Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Nyhetsarkiv

Årets Kultur på väg arrangerades i Norrbotten

[2011-10-25 15:47] Juryn för tävlingen Kultur på väg – bästa arrangemang under Motorhistoriska Dagen 6 juni, har utsett Kultur på väg genom Luleå och Boden till årets evenemang 2011! Priset går till arrangören Norrlands Motorhistorikers Norrbottensektion i konkurrens med bland andra arrangemang i Falun, Kristianstad, Norrköping och Växjö. Kommunalrådet från Boden, Torbjörn Lidberg, delar ut priset tillsammans med kommunalrådet från Luleå, Karl Petersen, i Norrlands Motorhistorikers Norrbottensektions klubblokal i Luleå måndagen den 10 oktober.Juryns motivering lyder; ”Norrlands Motorhistorikers Norrbottenssektion har i ett fruktbart samarbete mellan städer och fordonsägare, och med kulturen såväl på som invid vägen, kombinerat aktiviteterna i och emellan Luleå och Boden i sann MHRF-anda. Tillsammans med de militärhistoriska fordonssamlingarna i Boden skapades en bred exponering av vårt fordonshistoriska kulturarv för allmänheten”.Juryn bestod av Peter Edqvist, Carl Zeidlitz och Jan Tägt från Motorhistoriska Riksförbundet/MHRF samt Göran Ambell och Stig Sjöberg från Nostalgia Magazine, Torsten Nilsson från Arbetets Museum och motorhistorikern Per-Börje Elg. Juryn har riktat särskild uppmärksamhet på det välorganiserade och kommunöverskridande arrangemanget i Boden och Luleå som skett i samverkan mellan flera aktörer vid genomförandet den 6 juni på Motorhistoriska dagen.Motorhistoriska dagen ger nationaldagen extra glans då Sveriges hundratusentals ägare av historiska bilar, motorcyklar, mopeder, traktorer, bussar och lastbilar tar ut sina klenoder på landets vägar. Bakom Motorhistoriska dagen ligger Motorhistoriska Riksförbundet/MHRF som via sina 168 anslutna klubbar representerar över 96 000 fordonsentusiaster som har levande motorhistoria som gemensam nämnare. Detta oavsett om det handlar om dåtida vardags-, arbets- eller samlarfordon. Tillsammans har de inte bara hjälpt till att bevara ett kulturhistoriskt arv, utan har även hållit vår svenska, internationellt erkända hantverkstradition vid liv. – Att Sverige är ett av världens största museum när det gäller rullande motorhistoria ser man en dag som denna, säger Jan Tägt, Motorhistoriska Riksförbundets generalsekreterare som passar på att nämna att detta museum drivs helt utan kommunala och statliga bidrag. Utöver alla historiska fordon som var ute arrangerades det hundratals andra aktiviteter runt om i landet i form av träffar och rallyn bland många av MHRF:s klubbar. – Evenemangen är perfekta utflyktsmål för hela familjen en dag som denna, tipsar Jan Tägt.Göran Schüsseleder, MHRF:s kansli Högupplösta bilder från Motorhistoriska Dagen 2011 finns att hitta här. För ytterligare information och bilder kontakta MHRF:s förbundssekreterare Timo Vuortio via telefon: 070-750 29 40 eller e-post: timo.vuortio@svenskakyrkan.se

MHRF: Orimliga krav gör ursprungskontroll omöjlig

[2011-08-30 13:32] Motorhistoriska Riksförbundet anser att de regelverk och rutiner som Transportstyrelsen tillämpar vid hanteringen av de historiska fordonen vid ursprungskontrollen är för komplicerade, i många fall direkt orimliga och därtill kostnadsdrivande för såväl den enskilde fordonsägaren som för myndigheten. För att få bukt med problemet samlas berörda fordonsägares erfarenheter in. I februari 2008 tog Transportstyrelsen, före detta Vägverket, över ansvaret för ursprungskontrollen från Bilprovningen. I samband med övertagandet lovade myndigheten att man avseende de historiska fordonen skulle använda sig av samma tillämpning som tidigare. Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) har följt utvecklingen sedan Transportstyrelsens övertagande och kan konstatera att de, trots löftet, successivt har infört en ny praxis som för ägare av historiska fordon inneburit allt större insatser, såväl i tid som ekonomiska. Dessa har även blivit större för MHRF när allt fler fordonsägare behöver hjälp med att möta Transportstyrelsens krav i samband med en ursprungskontroll. Trots alla insatser har MHRF noterat att många ägare till historiska fordon inte får sin ansökan godkänd. – Inte sällan är det fall där Bilprovningen tidigare utan problem hade godkänt ett fordon, säger Jan Tägt, generalsekreterare och ansvarig för ursprungskontroller på MHRF. Just handläggningstiden är talande för hur onödigt krångliga kraven har blivit; det finns fall där beslut tagits flera år efter fordonsägarens ansökan. Bland dem som fått sin ansökan avslagen finns det enskilda fall som överklagat Transportstyrelsens beslut. Utgången är ofta negativ, även efter prövning i till exempel Förvaltningsrätten. Det finns även fall där Transportstyrelsen själva prövar tillämpning av deras egna föreskrifter och instruktioner. Besluten i dessa fall kan inte överklagas.   Bland Transportstyrelsens alla krav som vållat stora problem i samband med ursprungskontroller av historiska fordon är ett att ägaren, vid avsaknad av registreringsbevis i original eller av svenskt arkiv vidimerad kopia, ska kunna uppvisa ett tillverkarintyg. Den enskilda kan med stor sannolikhet inte frambringa det önskade dokumentet, särskilt med vetskap att det har uppskattats att det i världen funnits totalt 24 000 tillverkare. Merparten av dessa existerar helt enkelt inte längre eller har genomgått sådana förändringar så att det rör sig om helt annan verksamhet där intresset eller förmågan att hjälpa till är låg eller obefintlig visar erfarenheter från MHRF. Ett annat är kravet på en obruten fångeskedja, från tillverkare via bilhandlaren till dagens ägare. – Många i dag oregistrerade fordon förvärvas ofta från dödsbon, förklarar Jan Tägt. Köp av lös egendom är som bekant reglerat i köplagen och här ställer Transportstyrelsen med andra ord högre krav än vad allmän rätt och praxis föreskriver. Enligt MHRF finns det fler exempel som faller på sin egen orimlighet, säkert långt fler än vad de själva känner till. Därför efterlyser MHRF nu erfarenheter från fordonsägare som under de senaste åren inte har fått sitt fordon godkänt av Transportstyrelsens ursprungskontroll. Anledningen är att MHRF ska kunna få en samlad bild av omfattningen och de bakomliggande skälen till myndighetens negativa beslut. – De samlade erfarenheterna kommer självfallet även ge ytterligare substans i dialogen som vi kommer att föra med Transportstyrelsen i höst, säger MHRF:s generalsekreterare. Göran Schüsseleder, tf kanslisekreterare MHRF   Motorhistoriska Riksförbundet vill gärna ta del av erfarenheter i samband med ursprungskontroll av historiska fordon. Har du några, såväl positiva som negativa, vänligen kontakta förbundets generalsekreterare Jan Tägt (du hittar honom här).   Från den 4 februari 2008 tog Vägverket, numera Transportstyrelsen, över uppgiften att göra ursprungskontroll av fordon inför registreringsbesiktning. I de fall Transportstyrelsen behöver hjälp med att säkerställa ett historiskt fordons fabrikat, modell eller tillverkningsår hänvisas fordonsägaren till Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF). För att MHRF ska kunna hjälpa till ska ett historiskt fordon vara i, eller återställt till, originalskick. Tidstypiska modifieringar av mindre omfattning kan under vissa omständigheter godkännas.

MHRF svarar på EU:s grönbok om momsens framtid

[2011-05-30 17:08] MHRF har i frågan om mervärdesskattens framtid lämnat synpunkter på EU:s grönbok. I den finns i avsnittet 5.1.2. ”Undantag från mervärdesskatteplikt” som direkt berör förbundets medlemsföreningar. I Sverige och många andra länder inom EU finns undantag för ideella föreningar från skyldighet att redovisa moms. I Sverige finns också ett mycket starkt politiskt stöd för att det även så ska förbli. MHRF har särskilt pekat på att den enskilde individ som engagerar sig i föreningen gör det för att personen vill bidra med sin kompetens och tid. Därigenom uppstår i grunden förutsättningen för föreningens verksamhet. Ett viktigt incitament är då att regelsystemet är rimligt och proportionellt till dess syfte och därmed inte är alltför administrativt belastande för berörda. Det gäller för såväl den enskilda föreningen som myndigheter. Systemet måste därför vara begripligt och tillämpningsbart för såväl den ideelle föreningskassören som föreningens styrelse sammantaget. Ökar den administrativa bördan finns en uppenbar risk att föreningarna dräneras på sin förtroendevalda och funktionärer. Dagens momslagstiftning är komplex vilket uppenbart ökar risken för felaktigheter oavsett vilja att motsvara kraven. En sannolik konsekvens om momsskyldighet införs är därför även en markant ökad administration för kontrollerande myndigheter. För att främja och därmed stödja det ideella engagemanget hos medborgarna och därmed de positiva krafterna i samhället anser MHRF att medlemsstaterna i ett framtida momsdirektiv måste få rätten att undanta den ideella sektorn från att ingå i momssystemet. Läs MHRF:s hela svar på här (PDF). Jan TägtGeneralsekreterare MHRF

Vägtrafikregisterutredningen SOU 2010:76

[2011-03-18 16:00] Den 15 maj 2008 tog Regeringen beslut om att en särskild utredare skulle se över lagen och förordningen om vägtrafikregister. Syftet var att förenkla och effektivisera regelverket. Utredare har varit f.d. kanslichefen i trafikutskottet Anders Engdahl. Till utredningen har också en expertgrupp hört. I november 2010 lämnade utredningen betänkandet Transportstyrelsen databaser på vägtrafikområdet – integritet och effektivitet (SOU 2010:76). Utredning föreslår att nuvarande lag och förordning ersätts av två lagar, vägtrafikdatalagen och lagen om fordons registrering .m.m, respektive vägtrafikförordningen och förordning om fordons registrering m.m. Tillämpningsområdet utvidgas till att omfatta all behandling av personuppgifter på vägtrafikområdet. Begreppet databas ersätter register. Fyra databaser föreslås, fordons-,, behörighets-, tillstånds-, och tillsynsdatabasen. Utredning föreslår att de nya lagarna och förordningarna ska träda i kraft den1 juli 2012. Framtida sökning på chassinummer Den 24 februari 2011 lämnade MHRF svar på SOU 2010:76 till Näringsdepartementet. MHRF stöder förslaget att dela upp lagen och förordningen om vägtrafikregister i två lagar respektive två förordningar. MHRF ser det också som mycket positivt att utredaren förordar en lösning där utöver dagens registreringsnummer även fordonets chassinummer görs sökbart. MHRF har framfört det lämpliga i att analogt göra även motornumret sökbart då det för ett stort antal äldre fordon utgör fordonets identitetsbärare. Framtida möjlighet att registrera avregistrerade fordon När bilskrotningsfonden avvecklades infördes en regel som innebar att fordon som är 30 år och äldre och som avregistrerats med skrotintyg kan registreras igen förutsatt att de avregistrerats före den 1 juni 2007. Regeln återfinns idag i TSFS 2010:112. MHRF har i sitt remissvar föreslagit att alla fordon som är äldre än 30 ska kunna registreras igen oavsett när de avregistrerat. Gallring av fordonsuppgifter i vägtrafikregistret Transportstyrelsen gallrar löpande fordons-, och personuppgifter i vägtrafikregistret Att göra informationen i vägtrafikregistret tillgänglig för bestämda ändamål anser MHRF väger tyngre än den personliga integriteten och är en förutsättning för individuell forskning och samhällsforskning i dag och i framtiden. Om ursprungskontrollen MHRF har också framfört att de krav som Transportstyrelsen idag ställer på enskilda fordonsägare inte är proportionell med samhällsnyttan och föreslagit att dagens ursprungskontroll förenklas, görs tydlig och transparent. Kostnaderna för den enskilde och samhället blir väsentligt lägre utan att medföra större risk för att stulna fordon registreras i Sverige. Hela svaret hittar du här (PDF)

FIVA World Rally åter till Sverige

[2011-01-31 12:29] För första gången sedan 1983 ordnas världsorganisationen FIVA:s årliga rally i Sverige. Rally är en internationell benämning på det vi Sverige kallar tur eller utflykt med historiska fordon. Under FIVA World Rally i Sverige kommer upp till 100 historiska fordon från hela världen köra i sakta mak på vackra vägar, 114 mil under tio dagar. Starten går i Stenungsund den 23 juni och fortsätter efter svenskt midsommarfirande på Västkusten via Jönköping och Östergötland till Stockholm, för att sedan gå tillbaka norr om Mälaren, genom Västergötland mot målet i Stenungsund den 2 juli. Titta in på www.fiva-world-rally.se för mer information, anmälan och hela routen, eller kontakta: Anne Ekström +46-851292043 info@fiva-world-rally.se

Valborundan är Sverigeklassikern 2011

[2010-12-21 14:26] Valborundan – årets Sverigeklassiker genomförs den 2 juni på Kristi Himmelsfärdsdagen. Arrangör är Motorcykelhistoriska Klubben Gävleborg. Det som 1982 startade som en liten utflykt runt Valbo med omnejd har under årens lopp utvecklats till en välkänt arrangemang bland motorcykelentusiaster. Rundan genomförs varje år med en ny sträckning. 2011 genomförs Valborundan för 30:e gången med start och mål vid Gävle Motorstadion, 15 km SV från Gävle. Banan, ca 10 mil lång, bjuder på härlig i åkning naturskön omgivning. Kontrollerna liksom lunchuppehållet sker i kulturhistorisk intressant miljö. Valborundan är öppen för motorcyklar som är äldre än 35 år. Antalet deltagare är begränsat. Startnummer tilldelas i samma ordning som anmälningarna kommer in. Valborundan innehåller ett tävlingsinslag i form av frågor och andra uppgifter vid kontrollerna. Vid kontrollerna får både förare och passagerare svara på frågorna var för sig. Därmed står det helt öppet vem som blir vinnare av MHRF:s vandringspokal 2011. Sverigeklassikern har varje år sedan 1999 arrangerats av en MHRF-ansluten klubb. MHRF instiftade Sverigeklassikern som ett årligt vandringsarrangemang för att skapa särskild uppmärksamhet på klubbarna och deras medlemmars viktiga kulturella och sociala insatser. En gång per år bjuder MHRF in de MHRF-anslutna klubbarna att söka om Sverigeklassikern för ett lokalt arrangemang. MHRF ger ett visst ekonomiskt stöd till arrangemanget för att skapa förutsättning för något mer än det vanliga och tillfälle att synliggöra arrangemanget i press och bland beslutsfattare. För mer information kontakta Dick Skoog, MCHK Gävleborg, se också www.mchkgavleborg.org . MHRF önskar arrangören och alla deltagare lycka till. Jan Tägt, Generalsekreterare

Hans Tornebäck in memoriam

[2010-12-01 14:58] Under nära 30 år var Hans Tornebäck den som tog hand om alla skador på MHRF-försäkringen. Redan 1972 kom föregångaren till denna försäkringstyp som 1975 utvecklades till MHRF-försäkringen. Att den överhuvud taget kom till var till stor del Hans förtjänst. Tillsammans lyckades vi övertyga en ganska motsträvig Folksam-ledning (Hans var redan chefskadeinspektör för bl.a. tunga fordon) om att en försäkring för gamla fordon med tiden skulle kunna bli en bra affär för båda parter. Både Folksam och MHRF lät oss utveckla försäkringsformen utan att lägga sig det dagliga arbetet och vi kunde ständigt införa förbättringar utan att höja premierna. 1975 fanns ett 100-tal försäkringar och när Hasse runt 1990 gick i pension var vi uppe i bortåt 25.000 försäkringar. Hasse tog kontakt med alla som fick skador (undantag var bara glas- och en del räddningsskador) och på det viset kom han att möta tusentals försäkringstagare från alla delar av landet, och från de flesta klubbar. Hans intresse för att hjälpa den som råkat ut för en skada var alltid högst personligt, och med sina mycket stora kunskaper om gamla fordon och reparationstekniker var han bästa tänkbara reklam för MHRF-försäkringen. Hans levde också som han lärde, blev tidigt medlem i AHK och körde till för bara något år sedan sin Morgan. I sitt garage renoverade han bl.a. Delahaye 1939, Renault 1907 och några motorcyklar till perfekt skick. Han var oerhört intresserad även av flyghistoria och deltog i renoveringsarbeten på Tullinge flygplats. Boken Samlarbilar är fortfarande det svenska standardverket för den som tänker renovera en gammal bil och Hans lade ner mycket möda för att den skulle vara till god hjälp för noviser. Det mest utmärkande var Hans var förmågan att komma överens med även den besvärligaste kund. Han var också en av de få som aldrig talade illa om andra och alltid var beredd på att ställa upp och hjälpa till. Hans blev 84 år gammal och skulle säkert ännu ha pysslat med sina fordon om han inte i samband med en höftledsoperation smittats av ”sjukhussjukan” som gjorde hans sista år besvärliga. Björn-Eric Lindh (ex MHRF-försäkringen)

FIVA Årsmöte november 2013

[2010-11-22 16:27] Årsstämman samlade företrädare för det fordonshistoriska kulturarvet från 60 länder.   På stämman lämnade MHRF:s tidigare ordförande Horst Brüning uppdraget som president i FIVA efter två fulla mandatperioder. Som ny president valdes fransmannen Patrick Rollet. FIVA:s kommissioner redogjorde också för årets aktiviteter. Här kommer rapporter om några viktiga frågor och projekt.   Legislation Commission arbetar huvudsakligen med EU-relaterade frågor rörande t ex registrering, tull, säkerhet och miljö.   LC har träffat EU-parlamentets fordonshistoriska grupp liksom enskilda parlamentariker. Det absolut viktigaste arbetet har rört det så kallade besiktningspaketet. Här har FIVA och de nationella förbunden jobbat intensivt under flera år för att säkerställa rimliga krav för de historiska fordonen vid kontrollbesiktning. Frågan som huvudsakligen rör definitionen ”fordon av historiskt intresse” avgörs under våren 2014. Du kan följa utvecklingen på vår hemsida.   LC har också tagit initiativ till en ny socioekonomisk undersökning motsvarande den som gjordes 2005/2006. Målgrupp är fordonsägare, företagare och klubbar. Syftet är att få fram aktuella siffror som belyser den fordonshistoriska rörelsens betydelse för näringslivet, samhällsekonomin och enskilda.   Culture Commission har under året påbörjat arbetet med en ordlista som definierar de termer som används i bevarandet och brukandet av historiska fordon. Ordlistan beräknas fastställas på nästa årsstämma. Den  skapar bra förutsättningar för ett gemensamt språkbruk och ökar möjligheten till samsyn i enskilda frågor. Tillsammans med Charter of Turin som fastställdes på förra årsmötet utgör de två framtida viktiga dokument i såväl FIVA:s interna dialog som i dialogen med beslutsfattare nationellt och i till exempel EU-parlamentet. Läs mer om detta. FIVA:s arbetsgrupp Trade and Skills bedriver en undersökning riktad till klubbmedlemmar. MHRF ser gärna att svenskar går in och svarar på frågorna: http://survey.fiva.org/index.php/survey/index. Under 2014 kommer arbetsgruppen att påbörja motsvarande undersökning bland handel och hantverk samt biltidningar. Syftet med undersökningarna är att få en samlad internationell bild av tillgänglighet på såväl reservdelar som yrkeskompetens kring våra historiska fordon.   Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Riksdagsledamöter vill ha kulturstöd till motormuseer

[2010-10-28 16:23] Riksdagsledamöterna Eliza Roszkowska Öberg (M) och Sten Bergheden (M) vill i en motion till riksdagen införa kulturstöd för motorhistoriska museer - Runt om i Sverige lägger entusiaster ner både tid och pengar på att reparera och underhålla äldre fordon. I stort sett allt arbete utförs ideellt trots små ekonomiska marginaler. Våra rullande och levande museer behöver ett starkare stöd från samhället då det är en självklar del av vårt kulturarv, säger Eliza Roszkowska Öberg (M). - Eftersom traditionella museer får statligt kulturstöd är det rimligt att levande motorhistoriska museer också får det. Motorhistoriens bevarande och utvecklande är en viktig del av vårt kulturarv som ska kunna föras vidare till kommande generationer. Därför har vi lämnat in en motion till riksdagen om att införa kulturstöd för motorhistoriska museer, avslutar Sten Bergheden (M) i ett pressmeddelande från riksdagen.

Positivt gensvar från riksdagspartierna

[2010-10-26 15:52] MHRF har inför valet 2010 ställt tre frågor till samtliga riksdagspartier. Hur kan ni förenkla registrering och tullregler samt behålla besiktningsregler för historiska fordon? En fördjupning till de komplexa problemområdena, partiernas svar och MHRF:s sammanfattning av dessa hittar du som tre skilda dokument här intill. Jan Tägt, Generalsekreterare MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?