Nyhetsarkiv

Undantas historiska fordon från periodisk kontrollbesiktning?

[2017-03-28 13:12] Den 20 mars skrev Expressen om periodisk kontrollbesiktning och sedan dess har många uppfattat att de nya reglerna, som ska träda i kraft den 20 maj 2018, är klara. Många har vänt sig MHRF och frågat vad som gäller. Det som skett och sker är att Transportstyrelsen den 27 december anmälde ”Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning” till EU för notifiering. Transportstyrelsen räknar med att runt mitten av april kunna ta del av samtliga kommentarer. Först därefter gör Transportstyrelsen eventuella justeringar i föreskriftstexten. Transportstyrelsen räknar därför inte med något officiellt svar förrän i maj 2017.  Det nu aktuella förslaget? Bilar och lastbilar äldre än 50 år, och mc äldre än 40, behöver inte besiktigas.   Föreskriftsförslaget går att läsa här. Läs mer om bakgrunden här. Jan Tägt generalsekreterare MHRF

Allians-motion till stöd för det rörliga kulturarvet

[2017-03-16 10:36] I dagarna har Alliansen gått samman i en motion till riksdagen, med anledning av regeringens kulturarvsproposition som nyligen offentliggjorts. En mycket viktig proposition där Kulturdepartementet bortsett från det fordonshistoriska, och hela det rörliga, kulturarvet. I motionen finns flera förslag som är till det rörliga kulturarvets fördel. I ett särskilt stycke framför motionärerna Olov Lavesson (M, ordförande kulturutskottet), Per Lodenius (C, ledamot kulturutskottet), Roland Utbult (KD, ledamot kulturutskottet) och Bengt Eliasson (L, ledamot kulturutskottet) följande: (...) Skydda det rörliga kulturarvet Kulturarvet som avser motorfordon som exempelvis bilar, båtar och flygplan vårdas idag till stor del av civilsamhället. Undantaget är de motorfordon som kopplas till försvarets historia såsom flygvapenmuseet i Linköping. De ideella insatserna som görs för att bevara, använda och utveckla det rörliga kulturarvet (historiska transportmedel till lands, sjöss och i luften) har inte beaktats i propositionen. Detta trots att det finns flertalet exempel på hur både politiska beslut och myndigheters tolkningar av regelverk utgjort hinder för bevarandet och brukandet som en förutsättning för att fortsatt utveckla det rörliga kulturarvet. Det har också i enskilda fall lett till att kulturarvsföremål gått förlorade. De få bevarade transportmedlen från förr som utgör dagens och det framtida levande rörliga kulturarvet behöver en inkluderande och skyddande lagstiftning. För att det transporthistoriska kulturarvet ska kunna bevaras, måste det brukas och utvecklas som en självklar del av samhällets kulturmiljöer. Därför behöver regeringen skyndsamt ta fram en lagstiftning som slår fast myndigheters skyldigheter och ansvar, så att de i sitt myndighetsutövande kan säkerställa att det rörliga kulturarvet inte avsiktligt eller oavsiktligt hindras att brukas, skadas eller rent av destrueras. (...)     Transporthistoriskt Nätverk, där MHRF ingår, har under en längre tid arbetat för att synliggöra den problematik som framförs i motionen. Detta har bland annat skett genom uppvaktning av riksdagspolitiker, möten med tjänstemän inom Kulturdepartementet och nyligen också en gemensam debattartikel.  – Ett mångårigt arbete från MHRF och Transporthistoriskt nätverk har resulterat i en samlad motion från oppositionen i kulturutskottet i vilken de slår vakt om det rörliga kulturarvet. Motionen har en sådan tyngd och bredd att vi nu äntligen kan se fram emot en positiv effekt på högsta politiska nivå, säger MHRFs generalsekreterare Jan Tägt som ser alliansens motion som ett betydande steg närmare en kulturarvsbalk som skyddar de historiska föremålen mot såväl avsiktligt som oavsiktligt myndighetsutövande som ofta hämmar bevarande och brukande.   Malin Erlfeldt kanslisekreterare

Transporthistoria – kulturarvet man missat!

[2017-03-08 09:36] Enligt dagens kulturarvslagstiftning är ett gammalt fartyg endast värt att bevara om det är ett vrak på havsbotten! Detta synsätt går tillbaka till den markbundenhet som präglat lagstiftningen om kulturarv sedan stormaktstiden. Konsekvensen är att det rörliga kulturarvet (äldre transportmedel som används på väg, järnväg, till sjöss och i luften) hela tiden hotas. Hoten utgörs av regler och avgifter som försvårar dess bevarande och brukande. Detta är inte rimligt! Vi uppmanar därför regeringen att nu i samverkan med civilsamhället utreda frågan om en stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet. Vi i Transporthistoriskt Nätverk (ThN) anser att det är hög tid att frågan lyfts, då kulturminister Alice Bah Kuhnke och kulturdepartementet i sin kulturarvspolitik inte beaktat det rörliga kulturarvets behov av skydd mot negativa konsekvenser av myndighetsutövning. Utan anpassning och därmed förvanskning genom införande av modern teknik får många transportmedel inte brukas på det sätt de använts under många årtionden. Föremålen riskerar i stället att skrotas, eller försvinna utomlands. Det behövs regler i vår lagstiftning som förbättrar, inte försämrar, möjligheterna att förvalta dessa kulturarv. För att fortsatt kunna använda och visa upp de äldre transportmedlen (bilar, båtar, flygplan, tåg m fl) ska de inte behöva möta större krav än de en gång konstruerats för. Myndigheternas schablonmässiga avgiftsfinansiering är ekonomiskt betungande för de ideella krafterna och därmed riskeras bevarandet av det rörliga kulturarvet. Således bör utredningen inte enbart omfatta regelverken utan även deras ekonomiska konsekvenser för den ideella förvaltningen av detta kulturarv. Det rörliga kulturarvet bidrar väsentligt till stora intäkter för besöksnäringen. Resultatet av de ideella insatserna– enligt EU-rapporten Industrial Heritage And Agri/rural Tourism in Europe (2013) ger åtminstone en dryg miljard kronor, för besöksnäringen i hela Sverige, och särskilt i glesbygd. Årligen beundrar miljoner människor denna kulturhistoria – där det rörliga kulturarvet ingår – som berättar om förändringen av samhället under de senaste århundradena. Slutsats: Äldre transportmedel ska inte behöva möta större krav än de en gång konstruerats för eller belastas av oskäliga avgifter. Därför uppmanar vi regering och riksdag att få till stånd en stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet och att utreda detta i samverkan med civilsamhället med sikte på en inkluderande kulturarvslagstiftning som också inbegriper det rörliga kulturarvet. En modern kulturarvsbalk, helt enkelt. Och gärna omgående! För Transporthistoriskt Nätverk, Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum Anders Lind, ordförande Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd Rutger Palmstierna, ordförande Båthistoriska Riksförbundet Anders Johansson, ordförande Järnvägshistoriska Riksförbundet Peter Edqvist, ordförande Motorhistoriska Riksförbundet Per Englund, ordförande Museibanornas Riksorganisation Bengt Olov Näs, ordförande Svensk Flyghistorisk Förening Lars Palm, ordförande Sveriges Segelfartygsförbund Håkan Johansson, ordförande Sveriges Ångbåtsförening Peter Ambjörnsson, ordförande Vagnhistoriska Sällskapet Curt Sandberg, ordförande Veteranflygsektionen EAA

Motorhistoriska Riksförbundet söker vikarierande kanslisekreterare

[2017-02-24 08:59]   Då vår kanslisekreterare planerar att vara föräldraledig från juli 2017 fram till oktober 2018 söker vi nu en vikarie till vårt kansli i Solna. I arbetsuppgifterna ingår att löpande driva förbundets kommunikativa och administrativa uppgifter både externt och internt, mot förbundets medlemsklubbar och enskilda medlemmar såväl som mot externa förbund, myndigheter och företag. Arbetet innebär också ansvar för projektering, bokning, kallelse/inbjudan, uppföljning och medverkan vid förbundets egna aktiviteter För rätt person finns möjlighet till tillsvidareanställning på annan tjänst på kansliet. Vem är du? Vi söker dig som har erfarenhet av extern kommunikation och kan arbeta under eget ansvar. Du uttrycker dig väl i tal och skrift i svenska och engelska, är strukturerad med stort eget driv och kan agera professionellt och representativt både externt och internt. MHRF är en liten organisation med varierad arbetsbelastning över året vilket gör att du behöver vara flexibel rörande arbetstider och arbetsuppgifter. Kunskap om ideell verksamhet, föreningsliv, erfarenhet av kulturarvsfrågor och kontakter med myndigheter är ett plus. Vi förutsätter att du är en van administratör med föreningsvana och goda kunskaper i MS-Office, Indesign och webbvana. Kontaktperson Låter det intressant är du välkommen att söka tjänsten genom registrerat och uppdaterat CV. Frågor kring tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Marie Gutke på marie.gutke@se.experis.com eller på 070-377 54 27. Vi bearbetar ansökningar löpande och ser gärna att du anmäler ditt intresse snarast.   Se annonsen och ansök!

Fordonshistoriska rörelsen välkomnar Transportstyrelsens besiktningsförslag

[2017-02-17 13:59] Motorhistoriska Riksförbundet välkomnar Transportstyrelsens förslag till nya besiktningsregler; – Förslaget visar på ett välförtjänt förtroende gentemot alla fordonsentusiaster som förvaltar det rullande kulturarvet, säger förbundets generalsekreterare Jan Tägt. Flera års arbete av Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) och andra organisationer, framförallt SMC och FIVA, har resulterat i ett förslag som Transportstyrelsen nu skickat till EU för att se om det uppfyller kraven i EU-direktivet. Om det gör det kan de nya besiktningsreglerna gälla redan från och med den 20 maj 2018. Mycket har hänt på vägen sedan EU-kommissionens ursprungliga förslag från 2012 i vilket alla mopeder skulle besiktigas och bara äldre fordon, som var i absolut originalskick, kunde behandlas enligt nationella regler. Flera års uppvaktande från MHRF ledde till det nu aktuella förslaget: bilar och lastbilar äldre än 50 år, och mc äldre än 40, behöver inte besiktigas. Enkla och tydliga regler anser MHRF. Likaså att det är rätt väg att gå. – Transportstyrelsens förslag är baserat på fakta, säger Jan Tägt, MHRFs generalsekreterare och sakkunnige. Olycksstatistiken visar att äldre bilar och motorcyklar är inblandade i ytterst få olyckor. Anledningen enligt Jan Tägt är att historiska fordon körs lite, mest under soliga sommardagar, och att de allra flesta är välskötta av kunniga ägare som förvaltar ett kulturarv. Även MHRFs egen olycksstatistik från den egna försäkringsverksamheten stödjer Transportstyrelsens syn: tekniska fel orsakar ytterst få olyckor. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Möjligt att ta äldre motorcyklar i bruk även 2017

[2016-12-20 14:31] Den 19 december gick Transportstyrelsen ut med information som berör motorcyklar som inte tagits i bruk. Om dessa inte uppfyller avgaskraven enligt Euro 4, får de inte brukas efter den 1 januari 2017. UPPDATERING 4 januari 2017 Efter att MHRF informerat om detta har MHRF fått frågor från oroade fordonsägare om det kan beröra dem. MHRF har nu fått ett lugnande svar från Bo Göingberg på Transportstyrelsen. Många av dina medlemmar håller på med gamla projekt, hojar som importerades för länge sedan och förregistrerades enligt äldre regler, innan Transportstyrelsens ursprungskontroll infördes, man tilldelades ett registreringsnummer innan motorcykeln registreringsbesiktades. För dessa fordon är inte registreringen fullbordad förrän tekniska data förts in i registret av ett besiktningsorgan vid en registreringsbesiktning. Först då kan fordonet ställas på. Att man inte kan ställa på sin klenod före årsskiftet innebär inte att dessa fordon kommer att underkastas krav på katalysator, lambdasond, tankförslutning med kolkanister med flera moderna påfund som ingår i kraven för utsläppsklass euro 4 för motorcyklar. En veteranmotorcykel är nämligen tagen i bruk första gången för länge sedan i enlighet med då gällande regler, medan de nya avgaskraven euro 4 endast gäller fordon som inte har tagits i bruk första gången före 1 januari 2017. Om veteranmotorcykeln togs i bruk första gången på det gamla bilregistrets tid och med åren fallit ur registret eller om cykeln börjat sina dagar som militärmotorcykel, registrerad i det militära fordonsregistret eller om den tagits i bruk första gången i ett annat land, inom eller utom EU spelar därvid ingen roll så länge hojen ÄR tagen i trafik tidigare.  Idag används begreppet förregistrerat fordon för fordon som importerats av registrerad importör och registrerats med stöd av CoC, (Eu-typintyg), men ännu inte har tagits i trafik, ställts på, första gången. Ett sådant förregistrerat fordon kan alltid ställas på direkt genom några knapptryckningar på vår hemsida.   MHRFs kommentar: Det är olyckligt att begreppet förregistrerad använts för något annat än tidigare. Hade den ursprungliga informationen tydliggjort att det bara gällde motorcyklar som registerats av en registrerad importör med stöd av COC-dokument (Certificate of conformity, ett EG-intyg om överenskommelse) hade många motorcykelägare sluppit oroa sig.   Läs mer hos Transportstyrelsen Jan Tägt generalsekreterare

Besiktningspaketet: Tre remissvar från MHRF om införandet av EU-direktiv

[2016-12-14 08:58] SENASTE NYTT: Fordonshistoriska rörelsen välkomnar Transportstyrelsens besiktningsförslag Ett nytt EU-direktiv om gemensamma regler för kontrollbesiktning av fordon antogs våren 2014 av EU-parlamentet, det så kallade “besiktningspaketet”. Direktivet införs senast 2018 genom lagstiftning i EU:s medlemsstater. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och skapa enhetliga regler i medlemsstaterna för kontrollbesiktningar. Besiktningspaketet är ett så kallat minimidirektiv där varje medlemsstat har möjlighet att besluta om strängare regler än direktivet föreslår. I Sverige skall nödvändiga regeländringar beslutas senast i maj 2017. Fordonsförordningen som bland annat reglerar besiktningsintervallen för olika fordonskategorier är beslutad av regeringen men inte offentliggjord på detaljnivå. Klart är dock att Sverige inte inför vartannat års-besiktning för moderna fordon som är grundkravet från EU och tillämpas i de flesta andra länder. Föreskrifterna, som är en mer detaljerad nivå, har Transportstyrelsen skickat ut på remiss som MHRF nu svarat på. De berör tre områden, med förslag till ändringar i nuvarande föreskrifter, tillsammans med konsekvensanalys: Kontrollbesiktning Flygande besiktning Krav på utbildning och kompetens hos besiktningstekniker, polisman och bilinspektör Samtidigt med förslagen har Transportstyrelsen föreslagit en del ändringar, som en direkt följd av det stora antalet felaktiga polisförelägganden vid flygande besiktning som utfärdade i samband med Classic Car Week och Wheels Nationals i Älvdalen sommaren 2016. Händelserna har koppling till både föreskrifterna om flygande besiktning och personalens kompetens. MHRF har i remissvaret föreslagit ytterligare ändringar i föreskrifterna, utöver Transportstyrelsens, på grund av händelserna vid flygande besiktningar. MHRF går längre än vad Transportstyrelsen föreslår utifrån grundprincipen att de regler som gällde då fordonet var nytt skall tillämpas. Dessutom finns det inte alltid kunskap om hur äldre fordon var utrustade och beskaffade vid en flygande besiktning. Därför föreslår MHRF bland annat en försiktighetsprincip, föreläggande om registreringsbesiktning ska användas restriktivt eftersom beslutet inte kan överklagas. Därtill ska det göras ett förtydligande om att föraren bara ska informeras om det finns brister på fordonet, som vid en kontrollbesiktning skulle ge ”2(x)" (det som förut var ”etta”). Sådana brister ska inte föreläggas om kontrollbesiktning. Remissvaren finns att läsa i sin helhet här: www.mhrf.se/remisser2016 Här kan du läsa mer om bakgrunden till EUs så kallade besiktningspaket Jan Tägt generalsekreterare

Året som gick – en sammanfattning

[2016-12-02 11:03] Motorhistoriska Riksförbundets kansli och styrelse har hunnit med en hel del under 2016. I dagens debatt lyfts många problembeskrivningar när det gäller motorfordon. I sammanhanget nämns sällan hur motorismen på lite drygt 100 år förändrat hela samhället och vårt sätt att resa. Tack vare våra motorfordon har vi fått mängder av nya möjligheter att transportera oss både på två eller fyra hjul, alternativt ta bussen. I och med detta fick vi helt nya möjligheter att ta oss till orter och platser dit varken häst eller järnväg nådde – för arbete, nöje och inte minst kärleken. Vi kunde resa efter egna behov och önskningar och direkt blev samhället mer demokratiskt. Det är bland andra denna historia som förvaltas i vårt rullande kulturarv. Vi har lyft fordonshistoriska rörelsens utmaningar när vi har träffat Transportstyrelsen, departementen, riksdagspolitiker med flera. EUs besiktningsdirektiv har varit den viktigaste politiska frågan 2016. En hel del arbete återstår för att påverka detaljutformningen av reglerna innan den svenska tillämpningen av direktivet införs 2018. En annan utmaning har varit alla problem med chassienummer när besiktningsorganen plötsligt hittade på ett eget regelverk. Efter väldigt mycket arbete är frågan nu i princip löst. Dessa frågor har MHRF även uppmärksammat på evenemang som Elmia, Gärdesloppet, Almedalen, Power Big Meet och i samband med Motorhistoriska Dagen som firas över hela landet den 6 juni. Svensk Motorhistoriskt Arkiv (SMA) har blivit en riktig succé! Det har kommit in massor av donationer under året, många av mycket hög kvalitet och med helt unikt material. MHRF har i samma anda delfinansierat digitaliseringen av de många timmarna stumfilm som göteborgsprofilen Gösta Fraenckel tog på sina långa bilresor under främst 20- och 30-talen. Några tävlingsfilmer blev det också. Synnerligen intressant historia på film som nu finns tillgänglig för alla (gå in på Youtube och sök på MHRF och Fraenckel)! I ett internationellt perspektiv kan vi notera att UNESCO, FNs organ för kultur och utbildning, förklarat sig som beskyddare för FIVAs World Motoring Heritage Year 2016. Detta är ett tydligt erkännande av den fordonshistoriska rörelsen världen över från FN. Under våra ordförandekonferenser fördes diskussioner om allt som rör vårt rullande kulturarv. Årets stora tema var hur vår rörelse kommer att förändras under de kommande tio åren och hur vi kan hantera framtiden. Vi konstaterade att intresset för vårt rullande kulturarv växer. Kraftigt! Det samma gäller inte alltid för klubbarna. Det är synd då det är bara med gemensamma krafter vi kan påverka möjligheten att kunna framföra gårdagens fordon även på morgondagens vägar. Utmaningen är att locka ungdomarna, inte minst alla yngre kvinnor vars intresse för äldre fordon växer påtagligt. Jag hoppas att diskussionenen om rörelsens utveckling fortsätter i olika forum, även långt utanför MHRFs egna. I sammanhanget kan nämnas att allt fler ägare till amerikanska bilar har upptäckt att MHRF-försäkringen välkomnar de flesta skick och stuk. Det gäller även förbundet varför vi hoppas på fler jänkebilsklubbar när nya klubbar väljs in på årsstämman i höst. MHRFs kansli och styrelse ser fram emot 2017 och önskar alla ett gott nytt motorhistoriskt år. Peter Edqvist förbundsordförande MHRF

Möte med Riksdagens fordonshistoriska nätverk

[2016-12-01 09:00] Isak From (S) och Anders Åkesson (C). Foto: Jan Tägt/MHRF. MHRF träffar årligen riksdagspolitiker genom Riksdagens fordonshistoriska nätverk. Träffarna är nu inne på sitt fjärde år och det senaste mötet skedde den 23 november 2016. Vid höstens möte med Riksdagens fordonshistoriska nätverk berättade MHRF om hur vår världsorganisation FIVA har närmat sig UNESCO. Detta genom att FN-organet stod som beskyddare av World Motoring Heritage Year (Motorhistoriska året) 2016. Sveriges bidrag till det globala eventet var Motorhistoriska Dagen den 6 juni. På UNESCOs huvudkontor i Paris pågick en utställning, öppen för allmänheten, med historiska fordon under en vecka i november. MHRF kunde också berätta att material fortsätter att strömma in till Svenskt Motorhistoriskt Arkiv.   Mötena med de folkvalda handlar givetvis inte bara om allt bra som händer inom den fordonshistoriska rörelsen. Bland de viktiga frågor som diskuterades ingick den nyligen presenterade lagrådsremissen inför den kommande kulturarvspropositionen och arbetet inom Transporthistoriskt Nätverk, där MHRF ingår. Nätverkets syfte är bland annat att få till ett skydd mot ingripanden från myndigheter som avsiktligt eller oavsiktligt riskerar att skada eller omintetgöra delar av det rörliga kulturarvet. En annan fråga som berördes var årets motioner i riksdagen, mot bakgrund av hur föregående års motioner avslog med osakliga argument som grund. Politikerna från berörda utskott beklagade det inträffade och uttryckte en vilja att verka för att det inte händer igen. 2016 lämnades åtta motioner som avser våra historiska fordon. Du hittar dem på här. MHRF tog även upp en dom i Mark- och miljööverdomstolen (mål M8831-15) som MHRF menar ger uttryck för ett typiskt stuprörsagerande, där myndigheter med ett uppdrag enbart har att förhålla sig till sina särintressen och inte beaktar andra förhållanden av värde. Svenska myndigheter har inte skyldighet att beakta det rörliga kulturarvet vid handläggning och ingripanden. MHRF informerade också om den situation som enskilda fordonsägare oförskylt hamnade i när branschorganisationen Swetic felaktigt tog beslut om att alla bilar av 1969 års modell och nyare skulle ha inslagen identitet. En process som tog över ett och ett halvt års intensivt arbete från MHRFs sida att få rätsida på. Ett annat myndighetsingripande som ställt till det rejält för enskilda fordonsägare är när polismyndighetens personal vid flygande inspektion eller vid annan inspektion genom polisman felaktigt förelägger om kontroll- eller registreringsbesiktning. Något som blev särskilt tydligt sommaren 2016 vid två arrangemang i Dalarna. Politikerna som deltog i nätverksträffen var upprörda över det som framkommit i de två senare fallen. Värd för dessa möten är Anders Åkesson (C) och Isak From (S). Vid detta möte deltog även Jonas Gunnarsson (S), Niclas Malmberg (MP), Sara-Lena Bjälkö (SD) och Sotiris Delis (M). Jan Tägt generalsekreterare  

Historiska fordon fortsatt undantagna från miljözoner

[2016-11-30 14:38] Transportstyrelsen föreslår fortsatt att historiska fordon som inte är skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen undantas från reglerna om miljözoner. Dagens bestämmelser om miljözoner ska utökas till att även gälla personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar, föreslår Transportstyrelsen. Två nya typer av miljözoner för att förbättra luftkvaliteten i tätorter finns med i förslaget, som du kan läsa mer om här. Men reglerna gäller inte alla. Bland annat föreslås att historiska fordon som ej är skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen undantas. Motorhistoriska Riksförbundet ser positivt på det faktum att Transportstyrelsen anser att historiska fordon ska kunna framföras i sin rätta kulturarvsmiljö.  Jan Tägt generalsekreterare MHRF  

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?