd som täcker in alla tänkbara scenarier är inte möjligt. Genom att som i föreskrifterna skriva ett allmänt råd om uppvisning, tydliggörs hur skillnaden mellan ett arrangemang som inte kräver tillstånd, en uppvisning eller en tävling kan avgöras. Flera Länsstyrelser tycker i sina remissvar att handläggningstiden på fyra månader är för kort, men det avvisar också Transportstyrelsen Transportstyrelsen vill att tillämpningen ska avgöras genom framtida domstolsprövning: Om arrangemang genomförs utan att arrangören har ansökt om tillstånd kan arrangemanget komma att bli stoppat av polismyndigheten. I prövningen som följer av det kommer frågan om krav på tillstånd för tävling eller uppvisning att avgöras. MHRF och SMC anser att det är mycket olyckligt att ideellt arbetande klubbmedlemmar skall riskera åtal istället för att myndigheten utfärdar tydliga föreskrifter från början. Jan Tägt generalsekreterare MHRF  

Här träffar du MHRF 2018

[2018-02-23 13:27] Motorhistoriska Riksförbundets styrelse och/eller kansli kommer att finnas på plats vid ett flertal evenemang under 2018. 24/3 Västerås. Classic Motor Marknad, ABB Arena. 30/3-2/4 Jönköping. Bilsport Performance & Custom Motorshow, Elmia. 20/5 Stockholm. Gärdesloppet. 20/5 Norrtälje. Träffpunkt moped, Pythagoras industrimuseum. 6/6 Flera platser. Motorhistoriska Dagen. 30/6 Ronneby park. Nostalgia festival. 5-7/7 Västerås. Summer Meet. 3-5/8 Hjo. British Motor Meet. 18/8 Öland. Kungsrallyt. 16/9 Sigtuna. Tidningen Klassikers stora höstträff, Wenngarns slott. Listan kompletteras löpande. För att se eventuella ändringar klicka här (se spalten till höger). Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Lagstiftning till skydd för historiska fordon utreds

[2018-01-10 10:55] Riksantikvarieämbetet ska undersöka och redovisa förutsättningarna för en lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. Redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 oktober 2018. Riksdagen godkände den 31 maj 2017 regeringens kulturarvsproposition, där ett viktigt tillägg var att regeringen skyndsamt bör ta fram lagstiftning till skydd för det transporthistoriska kulturarvet och tillkännager detta för regeringen. Regeringen har nu strax före jul, i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev för budgetåret 2018, tilldelat Riksantikvarieämbetet ett tydligt uppdrag med den innebörden. Nämligen; Riksantikvarieämbetet ska undersöka och redovisa förutsättningarna för en lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. Redovisas senast den 31 oktober 2018. Fyra års arbete har nu resulterat i att frågan äntligen är på bordet. Ett arbete som MHRF bedrivit tillsammans med övriga organisationer inom det rörliga kulturarvet i Transporthistoriskt Nätverk. Inom kort inleds nu först dialogen med Kulturdepartementet och därpå med Riksantikvarieämbetet. Jan Tägt generalsekreterare MHRF

Charter of Turin – ny handbok

[2018-01-03 09:11] 2012, på FIVAs årsstämma, fastställdes Charter-of-Turin. Sedan årsstämman 2017 har FIVA följt upp med en guide kring ägandet och brukandet av ett historiskt fordon. Handboken belyser fordonen som bärare av vårt kulturarv och hur dessa fordon på mycket kort tid förändrat vår livsstil. Den erbjuder praktiska råd om restaurering och underhåll av historiska fordon. Charter of Turin är ett landmärke som erkänts av organisationer som UNESCO, EU och FIA. Turinstadgan syfte är endast att ge goda råd, ett stöd helt enkelt till fordonsägaren. Handboken innehåller bland annat: en introduktion till den kulturella roll de historiska fordon spelar, av Rodolphe Rapetti, Conservateur och Chef du Patrimoine från franska kulturdepartementet. en djupare inblick i ämnet, med särskild uppmärksamhet på bevarandeaktiviteter, av Richard Keller, kurator för Cité de l'Automobile i Mulhouse, Frankrike. en del om äkthet och autentisk restaurering, av Thomas Kohler, upphovsman till Turin-stadgan. en mer praktisk titt på principer i ett fordons karosseri, av Alfredo Zanellato Vignale, brorson av den berömda designern, ingenjören, målaren och läraren. en liknande praktisk mekanisk sektion, av Lorenzo Morello, tidigare professor vid Polytechnic School of Turin och en FIAT-konsult. Stadgan Charter of Turin ger vägledning för användning, underhåll, bevarande, restaurering och reparation av historiska fordon. Den är baserad på och inspirerad av UNESCOs Venedigstadga (1964), Barcelonaparterna (2003, historiska skepp) och Riga-stadgan (2005, historiska järnvägsfordon).   Ladda ner den nya handboken och läs mer om Charter of Turin >>> 

Det ser bra ut för den fordonshistoriska rörelsen i Sverige

[2017-12-22 13:56] Så inleder tidningen Klassiker sin ledare i nr 1 2018. De efterföljande raderna värmde MHRFs kansli. MHRFs kansli är väldigt lyhörda. Speciellt när posten rasslar till i brevlådan. Alla vill ju vara först att läsa gammelfordonstidningarna. I dag var det Klassiker som damp ned och MHRFs generalsekreterare Jan Tägt som hann först. Snart samlade han in kanslipersonalen för högläsning av ledaren skriven av Klassikers chefredaktör Carl Legelius. De många superlativen när det gäller Motorhistoriska Riksförbundets insatser kring besiktningsfriheten och undantaget för historiska fordon när det gäller miljözoner värmde. Så även att våra anslutna klubbar lyftes liksom våra försäkringstagare som tillsammans – och ingen annan – finansierar detta arbete för att vi ska kunna fortsätta framföra gårdagens fordon på morgondagens vägar. Tack Klassiker och alla andra som uppmärksammat MHRFs insatser – vi ser fram emot att ta tag i framtidens utmaningar efter jul- och nyårsledigheterna! MHRFs kansli och styrelse Läs mer om året som gått här.

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?