Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Nyhetsarkiv

Vägtrafikregisterutredningen SOU 2010:76

[2011-03-18 16:00] Den 15 maj 2008 tog Regeringen beslut om att en särskild utredare skulle se över lagen och förordningen om vägtrafikregister. Syftet var att förenkla och effektivisera regelverket. Utredare har varit f.d. kanslichefen i trafikutskottet Anders Engdahl. Till utredningen har också en expertgrupp hört. I november 2010 lämnade utredningen betänkandet Transportstyrelsen databaser på vägtrafikområdet – integritet och effektivitet (SOU 2010:76). Utredning föreslår att nuvarande lag och förordning ersätts av två lagar, vägtrafikdatalagen och lagen om fordons registrering .m.m, respektive vägtrafikförordningen och förordning om fordons registrering m.m. Tillämpningsområdet utvidgas till att omfatta all behandling av personuppgifter på vägtrafikområdet. Begreppet databas ersätter register. Fyra databaser föreslås, fordons-,, behörighets-, tillstånds-, och tillsynsdatabasen. Utredning föreslår att de nya lagarna och förordningarna ska träda i kraft den1 juli 2012. Framtida sökning på chassinummer Den 24 februari 2011 lämnade MHRF svar på SOU 2010:76 till Näringsdepartementet. MHRF stöder förslaget att dela upp lagen och förordningen om vägtrafikregister i två lagar respektive två förordningar. MHRF ser det också som mycket positivt att utredaren förordar en lösning där utöver dagens registreringsnummer även fordonets chassinummer görs sökbart. MHRF har framfört det lämpliga i att analogt göra även motornumret sökbart då det för ett stort antal äldre fordon utgör fordonets identitetsbärare. Framtida möjlighet att registrera avregistrerade fordon När bilskrotningsfonden avvecklades infördes en regel som innebar att fordon som är 30 år och äldre och som avregistrerats med skrotintyg kan registreras igen förutsatt att de avregistrerats före den 1 juni 2007. Regeln återfinns idag i TSFS 2010:112. MHRF har i sitt remissvar föreslagit att alla fordon som är äldre än 30 ska kunna registreras igen oavsett när de avregistrerat. Gallring av fordonsuppgifter i vägtrafikregistret Transportstyrelsen gallrar löpande fordons-, och personuppgifter i vägtrafikregistret Att göra informationen i vägtrafikregistret tillgänglig för bestämda ändamål anser MHRF väger tyngre än den personliga integriteten och är en förutsättning för individuell forskning och samhällsforskning i dag och i framtiden. Om ursprungskontrollen MHRF har också framfört att de krav som Transportstyrelsen idag ställer på enskilda fordonsägare inte är proportionell med samhällsnyttan och föreslagit att dagens ursprungskontroll förenklas, görs tydlig och transparent. Kostnaderna för den enskilde och samhället blir väsentligt lägre utan att medföra större risk för att stulna fordon registreras i Sverige. Hela svaret hittar du här (PDF)

Bränsle 95 oktan E10

[2011-03-15 14:04] Det skrivs en hel del om E10 både i Sverige och internationellt. Det politiska skälet till en större inblandning av etanol i bensinen är miljöaspekten och syftar till minskade koldioxidutsläpp. MHRF konstaterar att ju högre inblandning desto större konsekvens får det på många av de historiska fordonen. Att Sverige kommer att införa E10, som redan finns i t.ex. Tyskland, Frankrike och Finland beror på EU-parlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Förbrukning/Miljön En högre inblandning av etanol i bensinen innebär lägre energiinnehåll vilket i sin tur innebär högre förbrukning. Det innebär att vi kommer få tanka lite oftare. Tanken är att den högre inblandningen av etanol i E10-bränslet ska minska koldioxidutsläppet. Konsekvens historiska fordon 1) På moderna fordon med lambda och styrcensorer innebär det endast en ökad bränsleförbrukning vid konstant luftförhållande då energivärdet i E10 är lägre vilket resulterar i högre bränsleförbrukning med uppskattningsvis 4-5% vid jämförelse mellan E10 och bränsle utan inblandning. Då vi redan idag på 95 oktan har 5 procents inblandning blir ökning ca 2,5% 2) På äldre fordon med ointelligenta system så blir bränsleblandningen magrare vilket kan leda till sämre kylning och höjd temperatur i motorn. Körbarheten kan påverkas med misständningar och att fordonet blir svårstartat framförallt vid lägre temperaturer. Vid belastning ökar risken för spikning, p.g.a den magrare bränsleblandningen. Normalt har dessa förhållanden inga eller ringa inverkan på det enskilda fordonet då det oftast kör på sommaren med lågt varvtal och ringa belastning. 3) Materialen i de äldre fordonen är inte konstruerade för dagens och kommande bensininblandningar. Det rör sig om membranen i bränslepumpar, bränsleslangar och packningar. Dessa kan helt enkelt komma att lösas upp. Det kan medföra en ökad risk för brand. 4) I fordon som står länge med ”gammal” bensin ökar problemet då E10 binder mer vatten Detta kan leda till att fordonet blir svårt att starta och korrosion på aluminiumdetaljer. 5) Körbarheten kan påverkas, gummiprodukter lösas upp och att ägaren får räkna med ökade kostnader om inte annat för att bränslekonsumtionen ökar 6) Ökad risk för brand. Åtgärder att vidta för fordonsägaren 1) Kontrollera regelbundet gummisdetaljerna. Byt i förebyggande syfte 2) Bestycka om förgasaren för att möta det lägre energivärdet och den ökade bränsleförbrukningen så att rätt bränsle luft förhållande består 3) Undvik alla typer av Hokus Pokus och undermedel. Alternativet 98 oktan E5 98 oktan kommer att finnas kvar. Här kan etanolblandningen uppgå till som mest fem procent. Det är en mix som de flesta fordon ska klara och den lösning som många i Finland uppenbarligen valt. I Finlands anses bilpark vara så gammal att bensin som innehåller max. 5 volymprocent etanol ska finnas tillgänglig många år framöver. Den dras inte bort från marknaden år 2013 trots att sådana uppgifter förekommit. I Finland har försäljningen av den 98-oktaniga fyrdubblats sedan årsskiftet, från ca 7% till 27% av bensinhandeln. Diesel Även dieselbränslet berörs och från och med 1 maj tillåts att blanda in upp till sju procent av biobränslet FAME (Fatty Acid Methyl Ester, till exempel RME). Bil Sweden bedömer att alla dieselpersonbilar klarar denna inblandning. Info från Bilsweden Bil Sweden har sammanställt en lista över de bilmodeller som klarar av att köras på E10-bränslet utan risk för skador. Den avser givetvis modernare fordon. Bland nyare bilmodeller är täckningen god och Bil Sweden uppger själva att listan omfattar 99 procent av alla de nya bilar som säljs i Sverige. Däremot kan äldre modeller saknas och då är det bilhandlaren eller generalagenten som ska svara på vad som gäller Du hittar listan på http://www.bilsweden.se/web/Dramatisk_sankning_av_koldioxidutslappen_fran_bilar_1.aspx Om motorcyklar Motsvarande information föreligger inte idag samlat på mc sidan. I dags läget är det en tillverkare som lämnat motsvarande uppgifter. Vad säger petroleumbranschen? Svenska Petroleuminstitutets VD Ulf Svahn dementerar uppgifterna från Bil Sweden om att E10 skulle införas redan från den 1 maj i år. Till att börja med krävs det ett riksdagsbeslut om att införa E10 och något sådant har ännu inte tagits. Att få klarlagt vilka bilmotorer som klarar E10 är naturligtvis en viktig pusselbit inför lanseringen av E10, säger Ulf Svahn. Men det är bränslebolagen som bestämmer när detta kan ske och det kommer inte att bli den 1:a maj. Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

FIVA World Rally åter till Sverige

[2011-01-31 12:29] För första gången sedan 1983 ordnas världsorganisationen FIVA:s årliga rally i Sverige. Rally är en internationell benämning på det vi Sverige kallar tur eller utflykt med historiska fordon. Under FIVA World Rally i Sverige kommer upp till 100 historiska fordon från hela världen köra i sakta mak på vackra vägar, 114 mil under tio dagar. Starten går i Stenungsund den 23 juni och fortsätter efter svenskt midsommarfirande på Västkusten via Jönköping och Östergötland till Stockholm, för att sedan gå tillbaka norr om Mälaren, genom Västergötland mot målet i Stenungsund den 2 juli. Titta in på www.fiva-world-rally.se för mer information, anmälan och hela routen, eller kontakta: Anne Ekström +46-851292043 info@fiva-world-rally.se

Valborundan är Sverigeklassikern 2011

[2010-12-21 14:26] Valborundan – årets Sverigeklassiker genomförs den 2 juni på Kristi Himmelsfärdsdagen. Arrangör är Motorcykelhistoriska Klubben Gävleborg. Det som 1982 startade som en liten utflykt runt Valbo med omnejd har under årens lopp utvecklats till en välkänt arrangemang bland motorcykelentusiaster. Rundan genomförs varje år med en ny sträckning. 2011 genomförs Valborundan för 30:e gången med start och mål vid Gävle Motorstadion, 15 km SV från Gävle. Banan, ca 10 mil lång, bjuder på härlig i åkning naturskön omgivning. Kontrollerna liksom lunchuppehållet sker i kulturhistorisk intressant miljö. Valborundan är öppen för motorcyklar som är äldre än 35 år. Antalet deltagare är begränsat. Startnummer tilldelas i samma ordning som anmälningarna kommer in. Valborundan innehåller ett tävlingsinslag i form av frågor och andra uppgifter vid kontrollerna. Vid kontrollerna får både förare och passagerare svara på frågorna var för sig. Därmed står det helt öppet vem som blir vinnare av MHRF:s vandringspokal 2011. Sverigeklassikern har varje år sedan 1999 arrangerats av en MHRF-ansluten klubb. MHRF instiftade Sverigeklassikern som ett årligt vandringsarrangemang för att skapa särskild uppmärksamhet på klubbarna och deras medlemmars viktiga kulturella och sociala insatser. En gång per år bjuder MHRF in de MHRF-anslutna klubbarna att söka om Sverigeklassikern för ett lokalt arrangemang. MHRF ger ett visst ekonomiskt stöd till arrangemanget för att skapa förutsättning för något mer än det vanliga och tillfälle att synliggöra arrangemanget i press och bland beslutsfattare. För mer information kontakta Dick Skoog, MCHK Gävleborg, se också www.mchkgavleborg.org . MHRF önskar arrangören och alla deltagare lycka till. Jan Tägt, Generalsekreterare

Hans Tornebäck in memoriam

[2010-12-01 14:58] Under nära 30 år var Hans Tornebäck den som tog hand om alla skador på MHRF-försäkringen. Redan 1972 kom föregångaren till denna försäkringstyp som 1975 utvecklades till MHRF-försäkringen. Att den överhuvud taget kom till var till stor del Hans förtjänst. Tillsammans lyckades vi övertyga en ganska motsträvig Folksam-ledning (Hans var redan chefskadeinspektör för bl.a. tunga fordon) om att en försäkring för gamla fordon med tiden skulle kunna bli en bra affär för båda parter. Både Folksam och MHRF lät oss utveckla försäkringsformen utan att lägga sig det dagliga arbetet och vi kunde ständigt införa förbättringar utan att höja premierna. 1975 fanns ett 100-tal försäkringar och när Hasse runt 1990 gick i pension var vi uppe i bortåt 25.000 försäkringar. Hasse tog kontakt med alla som fick skador (undantag var bara glas- och en del räddningsskador) och på det viset kom han att möta tusentals försäkringstagare från alla delar av landet, och från de flesta klubbar. Hans intresse för att hjälpa den som råkat ut för en skada var alltid högst personligt, och med sina mycket stora kunskaper om gamla fordon och reparationstekniker var han bästa tänkbara reklam för MHRF-försäkringen. Hans levde också som han lärde, blev tidigt medlem i AHK och körde till för bara något år sedan sin Morgan. I sitt garage renoverade han bl.a. Delahaye 1939, Renault 1907 och några motorcyklar till perfekt skick. Han var oerhört intresserad även av flyghistoria och deltog i renoveringsarbeten på Tullinge flygplats. Boken Samlarbilar är fortfarande det svenska standardverket för den som tänker renovera en gammal bil och Hans lade ner mycket möda för att den skulle vara till god hjälp för noviser. Det mest utmärkande var Hans var förmågan att komma överens med även den besvärligaste kund. Han var också en av de få som aldrig talade illa om andra och alltid var beredd på att ställa upp och hjälpa till. Hans blev 84 år gammal och skulle säkert ännu ha pysslat med sina fordon om han inte i samband med en höftledsoperation smittats av ”sjukhussjukan” som gjorde hans sista år besvärliga. Björn-Eric Lindh (ex MHRF-försäkringen)

FIVA Årsmöte november 2013

[2010-11-22 16:27] Årsstämman samlade företrädare för det fordonshistoriska kulturarvet från 60 länder.   På stämman lämnade MHRF:s tidigare ordförande Horst Brüning uppdraget som president i FIVA efter två fulla mandatperioder. Som ny president valdes fransmannen Patrick Rollet. FIVA:s kommissioner redogjorde också för årets aktiviteter. Här kommer rapporter om några viktiga frågor och projekt.   Legislation Commission arbetar huvudsakligen med EU-relaterade frågor rörande t ex registrering, tull, säkerhet och miljö.   LC har träffat EU-parlamentets fordonshistoriska grupp liksom enskilda parlamentariker. Det absolut viktigaste arbetet har rört det så kallade besiktningspaketet. Här har FIVA och de nationella förbunden jobbat intensivt under flera år för att säkerställa rimliga krav för de historiska fordonen vid kontrollbesiktning. Frågan som huvudsakligen rör definitionen ”fordon av historiskt intresse” avgörs under våren 2014. Du kan följa utvecklingen på vår hemsida.   LC har också tagit initiativ till en ny socioekonomisk undersökning motsvarande den som gjordes 2005/2006. Målgrupp är fordonsägare, företagare och klubbar. Syftet är att få fram aktuella siffror som belyser den fordonshistoriska rörelsens betydelse för näringslivet, samhällsekonomin och enskilda.   Culture Commission har under året påbörjat arbetet med en ordlista som definierar de termer som används i bevarandet och brukandet av historiska fordon. Ordlistan beräknas fastställas på nästa årsstämma. Den  skapar bra förutsättningar för ett gemensamt språkbruk och ökar möjligheten till samsyn i enskilda frågor. Tillsammans med Charter of Turin som fastställdes på förra årsmötet utgör de två framtida viktiga dokument i såväl FIVA:s interna dialog som i dialogen med beslutsfattare nationellt och i till exempel EU-parlamentet. Läs mer om detta. FIVA:s arbetsgrupp Trade and Skills bedriver en undersökning riktad till klubbmedlemmar. MHRF ser gärna att svenskar går in och svarar på frågorna: http://survey.fiva.org/index.php/survey/index. Under 2014 kommer arbetsgruppen att påbörja motsvarande undersökning bland handel och hantverk samt biltidningar. Syftet med undersökningarna är att få en samlad internationell bild av tillgänglighet på såväl reservdelar som yrkeskompetens kring våra historiska fordon.   Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Riksdagsledamöter vill ha kulturstöd till motormuseer

[2010-10-28 16:23] Riksdagsledamöterna Eliza Roszkowska Öberg (M) och Sten Bergheden (M) vill i en motion till riksdagen införa kulturstöd för motorhistoriska museer - Runt om i Sverige lägger entusiaster ner både tid och pengar på att reparera och underhålla äldre fordon. I stort sett allt arbete utförs ideellt trots små ekonomiska marginaler. Våra rullande och levande museer behöver ett starkare stöd från samhället då det är en självklar del av vårt kulturarv, säger Eliza Roszkowska Öberg (M). - Eftersom traditionella museer får statligt kulturstöd är det rimligt att levande motorhistoriska museer också får det. Motorhistoriens bevarande och utvecklande är en viktig del av vårt kulturarv som ska kunna föras vidare till kommande generationer. Därför har vi lämnat in en motion till riksdagen om att införa kulturstöd för motorhistoriska museer, avslutar Sten Bergheden (M) i ett pressmeddelande från riksdagen.

Positivt gensvar från riksdagspartierna

[2010-10-26 15:52] MHRF har inför valet 2010 ställt tre frågor till samtliga riksdagspartier. Hur kan ni förenkla registrering och tullregler samt behålla besiktningsregler för historiska fordon? En fördjupning till de komplexa problemområdena, partiernas svar och MHRF:s sammanfattning av dessa hittar du som tre skilda dokument här intill. Jan Tägt, Generalsekreterare MHRF

Handelsministern delar ut pris

[2010-10-15 17:45] Handelsministern överräcker hederspriset i tävlingen Kultur på väg – bästa arrangemang på Motorhistoriska dagen 6 juni till arrangörerna för Motorhistoriska dagen i Vinterviken, Den 28 augusti överräckte Handelsminister Ewa Björling hederspriset i tävlingen Kultur på väg – bästa arrangemang på Motorhistoriska dagen 6 juni till arrangörerna för Motorhistoriska dagen i Vinterviken, medlemsföreningarna Motorhistoriska Sällskapet (MHS), Motorcykelhistoriska Klubben (MCHK) och Automobilhistoriska Klubben (AHK). Motorhistoriska dagen i Vinterviken arrangerades tillsammans med Centrum för Näringslivshistoria som passade på att släppa boken Svenska Karosserimakare av Jan Ströman.Kulturresan den 28 augusti är ett treklubbarsarrangemang och lockade ett 80-tal fordon från 1910-talet och framåt till en heldagstur runt Stockholm, med start vid Naturhistoriska riksmuseet och mål vid Siggesta Gård på Värmdö. Handelsministern åkte med under den första etappen och anslöt senare för prisutdelningen tillsammans med Motorhistoriska Riksförbundets (MHRF) ordförande Peter Edqvist. Se länk till höger för bilder och ytterligare information kring Kulturresan 2010. Även Alingsås Motorveteraner har utsetts till hederspristagare och kommer att få mottaga utmärkelsen vid ett senare tillfälleCarl Zeidlitz, kanslisekreterare MHRF Bild: Handelsminister Ewa Björling (th) delar ut hederspris i tävlingen Kultur på väg till representanter för AHK, MCHK och MHS. Foto Mats Olofsson. Kontakta MHRF:s kansli för högupplöst bild fri för publicering.

Jubileumsboken Kultur på väg

[2010-09-22 13:43] Jubileumsboken Kultur på väg - Den fordonshistoriska rörelsen i Sverige behandlar vårt fordonshistoriska kulturarv och ger den oinvigde läsaren en inblick i den samlade rörelsens utveckling och bredd. Här får du information om boken och hur den kan bli din! I Kultur på väg synliggörs fordonen från förr och delar av dess samtida historik, här synliggörs ägarna, här syns klubbarna och deras både sociala och kulturella betydelse för såväl medlemmarna som den breda allmänheten, här syns hantverkarna som bidrar till att hålla denna del av vårt kulturhistoriska arv levande, här syns hur fordonen påverkat utvecklingen i samhället och hur samhället påverkat och styrt utvecklingen av fordonen. Stort och smått blandas tillsammans med att några av rörelsen portalfigurer presenteras. Här återges en del av MHRF:s 40-åriga historia och många händelser under motorismens 118 år i Sverige. Boken riktar sig till den som är nyfiken på vad som dagligen pågår runt om i landet i syfte att renovera, bruka och bevara fordonstekniska konstruktioner från förr för framtiden, inte sällan i symbios med annat föreningsliv och ofta genom arrangemang som förflyttar betraktaren bakåt i tiden genom att vårt gemensamma rullande museum framförs i tidstypisk miljö och ekipering. Att skapa kunskap om den fordonshistoriska rörelsens betydelse såväl social, kulturellt som samhällsekonomiskt är av stor betydelse för att våra beslutsfattare ska förstå varför och därmed vara med och skapa rimliga förutsättningar i våra gemensamma ambitioner att bevara och kunna använda det motorhistoriska kulturarvet i framtiden. Boken Kultur på väg presenterades på förbundsstämman den 10 oktober 2009 av Jan Tägt och Peter Edqvist tillsammans med bland annat huvudförfattare Per-Börje Elg och Stig Sjöberg från Albinsson & Sjöbergs Bokförlag. Medlem i MHRF-ansluten klubb kan beställa till rabatterat pris genom tidningen Nostalgias webbsida

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?