Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Nyhetsarkiv

MHRF i morgonmöte med infrastrukturminister Tomas Eneroth

[2018-08-28 13:30] Den 28 augusti träffade Motorhistoriska Riksförbundets ordförande Peter Edqvist och generalsekreterare Jan Tägt infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och Antti Vainio, politiskt sakkunnig hos infrastrukturministern. Infrastrukturminister Thomas Eneroths (S) intresse för frågor som berör de historiska fordonen speglades av såväl hans positiva inställning som att mötet kom till stånd med mycket kort varsel efter en framställan från MHRF. På mötet diskuterades i en positiv anda problem och möjligheter kring fyra aktuella frågor för det rullande kulturarvets möjligheter att bevaras, brukas och utvecklas. Frågorna handlade om miljözoner, de nya reglerna kring uppvisning på väg, Transportstyrelsens långt gående krav på tullhandling i original för fordon som kom till Sverige för till exempel 50 år sedan samt den utredning som riksdagen beslutade om avseende skyddslagstiftning för det transporthistoriska kulturarvet. Rörande miljözonerna lovade ministern att bevaka att de historiska fordonen ska kunna framföras i de framtida miljözonerna. MHRF påpekade särskilt nuvarande regelverks utformning som ger den möjligheten, men med hänvisning till skattebefrielsen; om vägtrafikregisteravgiften ändras från just avgift till en skatt så upphör den lagliga möjligheten att köra ett historiskt fordon i miljözon! När det gäller uppvisning på väg med motorfordon (enligt Transportstyrelsen föreskrift TFS 2018:2 som träder i kraft i den 1 oktober i år) lovade ministern att be Transportstyrelsen klargöra avsikten med föreskriften. MHRF har liksom länsstyrelsen i Dalarnas län av Transportstyrelsen endast fått besked att (...) "om arrangemang genomförs utan att arrangören har ansökt om tillstånd kan arrangemanget komma att bli stoppat av polismyndigheten. I prövningen som följer av det kommer frågan om krav på tillstånd för tävling eller uppvisning att avgöras.” MHRFs framställan kan du ta del av här. Jan Tägt generalsekreterare MHRF        

MHRF deltog i årets Svenska Kungsrallyt

[2018-08-24 13:14] Svenska Kungsrallyt arrangerades i år för trettonde gången på Öland med Borgholm som bas. Bakgrunden är den Volvo PV 60 från 1946 som kung Carl XVI Gustaf fick i 50-årspresent 1996 där ett antal personer och organisationer, bland andra Motorhistoriska Riksförbundet, gick samman och bekostade restaurering av bilen. Som tack för detta arrangeras vartannat år Svenska Kungsrallyt på Öland. Totalt deltog ca 120 fordon från perioden 1914–2016, alltså ett spann på mer än 100 år vilket också uppmärksammades i kungens tal vid starten. Kungaparet var på ett strålande humör och hälsade glatt på alla deltagare och på publiken längs rallyvägarna. Rallyslingan omfattade totalt ca tio mil på vackra öländska vägar via Solliden och med avslutning, lunch och prisutdelning på Gärdslösa hembygdsförening. MHRF representerades i år av två olika fordon; en Ford T från 1914 framförd av undertecknad och en Fiat Multipla 600 från 1960 körd av förbundets kassör Mats Grimme. Vinnaren av Svenska Kungsrallyt 2018 blev Christina och Tommy Persson som körde sin Jaguar XK8 från 1997. Grattis! Fler bilder och information finns på www.svenskakungsrallyt.se. Och här hittar du en trevlig artikel från Ölandsbladet. Göran Flank styrelseledamot MHRF

Valet 2018: MHRFs baksätesintervjuer – Vänsterpartiet

[2018-08-23 15:53] Motorhistoriska Riksförbundets serie av baksätesintervjuer fortsätter, denna gång till Kaarnevaara i Pajala kommun. I brist på baksäte bänkar sig riksdagsledamoten Birger Lahti (V) framför den egna Grålle-traktorn hemma på gården. Temat: det rullande kulturarvet. V: Vi vill ha verkstad gällande lagskyddet för det rullande kulturarvet! Riksdagspolitikern Birger Lahti (V) är bland annat suppleant i trafikutskottet och miljö- och jordbruksutskottet. Han väljer att ha med sin egenhändigt renoverade Ferguson-traktor, en så kallad Grålle, från 1954 när han ska svara på frågor kring sin och Vänsterpartiets syn på det rullande kulturarvet. – Grållarna har betytt så mycket för jordbruket, inte minst de mindre, förklarar Birger Lahti. De är en viktig del av landsbygdens rullande kulturarv. Men hur ser det ut med det rullande kulturarvet? I maj 2017 antogs kulturarvspropositionen av riksdagen som dessutom tillkännagav att man ställde sig bakom det kulturutskottet anfört om att regeringen skyndsamt bör ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. I korthet handlar det om att skydda historiska fordon mot klåfingriga byråkrater. Men ingenting har hänt sedan propositionen antogs förutom att regeringen tillsatt utredningar, något som är allt annat än skyndsamt. – Vänsterpartiet sitter ju inte i regeringen. Hade vi gjort det skulle det bli verkstad, lovar Birger Lahti som hoppas få möjligheten att bevaka och lyfta det rullande kulturarvets frågor efter valet. En av frågorna är Transportstyrelsens föreskrifter gällande tävling och uppvisning på väg med motorfordon som ska träda i kraft i höst. I korthet skulle dessa innebära bland annat att spontanträffar omöjliggörs då det kommer att krävas att tillstånd ansöks från såväl ägare av vägarna som de berörda boende. Fyra månader i förväg. Något som inte låter bra i riksdagspolitikerns öron; – Att göra det så svårt som möjligt är inget som gör att man kan bevara det rullande kulturarvet, speciellt när olika länsstyrelser kan bedöma olika. Bland de övriga frågorna som tas upp finns de planerade miljözonerna. Att det blir en regional och lokal fråga anser Birger Lahti är rimligt. Och även om han håller med om att historiska fordon utgör en måttlig påverkan på miljön anser han att det vore fel om historiska fordon skulle få daglig dispens; – Det skulle däremot vara märkligt om tjänstemän eller politiker på det lokala planet stänger dem ute i samband med träffar och dylikt. Se intervjun i sin helhet här (Youtube). Frågorna i MHRFs baksätesintervjuer ställs av Peter Edqvist, Motorhistoriska Riksförbundets ordförande. Riksdagsledamöterna får själva välja intervjuplats. Pressmeddelande 23/8 2018  

Förbud mot utförsel av historiskt fordon

[2018-08-23 09:13] Mark- och miljödomstolen har i juli avslagit ett överklagande av Länsstyrelsen i Skåne läns beslut från december 2017 om att förbjuda utförsel från Sverige av en VW-buss från 1982 som gått 6 998 mil. Ägaren, en tysk medborgare som har köpt fordonet på auktion i Sverige, har begärt prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen. Mark-och miljödomstolen ansåg att fordonet är avfall då det endast är veteranfordon som förvaras på ett förnuftigt och miljöanpassat sätt, antingen i körklart skick eller isärplockade i delar, som undantas från avfallsdefinitionen med hänvisning till ELV-direktivets, 2000/53/EG skäl nr (10). De ansåg att bilens ålder, skick, meddelat körförbud, utebliven kontrollbesiktning med mera talar för att det är avfall och inte en veteranbil. Länsstyrelsens beslut grundades på att fordonet ansågs vara farligt avfall med hänvisning bland annat till att om ett fordon ska bedömas utgöra en vara förutsätts att den är fungerande eller behäftad med mindre fel som är lätt avhjälpta och att fordonet är avfall därför att säljaren har sålt det. Inköpsvärdet indikerar enligt LST att det inte rör sig om ett fungerande fordon. Att det haft körförbud i tolv år är en indikation på att det rör sig om ett uttjänt fordon. De anser att ett fordon ska vara i sådant skick att den ska kunna genomgå en svensk bilprovning utan att få körförbud för att fritt få föras ut ur landet. LST kan överväga ett undanröjande av förbudet om undersökningar av fordonet visar att det är reparerbart och att ett kontaktbart namngivet företag eller person, med dokumenterad erfarenhet av jämförbara fordonsreparationer eller restaureringar, kan styrka att denne kommer renovera objektet. Det är för att hålla denna möjlighet öppen som LST anger att de avstått från att förelägga säljaren att lämna in bilen till en bilskrotningsanläggning. Domskälet baseras därmed uteslutande på en snäv tolkning av ett icke juridiskt bindande skäl i ELV-direktivet vid tillämpning av vägledningen i den likaledes icke juridiskt bindande Correspondent's Guidelines No 9 avseende "Shipments of Waste Vehicles". Läs domen i sin helhet här. Jan Tägt generalsekreterare MHRF  

Sommaren med MHRF - hittills

[2018-08-06 14:57] MHRF har hunnit delta på ett flertal fordonsträffar under 2018. Och fler ska det bli – åksäsongen är ju långt ifrån över! MHRFs styrelse och kanslipersonal har hunnit delta på ett flertal träffar runt om i landet, både som representanter för MHRF och privat. MHRFs beachflaggor har i år synts långväga i Jönköping (Elmia), Stockholm (Gärdesloppet), Norrtälje (Träffpunkt moped), Hjo (British Motor Meet) och ett flertal gånger i Västerås (Classic Motor Marknad och Summer Meet) och Bollnäs (Norrlands motorrevy och Skruvat & Klart). Ej att förglömma Eskilstuna, Göteborg, Jönköping/Huskvarna, Åstorp och Vadstena i samband med arrangörstävlingen Kultur på väg under Motorhistoriska Dagen! – Oavsett vart vi hamnar är det alltid lika kul med alla möten, säger Jan Tägt, MHRFs generalsekreterare. Så mycket kunskap, så mycket engagemang – så himla trevligt helt enkelt! Förutom möjligheten att diskutera hur man bäst brukar, bevarar och utvecklar det rullande kulturarvet finns det även en hel del broschyrer att tillgå; Information om MHRF, information om MHRF-försäkringen, Miljöguide för historiska fordon samt Evenemangskalendern. – Evenemangskalendern är otroligt populär, säger Jan Tägt. Av de 90 000 tryckta, varav majoriteten distribueras av våra klubbar till sina medlemmar, har 10 000 delats ut när vi deltagit på fordonsträffar. Under senaste träffen, första helgen i augusti, fylldes Hjo stadspark av brittiska bilar och entusiaster av olika nationaliteter. Anledningen var förstås årets British Motor Meet. På plats var Catrin Hulmarker (M), kommunstyrelsen ordförande, som tillsammans med Peter Edqvist, MHRFs ordförande, invigde evenemanget. På plats var även den återkommande gästen Cecilia Widegren (M), riksdagspolitiker och ledamot i bland annat skatteutskottet. Hon fick svara på publikens frågor som samlats in av Peter Edqvist. – Övervägande handlade det om oron kring miljözoner och Transportstyrelsens föreskrifter som gäller uppvisning på väg med motorfordon, säger han. Cecilia Widegren betonade i sitt svar att det här handlar om en fantastisk folkrörelse som inte får hindras i sin viktiga kulturyttring. Än finns det möjlighet att träffa MHRF. Årets återstående evenemang där beachflaggorna kommer att synas hittar du här intill. Titta gärna in till oss i tältet! Och så kan du naturligtvis under kontorstid alltid ringa oss till kansliet på 08-30 28 01; knappval 1 vid försäkringsfrågor, 2 ursprungskontroll och 3 kansliet. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Valet 2018: MHRFs baksätesintervjuer – Centerpartiet

[2018-07-30 09:26] I samband med American Car Show i Norrtälje var det Centerpartiets tur att intervjuas i Motorhistoriska Riksförbundets serie av baksätesintervjuer. I baksätet Per Lodenius som sedan 2011 är ordinarie i riksdagens kulturutskott och Centerpartiets talesperson i kulturfrågor. Temat: det rullande kulturarvet. C: Regeringen har ett ointresse och en okunskap gällande det rullande kulturarvet Utöver att svara på frågor kring sin och Centerpartiets syn på det rullande kulturarvet berättar riksdagspolitikern Per Lodenius (C) om sina egna entusiastfordon, bland andra en Autoped. Valet av intervjuplats är självklar för honom; – Jag är född och uppvuxen i Norrtälje så jag har ju vuxit upp med American Car Show. I baksätet på en Chevrolet Impala från 1968 får Per Lodenius frågor kring kulturarvspropositionen som antogs av riksdagen som dessutom tillkännagav att man ställde sig bakom det kulturutskottet anfört om att regeringen skyndsamt bör ta fram lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. Ordet skyndsamt var något Lodenius personligen agerade för att det skulle stå med. Detta till trots har det gått nu över ett år fyllt av utredningar. – Det handlar om ett ointresse och en okunskap från regeringen gällande det rullande kulturarvet, sammanfattar Centerpartiets talesperson i kulturfrågor både denna hantering liksom övriga frågor som oroar MHRF. Ett är Transportstyrelsens föreskrifter gällande tävling och uppvisning på väg med motorfordon som ska träda i kraft i höst. I korthet skulle dessa innebära bland annat att spontanträffar omöjliggörs då det kommer att krävas att tillstånd ansöks från såväl ägare av vägarna som de berörda boende. Fyra månader i förväg. – En viktig fråga, anser Lodenius som lovar att arbeta för att dessa föreskrifter ändras. Det här handlar inte bara om det rörliga kulturarvet, utan också om möjligheten att kunna organisera sig och civilsamhällsarbetet. Bland de övriga frågorna som tas upp finns miljözoner. – Det måste finnas ett undantag för historiska fordon, det är inte de som är miljöproblemet med tanke på hur lite de körs, säger Per Lodenius. Precis som den här träffen, American Car Show, i Socitetsparken mitt inne i Norrtälje – det här vill vi ju inte bli av med! Se intervjun i sin helhet här (Youtube). Frågorna i MHRFs baksätesintervjuer ställs av Peter Edqvist, Motorhistoriska Riksförbundets ordförande. Riksdagsledamöterna får själva välja intervjuplats. Pressmeddelande 30/7 2018

Årets Kultur på väg-vinnare bjöd på en trivsam motorträff för hela familjen

[2018-07-11 13:11] Bilderna ovan är från samtliga Kultur på väg-finalister. Den 6 juni, på Sveriges nationaldag, firas traditionsenligt Motorhistoriska Dagen. Nära 100 evenemang med historiska fordon arrangeras över hela landet. Fem av dessa utsågs till finalister i arrangörstävlingen Kultur på väg. Första pris gick till Slottsgården i Vadstena. Motorhistoriska Dagen firades i år på närmare ett hundratal platser över hela landet. Bland dessa Eskilstuna, Göteborg, Jönköping/Huskvarna, Åstorp och Vadstena, årets finalister i arrangörstävlingen Kultur på väg som anordnas av Motorhistoriska Riksförbundet och tidningen Nostalgia Magazine (FABAS) med anknytning till Motorhistoriska Dagen. – Syftet med tävlingen är hitta evenemang som har det där lilla extra en dag som denna, säger Peter Edqvist, ordförande för Motorhistoriska Riksförbundet och medlem av tävlingsjuryn. I år var det Kicki och Leif Roxvret som låg bakom det där lilla extra som fanns att hitta i samband med nostalgiafton på Slottsgården i Vadstena. Juryns motivering lyder: ”Arrangören har lyckats att skapa en trivsam motorträff för hela familjen med ett brett urval av olika fordon som representerar det rullande kulturarvet. Befolkningen i den lilla staden Vadstena fördubblades under några timmar på Motorhistoriska Dagen genom en stor tillströmning av besökare från när och fjärran.” Pris och diplom delades ut den 3 oktober. Årets jury bestod av: Peter Edqvist, Karl Ask, Håkan Johansson och Per Pettersson från MHRF och Stig Sjöberg, Mikael Sandholm, Bo Porshed och Göran Ambell från FABAS. Göran Schüsseleder kommunikatör

De nya besiktningsreglerna för historiska fordon – med MHRFs kommentarer

[2018-06-04 11:33] De historiska fordon som framförallt berörs av de nya besiktningsreglerna är personbil, buss och lastbil, släpvagnar som dras av dessa, Epa- och A-traktorer, samt motorcyklar. Motorcyklar som är 40 år och äldre omfattas enligt de nya reglerna inte av periodisk kontrollbesiktning, för övriga fordon gäller gränsen 50 år. Att fler fordon än tidigare är undantagna från den periodiska kontrollbesiktningen. Det beror på ett omfattande arbete sedan EU-kommissionen presenterade sitt ursprungliga förslag 2012. Enligt det skulle nämligen endast historiska fordon som var i absolut orört originalskick undantas från kontrollbesiktning och behandlas enligt särskilda nationella regler. Alla andra historiska fordon, inklusive mopeder, skulle fortsatt genomgå periodisk kontrollbesiktning. – Att det inte blev så beror på att Motorhistoriska Riksförbundet, SMC, FIVA och många fler återigen har gjort skillnad, säger MHRFs generalsekre­terare Jan Tägt, som anser att de slutliga föreskrifterna visar på ett välförtjänt förtroende för alla dem som förvaltar det rullande kulturarvet. Nu är det upp till bevis, fortsätter han. Detta genom att motsvara förväntningarna från Transportstyrelsen, regeringskansliet, trafikutskottet och riksdagen, som alla stöttat den fordonshistoriska rörelsen i processen. Transportstyrelsens föreskrifter är baserade på fakta påminner Jan Tägt om; olycksstatistiken visar att äldre bilar och motorcyklar är inblandade i ytterst få olyckor. Och MHRFs egen olycksstatistik från den egna försäkringsverksamheten stödjer Transportstyrelsens syn; tekniska fel orsakar ytterst få olyckor med historiska fordon. – Vidare har den miljömässiga påverkan återkom­mande konstaterats vara låg, vilket beror på att fordonen inte bara körs extremt lite, de underhålls därtill väl, avslutar MHRFs generalsekreterare. Motorhistoriska Riksförbundet 2018-06-04

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?