Nyhetsarkiv

Fordonsteknisk utbildning för historiska fordon i Motala

[2013-12-09 14:24] Praktiskt moment under utbildningen: driftsättning av bil från 1936, bild: Sven Ordell. I september 2013 startade en mekanikerutbildning på Carlsunds Utbildningscentrum i Motala, ett samverkansprojekt mellan Motorhistoriska Riksförbundet, Motala kommun och Motala Motormuseum. Utbildningen är inriktad på historiska fordon och syftet är att rädda kunskaper som håller på att gå förlorade samt att öka företagandet inom området. Kursdeltagarna har bestått av två egna företagare i branschen samt tretton hobbymekaniker. Nu när drygt två tredjedelar av utbildningen har passerat bad vi några av dem som varit inblandade att berätta om vad som händer just nu. MHRF:s styrelseordförande Peter Edqvist berättar att ett studiebesök gjordes på utbildningen i november av riksdagsledamoten Carina Adolfsson Elgestam (S). Hon deltog vid ett kurstillfälle som handlade om lackering och lackbehandling. Sven Ordell tillhör kursledningen och har varit den som har tagit fram kursens innehåll. Han berättar om en utvärdering av utbildningen som precis har genomförts.  – Något som framförallt har uppskattats av kursdeltagarna är de praktiska momenten, bland annat när kursdeltagarna hjälpte en ägare att besiktiga och driftsätta en bil från 1936 som aldrig varit i drift i Sverige. Just nu pågår arbetet med att sätta samman en ansökan om att få skapa en Yrkeshögskoleutbildning (YH) på samma tema. Anita Karlén, tidigare vice ordförande i MHRF:s styrelse och aktiv i utbildningen i Motala, berättar att det känns mycket positivt att ha med erfarenheten från höstens utbildning i det fortsatta arbetet med YH-ansökan som ska vara färdig i maj 2014. Catrine Wallheim, vik. kanslisekreterare MHRF

Vikarierande kanslisekreterare

[2013-12-09 09:49] Vikarierande kanslisekreterare Catrine Wallheim MHRF:s kanslisekreterare Malin Blomquist ska vara föräldraledig fram till april 2015 och då kommer Catrine Wallheim att vikariera för henne. Catrine är intresserad av historiska fordon och var under drygt tio år ägare till en Volkswagen 1300, årsmodell 1968. Hon ser fram emot att komma in i verksamheten på MHRF:s kansli och kommer främst att arbeta med medlemsadministration, planering och genomförande av aktiviteter och evenemang samt med MHRF:s kulturarvsarbete. Med ett stort intresse för kulturarvsfrågor arbetade hon under många år som museivärd på Skansen och Armémuseum och hon har även arbetat med utbildningsadministration på ABM-centrum, ett kansli som verkade för samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. De senaste åren har Catrine arbetat med kulturadministration och kommunikation inom kommunal sektor. Catrine har en examen från Kulturvetarprogrammet vid Linköpings universitet där hon bland annat har läst historia, museikunskap, etnologi och konstvetenskap. Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Historiska fordon och kultur hör ihop enligt allt fler kommuner

[2013-11-24 14:19] Hittills har ett 20-tal kommuner uppmärksammat både personer och föreningar som engagerat sig inom den fordonshistoriska rörelsen. Bara i år har tre kommunala kulturstipendier delats ut. Motiveringarna lyder: Hultsfreds kommun; "För ett brinnande intresse och idogt ideellt arbete att sätta både veteranbilen och Lönneberga i centrum. För utveckling av den egna bygden och göra Lönneberga till ett levande samhälle tilldelas Pål Marnetoft och Anita Trybom 2013 års Kulturstipendium." Region Gotland; "Kutens Bensin på östra Fårö liknar ingenting annat. Det är en värld för sig, ett joint venture mellan det omöjliga och det otroliga, skapat av årets pristagare Thomas Lindholm." Kungälvs kommun; ”Kungälvs kulturstipendium 2013 om tiotusen kronor ges till Right Backs Motorklubb för sin starka vilja att i publika evenemang dela med sig av en kulturyttring och folkrörelse i form av motorkulturen. Med sina kulturfordon i kombination med tidstypisk klädsel, frisyrer och musik bidrar de med en kulturell upplevelse för den stora publiken där de genom cruisingen sätter Kungälv på kartan.” Mer om dessa och tidigare års pristagare finns att hitta här. Göran Schüsseleder, MHRFs kansli

Riksdagsmotioner 2013

[2013-10-24 11:34] Riksdagens ledamöter har även i år lämnat in flera motioner som har direkt bäring på möjligheten att utveckla, bevara och bruka det fordonshistoriska kulturarvet. Därtill har såväl oppositionen som Alliansen sammantaget lämnat ett tjugotal motioner rörande körkortsutbildning. Några riksdagsmän har åter motionerat om främre registreringsskylt! Motionerna behandlas nu av respektive utskott. Motorhistoriska Riksförbundet ser positivt på att politiker från såväl Alliansen som oppositionen vill skapa möjlighet att införa körkortsutbildning i skolan och förutsättningar för körkortseleven till billigare körkort. Om ursprungskontroll Ursprungskontroll av historiska fordon (S) Motionen inlämnad av Isak From (S) och Per Svedberg (S) anser att för att säkerställa bevarandet av det fordonshistoriska kulturarvet och ställa proportionella krav på ägarna vid en registrering bör regeringen ge Näringsdepartementet i uppdrag att se över förordning (2001:650) om vägtrafikregister och kravet på de uppgifter om fordonet som behövs för de historiska fordonen. Riksarkivet behöver få i uppdrag att se över gallringsreglerna för Transportstyrelsen för att säkerställa att historiska dokument inte gallras och destrueras. Transportstyrelsen bör få i uppdrag att se över kravet på historiska originalhandlingar i syfte att förändra lag och praxis så att en vidimerad kopia av en eventuell originalhandling bör ha samma värde som motsvarande vidimerade handling från Riksarkivet för Transportstyrelsen handläggning. Kulturdepartementet bör få i uppdrag att i dialog med bland annat Motorhistoriska Riksförbundet utreda hur svenska departement och myndigheter bör samverka för att det ideella iordningställandet, brukandet och bevarandet av det fordonshistoriska kulturarvet. Om import Import av samlarfordon (KD) Motionen är inlämnad av Lars Gustafsson (KD) som anser att veteranbilar och så kallade entusiastfordon utgör en mycket viktig kulturhistoria och att regeringen bör verka för ett förenklat regelverk vid import av samlarfordon. Om värnandet av kulturarvet Historiska fordon en viktig del av vårt kulturarv (C) Per Lodenius (C ) och Ola Johansson (C ) som anser att regeringen bör se över regelverket kring ursprungskontroll av historiska fordon samt att säkerställa att historiska dokument som är kopplade till fordon inte gallras ut och förstöras. Det motorhistoriska kulturarvet (M) Sten Bergheden (M) och Lars-Arne Staxäng (M) menar att motorhistoriska fordon och museer bör uppmuntras från samhällets sida på ett bättre sätt, exempelvis genom att de får möjlighet att ta del av det statliga kulturstödet och genom ökad insikt hos myndigheter när det gäller regler och avgifter. Om besiktning Tillgänglighet till bilbesiktning (S) Om trafikförsäkringsföreningens avgiftsberäkning Trafikförsäkringsavgiften (M) Om motorcyklar Motorcyklel (S) Om främre registreringsskylt Registreringsskyltar på motorcyklar och ägaransvar vid hastighetsöverträdelse (S) Om ägaransvar för MC-ägare Utökat ägaransvar för motorcyklar (S) Ägaransvar för utdömda böter (S) Om körkort och körkortsutbildning Motorhistoriska Riksförbundet ser positivt på att såväl politiker från alliansen som oppositionen skapa förutsättningar för lägre kostnader för körkort och möjligheten att införa körkortsutbildning i skolan Förarbevis för moped klass II (FP) Körkortsprovets giltighetstid (KD) Körkort ökar möjligheten till arbete (M) Körkort och förarutbildning (M) Körkort (M) Gör körkortsutbildningen studiemedelsberättigad (M) Lägre synkrav för traktorkörkort (M) Enklare att ta B-kort (M) Lån för körkortsutbildningar (M) Kostnaderna som är förknippade med ett körkort (M) Halvera momsen på körlektioner (M) Körkortsundervisning i gymnasieskolan (S) Körkort i gymnasiet (S) Körkortsundervisning i gymnasiet (S) Möjlighet att ta körkort i hela landet (S) Underlätta för ungdomar att ta körkort (S) Körkortsutbildning i skolan (S) Körkortsutbildning i gymnasieskolan (S) Översyn av kostnaderna för körkortsutbildning (V) Körkortsutbildning i skolan (S) Körkort för jobb (S) Trafikkunskap i skolan (S)  

Import från Nordamerika

[2013-10-24 11:15] EU och Kanada har efter fyra års förhandlingar nått en uppgörelse om ett frihandelsavtal. Det här är en viktig signal för förhandlingarna om ett frihandelsavtal även med USA, säger Sveriges Handelsminister Ewa Björling till TT. EU och USA inledde förhandlingar i somras.Läs mer Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Import av samlarfordon

[2013-10-24 10:47] Från och med 1 januari 2014 kommer det bli lättare att vid förtullning enligt taricnummer 9705000090 förutse hur så kallade samlarfordon ska klassificeras vid import från tredje land. Motorhistoriska Riksförbundet anser att förutsägbarheten inom EU för den som importerar ett fordon är ett steg i rätt riktning. Medlemsstaterna har dock olika syn på vilka fordon som ska anses vara av historiskt och etnografiskt intresse vilket är själva grunden för tullfriheten och därmed också den lägre momsen (12%). Förhandlingarna inom EU har resulterat i att fordonen huvudsakligen ska vara i ursprungligt skick. Detta innebär i princip i överensstämmelse med det utförande fordonet hade när det lämnade tillverkaren. Ett renoveringsobjekt uppfyller således inte kraven. Med ursprungligt skick avses ett fordon utan omfattande förändringar av chassi, kaross, styrning, bromsar, överföring eller fjädring och motor. Reparation och återställande är tillåtet, defekta eller utslitna delar, tillbehör och enheter får ersättas under förutsättning att fordonet bevaras och underhålls i ett historiskt korrekt tillstånd.   Dagens kriterier kvarstår. Det innebär att fordonet ska vara förhållandevis sällsynt, normalt inte användas för sitt ursprungliga ändamål, vara föremål för särskilda transaktioner utanför den vanliga handeln med liknande bruksföremål, och vara av större värde. Skillnaden mot tidigare är att dessa kriterier anses uppfyllda om de tre huvudkriterierna uppfylls. Huvudkriterierna är:   I ursprungligt skick, utan omfattande förändringar. Minst 30 år gamla Av en modell eller typ som inte längre tillverkas   Den nya tillämpningen överensstämmer väl med den diskussion som förs inom EU i Bryssel när det gäller det så kallade ”besiktningspaketet” där det föreslås att medlemsstaterna själva ska fastställa kontrollbesiktningsprogram för fordon av historiskt intresse. De fordon som inte anses vara av historiskt intresse ska följa det regelverk som fastställa av EU. Läs mer här.   Repliker och reproduktioner omfattas inte, såvida de inte uppfyller de tre kriterierna.   Som samlarfordon anses även fortsättningsvis motorfordon, oavsett när de är tillverkade, om det kan bevisas att fordonet har använts i samband med en historisk händelse och tävlingsfordon om det kan bevisas att fordonet konstruerats, byggts och använts uteslutande för tävling och har vunnit betydande framgångar vid prestigefyllda nationella eller internationella evenemang.   Delar och tillbehör för fordon klassificeras enligt detta nummer under förutsättning att de är originaldelar eller -tillbehör för samlarfordon, är minst 30 år gamla och inte längre tillverkas. Läs mer   Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Fem nya klubbar invalda i MHRF på stämman 2013

[2013-10-21 13:04] Motorhistoriska Riksförbundet höll lördagen den 19 oktober sin förbundsstämma på Täby Park Hotel. Många intressanta ämnen diskuterades och fem nya klubbar valdes in som medlemmar.Under förmiddagen höll styrelsen och kanslipersonalen presentationer om aktuella frågor och projekt, bland annat MHRF-försäkringen, arbetet med myndighets- och politikerkontakter, Motorhistoriska Dagen och Elmia och den nya mekanikerutbildningen för historiska fordon i Motala. På eftermiddagen hölls stämmoförhandlingarna och i samband med detta valdes fem nya klubbar in av de 96 klubbar som fanns representerade. De klubbar vi nu hälsar välkomna är Östergötlands Veteranlastbilsklubb, Street Freaks Norrland, Nordiska Trabant & IFA-vänner, Lerums Sport & Veteranbilsklubb samt Motorentusiasterna i norr. Motorhistoriska Riksförbundet har därmed vuxit ytterligare och består i dag av 175 klubbar. Vid val av styrelse blev det omval på tre av de ledamöter vars mandat gått ut samt inval av två nya ledamöter. Motorhistoriska Riksförbundets styrelse består därmed av Peter Edqvist (ordförande), Rune Björck (vice ordförande), Timo Vuortio (förbundssekreterare), Lennart West (förbundsekonom), Göran Flank, Rickard Elgán, Per Dahl och samt de två nya ledamöterna Helén Martin och Per-Åke Larsson. En punkt på programmet var också utdelning av Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingars stipendium 2013. Detta år uppmärksammades fordonshistorikern Gert Ekström samt boken Fordonen, vägarna och motorsporten i Västra Värmland av Åsmund Nordahl samt medförfattarna Bengt Andersson, Carl-Gunnar Melin och Wilgot Åhs, utgiven av Arvika Fordonsmuseum. Malin Blomquist, kanslisekreterare

MHRFs miljöguide för historiska fordon

[2013-10-10 13:06] Under 2013 togs en ny miljöguide fram av Motorhistoriska Riksförbundet. Miljöguiden har tagits fram för att den fordonshistoriska rörelsen inte bara värnar det gemensamma kulturarvet utan även miljön. De historiska fordonen är en spegling av industrisamhällets uppkomst och utveckling sedan sent 1800-tal. En naturlig och viktig del i vårt arbete för gårdagens fordon på morgondagens vägar är att på ett korrekt sätt underhålla fordonen för att säkerställa att de bevaras till kommande generationer. Därför är det självklart att fordonen används i ringa omfattning. Även om de historiska fordonen utför mindre än 0,1 procent av vägtrafikarbetet i Sverige är det viktigt att ägarna håller dem i mycket gott skick så att miljöpåverkan minimeras. Målet med denna guide är att ytterligare öka miljöengagemanget bland våra anslutna klubbar och alla ägare av historiska fordon. Motorhistoriska Riksförbundet tar tacksamt emot synpunkter på denna utgåva för att hålla miljöguiden levande och aktuell! Du kan ladda hem och läsa miljöguiden genom att klicka på länkarna till höger. Miljökonferensen 1997 Motorhistoriska Riksförbundet genomförde en miljökonferens 1997 som hölls i samband med utställningen Bilen på Nordiska museet. Då inbjöds riksdagsmän, beslutsfattare och myndighetspersoner att under en dag "undervisas" om vår hobby, om den kulturgärning vi alla gör helt kostnadsfritt för staten och hur lite vi faktiskt kör med våra fordon. Alla fick med sig en fullständig dokumentation av dagen, för övrigt utsänd till alla medlemsklubbar. Många värdefulla kontakter för framtiden knöts under dagen och åtskilliga kunskapsluckor fylldes hos deltagarna. Som kronan på verket fick alla deltagare efter den välbesökta och uppskattade konferensen tillfälle att åka i en gammal bil eller motorcykel.

Veteranfordonsklubben i Tjust mottog Årets Dragkrok

[2013-10-04 10:48] Foto: Mikael JohanssonTorsdagen den 3 oktober genomfördes den femte och sista av årets prisutdelningar i arrangörstävlingen Kultur på väg - bästa arrangemang under Motorhistoriska dagen 6 juni. MHRF reste denna gång till Västervik. Förbundsordförande Peter Edqvist och kanslisekreterare Malin Blomquist anlände vid kl 18 till Västerviks nya kommunhus, inhyst i det gamla tingshuset. Ett stort antal intresserade medlemmar i Veteranfordonsklubben i Tjust hade samlats denna kväll som inleddes med en visning av huset. Därefter var det dags för prisutdelning i den stora sammanträdessalen där Peter Edqvist inledde med att berätta om Motorhistoriska Riksförbundet och Motorhistoriska Dagen. Klubben fick motta hederpris i Kultur på väg 2013 för sitt evenemang vid Café Kårtorp den 6 juni. Juryns motivering: Veteranfordonsklubben i Tjust skapade på Motorhistoriska Dagen ett fordonshistoriskt skyltfönster vid Europaväg 22 och Café Kårtorp. Ett välarrangerat evenemang som visade bredden av klubbens kulturskatter och ett publikdragande initiativ som väckte de förbipasserandes nyfikenhet på fordonshistorian. Diplom överlämnades av Kommunfullmäktiges ordförande Dan Nilsson (S) till Torvald Gustafsson, hedermedlem som var med och grundade klubben 1971. Magnus Pettersson, klubbordförande, fick ta emot Årets Dragkrok från MHRF:s kanslisekreterare Malin Blomquist, som var den jurymedlem som besökte evenemanget den 6 juni. Avslutningsvis överlämnade klubben en tavla med bilder från evenemanget till Café Kårtorps Pia Wahlman som tack för samarbetet. Därefter bjöds hela sällskapet på smörgåstårta och kaffe.Tävlingen Kultur på väg genomförs av Motorhistoriska Riksförbundet och Nostalgia Magazine. Malin Blomquist, kanslisekreterare MHRF

Fordonsteknisk utbildning för historiska fordon

[2013-09-20 13:11] Tisdagen den 17 september 2013 medverkade Motorhistoriska Riksförbundet i en presskonferens på Carlsund Utbildningscentrum i Motala. MHRF har varit med och initierat en ny fordonsteknisk introduktionsutbildning med inriktning på historiska fordon som just startat med mycket intresserade och entusiastiska deltagare. Arbete pågår även med ansökan om att starta en yrkeshögskoleutbildning. Lördagen den 14 september var på flera sätt en historisk dag. Då startades vid Carlsund Utbildningscentrum i Motala den första fordonstekniska utbildningen i landet med inriktning speciellt mot historiska fordon. Utbildningen är en 100-poängs introduktionskurs över en termin. Syftet med kursen är att bredda kunskaperna hos verksamma bilmekaniker så att dessa kan utföra service och reparationer av historiska fordon, liksom renoveringar av dessa. Utbildningens inriktning är främst att ge ökade tekniska kunskaper om fordon tillverkade från 1930-talet och fram till 1980-talet. Kursen skall ge deltagarna en vidare förståelse för de tekniska skillnader som finns hos äldre fordon i förhållande till moderna, samt att ge insikt i de olika kunskaper som behövs för att kunna utföra underhåll och service på äldre fordon. Dessutom vill man ge deltagarna förståelse för entreprenörens och företagarens roll att kunna ge ägarna relevanta råd om inköp, utföra skötsel och reparationer av historiska fordon, med fokus på äldre bilar, även om också motorcyklar och tyngre fordon berörs under utbildningen. Det idag breda intresset i samhället för historia och nostalgi märks mycket tydligt även på fordonsområdet. Tidigare var det kutym att man till största delen själv renoverade och underhöll sitt historiska fordon. Idag är det precis lika vanligt att man väljer att lämna bort detta arbete till specialister då man som fordonsägare själv inte alltid har vare sig möjligheterna, tiden eller kunskapen att göra arbetet själv. Det är en trend man sett under många år ute i världen, som vi nu ser allt tydligare även i vårt land. MHRF uppskattar att det finns cirka 200 000 personbilar och motorcyklar i trafik som är äldre än 30 år i landet och därmed i behov av löpande underhåll. Till detta kommer ungefär lika många avställda historiska fordon, som kräver mer eller mindre omfattande renoveringsinsatser för att åter kunna ge sina ägare glädjen i att framföra ett teknik- och kulturhistoriskt intressant fordon på våra vägar. Att fler yrkeskunniga på historiska fordon verkligen behövs i motorbranschens företag intygas inte minst av de specialistföretag som redan är verksamma i denna del av branschen och som ofta har mycket svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens och profil för att kunna svara upp mot kundbehoven. Introduktionsutbildningen är ett samverkansprojekt mellan Motorhistoriska Riksförbundet, Motala kommun och Motala Motormuseum. Ambitionen är att orienteringskursen, som man hoppas ska få fler efterföljare runt om i landet, ska utgöra plattformen för en ettårig yrkeshögskoleutbildning, med inriktningen tekniker historiska fordon. Arbetsgruppen som tagit initiativ till och tagit fram utbildningen består av Peter Edqvist (Motorhistoriska Riksförbundet), Anita Karlén (Motorhistoriska Riksförbundet), Bo Lindman (branschkonsult), Christian Johansson (Motala kommun), Sven Ordell (sakkunnig), Jan-Ove Boll (Motala Motormuseum) och Per de Faire (samordnare). För introduktionskursens ledning och genomförande i kommunala vuxenutbildningens regi svarar Sven Ordell och Christian Johansson, som också hade ett grannlaga arbete att ur de många ansökningarna vaska fram deltagarna till de 18 kursplatserna. Bo Lindman, branschkonsult

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?