Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Nyhetsarkiv

Riksdagspolitiker i angeläget möte med MHRF

[2020-02-21 10:57] Motorhistoriska Riksförbundet träffar regelbundet riksdagspolitiker inom ramen för Riksdagens fordonshistoriska nätverk. Den 12 februari var det dags igen och denna gång var frågorna viktigare än någonsin. Vid mötet deltog elva politiker samt trafikutskottets kansli. Deltagarna är märkbart intresserade av den fordonshistoriska rörelsen och MHRF och anser att det är värdefullt att det rörliga kulturarvet hålls rörligt som en förutsättning för bevarandet. Riksdagspolitikerna ställde sig därför frågande till varför Kulturdepartementet inför 2020 valt att ge Riksantikvarieämbetet ett helt nytt uppdrag avgränsat till bevarandet, istället för att gå vidare med Riksantikvarieämbetet förslag från december 2018 om en hänsynsregel i kulturmiljölagen. Läs mer om bakgrunden här. MHRF visade att rörelsen förfogar över kunskap och teknik och genom restaurering, renovering, konservering och dokumentation av historia om och kring fordonen, dagligen bidrar till bevarandet. Att de historiska fordonen har ett behov av en skyddslagstiftning för att hålla dem rörliga beskrevs genom ett flertal exempel där svensk lagstiftning och dess tillämpning försvårar eller omöjliggör att fordonen kan användas. Behovet tydliggjordes bland annat genom de idag högt ställda kraven på dokument i samband med ursprungskontrollen som innebär stora insatser för många liksom för MHRF. Politikerna, som satt av två timmar för mötet, tackade efteråt och efterlyste omgående ett nytt möte i början av maj. Medverkade gjorde Anders Åkesson (C) och Isak From (S) som står som värdar för nätverket, samt Annica Engblom (M), Jan Ericson (M), Lotta Finstorp (M), Sofia Westergren (M), Lars-Arne Staxäng (M), Sten Bergheden (M), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Thomas Morell (SD), Birger Lahti (V) och Christer Åström från trafikutskottets kansli. Från MHRF deltog förbundsordförande Kurt Sjöberg och generalsekreterare Jan Tägt. Ett flertal politiker var upptagna av annat, men har före och efter mötet visat ett påtagligt intresse för MHRFs arbete. Bland dem Boriana Åberg (M), Lawen Redar (S), Niklas Karlsson (S), Per Lodenius (C) och Vasiliki Tsouplaki (V). Flera av politikerna har också återkommit och bett om kompletterande material för att driva frågorna vidare. Tillsammans verkar de, och andra riksdagspolitiker, återkommande i riksdagen och deras bidrag kan vara avgörande för om de historiska fordonen fortsatt ska kunna användas och inte enbart bevaras som statiska föremål. Jan Tägt generalsekreterare MHRF Foto (samtliga bilder): Sveriges riksdag

Nu möjligt att återfå ursprungsdokument av Transportstyrelsen

[2020-02-06 14:48] Efter flera års arbete från MHRF: från och med den 1 februari kan den som lämnat in originalhandlingar i samband med ansökan om ursprungskontroll ansöka om att få dem återlämnade. Från den 1 februari 2020 kan Transportstyrelsen lämna tillbaka originaldokument som skickats in vid en ursprungskontroll. Det var i samband med att Transportstyrelsen tog över ursprungskontrollen av besiktningsföretagen 2008 som Riksarkivet beslutade att insända originalhandlingar, till exempel registreringsbevis, skulle destrueras efter tio år. Lika länge har Motorhistoriska Riksförbundet arbetat för att historiska dokument ska kunna lämnas tillbaka och i mars 2019 blev det klart att Transportstyrelsen hörsammar MHRFs önskemål. – Att man från den 1 februari 2020 kan återfå originalhandlingar är en framgång av stor betydelse då det kan handla om stora fordonshistoriska värden, säger MHRFs generalsekreterare Jan Tägt som varit engagerad i frågan sedan start. För att ansöka om att få tillbaka fordonsdokument gäller bland annat att originalhandlingarna ska ha ett fordonshistoriskt värde och att fordonet normalt ska vara 30 år eller äldre vid ansökan om återlämnade. Ansökan kan göras tidigast tio år och senast elva efter det att fordonet genomgått registreringsbesiktningen och erhållit nummerskyltar vilket det innebär att man bara har ett år på sig. Läs mer om vad som gäller vid återlämnande av originaldokument från Transportstyrelsen här. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

MHRF träffar klubbarna under 2020

[2020-02-05 18:46] Under året åker MHRF över hela landet för att träffa de anslutna klubbarna. I år ska MHRF ut och möta klubbarna i större omfattning än tidigare. – Senaste sammankomsten var i samband med förbundsstämman i höstas där förvisso de flesta av de 180 anslutna klubbarna var samlade, men nu vill MHRFs kansli och styrelse träffa klubbarna på plats för att på bästa sätt nå ut med vårt arbete till såväl medlemmar som allmänhet, förklarar förbundets ordförande Kurt Sjöberg. Det kan sammanfattas med en mening: För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Inte bara klubbar har stor spridning i landet, utan ofta även de förtroendevalda i märkesklubbarna. Därför hålls klubbkonferenserna hos de regionala eller allmänna rikstäckande klubbarna för att samla de som bor i närheten. Totalt handlar det om nio möten som fördelats över hela landet. – Hittills har sex klubbkonferenser hunnits med, berättar Kurt Sjöberg som själv deltagit i en, men i egenskap av ledamot för Automobilhistoriska Klubben som höll med möteslokalen i Stockholm.  De andra konferenserna har hållits i Sundsvall, Alingsås, Luleå, Arvika och Linköping. Tanken var att avsluta i mars i Skurup, Mönsterås och Falun, men dessa konferenser har nu skjutits till efter sommaren pga oron kring det nya Corona-viruset. Vid frågor kontakta MHRFs kanslichef Malin Erlfeldt på 08-30 28 01 eller e-posta kansli@mhrf.se. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Besvikelse hos ThN: förslag till lagskydd för det rörliga kulturarvet lagt på is

[2020-01-31 13:51] En mindre delegation från Transporthistoriskt nätverk (ThN) bestående av Malin Erlfeldt, MHRF, Rutger Palmstierna, BHRF och Helena Törnqvist, Arbetets museum, besökte den 28 januari Kulturdepartementet för ett möte med departementsrådet Sophia Laurin samt utredaren Maja Flygt. Syftet med mötet med Kulturdepartementet var att ge Transporthistoriskt Nätverk en uppdatering av beredningen av den rapport som Riksantikvarieämbetet tagit fram rörande möjligheter till ett lagskydd för det rörliga kulturarvet. I rapporten föreslås en hänsynsregel i kultumiljölagens första kapitel med det uttalade syftet att myndigheter, till exempel Transportstyrelsen, ska ta hänsyn till intresset av att bevara och använda historiska transportmedel. Rapporten går på djupet i komplexiteten kring historiska transportmedels möjligheter till ett levande bevarande i relation till moderna lagkrav, till exempel inom miljö- och trafiksäkerhetsområdet. Läs mer om bakgrunden här. Vid mötet fick ThNs delegation beskedet att Regeringskansliets beredning har bedömt att allt för många problemställningar lyfts fram i rapporten för att hänsynsregeln ska bli verkningsfull och till det inte ge upphov till nya frågor. De har därför valt att inte gå vidare med förslaget och därmed kommer rapporten heller inte att skickas ut på remiss. – Motorhistoriska Riksförbundet är inte tillfreds med den inriktning som Regeringskansliet valt genom att lägga Riksantikvarieämbetets rapport från 2018 på is. Vi hade stora förhoppningar att rapporten skulle komma ut på remiss, säger MHRFs ordförande Kurt Sjöberg. Som ett sätt att komma vidare och hitta andra vägar framåt har man istället valt att i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev för 2020 ge myndigheten följande uppdrag gällande historiska transportmedel: Riksantikvarieämbetet ska i samverkan med Statens maritima och transporthistoriska museer samt det civila samhällets organisationer, däribland Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd och Transporthistoriskt Nätverk, verka för ökad kunskap och kunskapsspridning om historiska transportmedel i syfte att främja ett bevarande av detta kulturarv. Riksantikvarieämbetet ska redovisa insatser och resultat av arbetet till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 30 november 2021. Till arbetet finns medel öronmärkta. – Att i regleringsbrevet ange att Riksantikvarieämbetet, för att öka kunskapen och kunskapsspridningen om historiska transportmedel, ska samverka med bland andra Transporthistoriskt nätverk är i och för sig bra. Däremot är jag bekymrad över att man bara nämner bevarandet. Främjandet av användningen av de historiska transportmedlen är minst lika viktigt, menar Kurt Sjöberg. Från ThNs sida arbetar man oförtrutet vidare med frågan med målet att förbättra möjligheterna till ett levande bevarande av det rörliga kulturarvet. Närmast sker det vid nätverkets vårmöte hos Statens maritima och transporthistoriska museer samt i Almedalen i sommar där nätverket planerar för ett seminarium om frågorna. Malin Erfeldt kanslichef MHRF  

MHRF möter Transportstyrelsen

[2020-01-24 10:00] MHRFs ordförande i möte med TS generaldirektör och informationsdirektör. Motorhistoriska Riksförbundets ordförande Kurt Sjöberg träffade den 23 januari Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam på myndighetens huvudkontor i Norrköping. Med på mötet var även Jan-Olov Öhrn, direktör, fordonsinformation. Mötet, som genomfördes i positiv anda, handlade huvudsakligen om ursprungskontrollen där MHRF har synpunkter på Transportstyrelsens handläggning av dessa ärenden. MHRF framförde även synpunkter på hur överklagandeärenden gällande ursprungskontrollen handläggs. Som ett resultat av mötet bjöd Transportstyrelsen in MHRF till ett nytt möte i mars till enheten för ursprungskontroll i Örebro där handläggningsrutinerna och regeltolkningarna kommer att belysas. – Det var ett givande möte som uppskattades av bägge parter då det gavs möjlighet att utbyta tankar på ett konstruktivt sätt som öppnar för möjligheter, sammanfattar MHRFs ordförande. Tidigare denna månad träffade MHRF infrastrukturministern Tomas Eneroth (S). Viktigaste frågan även då var ursprungskontrollen. Läs mer om det mötet här. Härnäst är ett möte inplanerat med Riksdagens fordonshistoriska nätverk. MHRF kommer även att lyfta frågorna hos kulturdepartementet genom representation i Transportshistoriskt Nätverk. Samtliga möten publiceras på MHRFs hemsida efterhand. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Ursprungskontrollen viktigaste frågan när MHRF möter infrastrukturministern

[2020-01-17 11:38] MHRF börjar året med en rad inplanerade möten med myndigheter, Regeringskansliet och riksdagspolitiker. Först ut: infrastrukturdepartementet. Efter en framställan från Motorhistoriska Riksförbundet om dialog ställd till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) inbjöds MHRFs ordförande Kurt Sjöberg och generalsekreterare Jan Tägt till ett möte på infrastrukturdepartement i början av januari. Från departementet deltog även Helena Carlsson, politisk sakkunnig, och tjänstemannen Marlene Deogan. Den viktigaste frågan under mötet var hur ursprungskontrollen utvecklats och förändrats sedan 2008 då Vägverket tog över dokumentkontrollen från besiktningsföretagen. MHRFs representanter redogjorde för de regler som kan underlätta en ansökan om ursprungskontroll, men som i dag alltmer sällan tillämpas av Transportstyrelsen. Det har lett till att många historiska fordon inte kan registreras och användas. MHRF tog även upp problemen med de av Transportstyrelsen i maj 2018 upphävda reglerna avseende avgasvärden som fastställdes av Statens naturvårdsverk på 1970-talet. Att 11 000 bilar av myndigheten har åsatts en totalvikt som är den samma som fordonets tjänstevikt togs också upp. Avgasvärdena medför att vissa historiska fordon retroaktivt inte ska godkännas vid en kontrollbesiktning och att uppgiften om totalvikt i vägtrafikregistret gör att dessa fordon inte lagligt kan framföras. Glädjande är att Tomas Eneroth betonade att Regeringskansliet ser positivt på såväl den fordonshistoriska rörelsen som de enskilda historiska fordonen och dess användning. Samhällsnyttan, kulturarvet och därmed vikten av bra förutsättningar för föreningslivet och den fordonshistoriska rörelsen var något infrastrukturministern särskilt lyfte fram. Ministern nämnde även att han inför mötet noterat att Transportstyrelsen i sitt planerade föreskriftsarbete fört in en översyn av reglerna som i dag förbjuder larmanordning på fordon som inte längre är utryckningsfordon, till exempel historiska eller moderna som används vid filminspelning. Samtliga möten publiceras på MHRFs hemsida efterhand. På tur står Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam liksom Riksdagens fordonshistoriska nätverk. MHRF kommer även att lyfta frågorna hos kulturdepartementet genom representation i Transportshistoriskt Nätverk. Jan Tägt generalsekreterare MHRF

2019, ett jubileumsår fyllt av motorhistoria – och framtid!

[2019-12-13 10:56] Alltsedan MHRF bildades 1969 sammanfattas vår verksamhet i devisen: För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Så även i år. I år fyller Motorhistoriska Riksförbundet 50 år. Vem kunde tro 1969 att vardagsbilar som Volvos då nyligen introducerade herrgårdsvagn, 145an, skulle bli en del av det rullande kulturarvet? Vi hade just en topprenoverad Volvo 145 i vår monter på Skandinaviens största bil- och mc-mässa för entusiastfordon, Bilsport Performance & Custom Motor Show i Jönköping. Volvon blev en riktig publikmagnet, inte minst bland gymnasieungdomar, trots att bilen är jämngammal med deras föräldrar. Detta ger hopp om att även gårdagens vardagsfordon kommer att kunna upplevas på morgondagens vägar. Det är viktigt att skapa en sådan bredd i en folkrörelse som ägnar en stor del av sin fritid att bevara landets rullande kulturarv, ett arv som rymmer allt från nämnda Volvo till en Bugatti från 1929. Även om det ekonomiska värdet skiljer sig åt finns det andra värden att ta hänsyn till. Utöver självklara som teknik- och hantverkshistoria finns sådana som är svårare att mäta såsom ljud och dofter. Alla som stuckit in huvudet i en bil från barndomen, eller startat en moped från sin ungdom, vet vad jag talar om. Som någon mycket klokt sa, it’s not about the miles per hour, it’s all about the smiles per hour. Under mitt första år som ordförande för MHRF har jag haft möjligheten att åka runt i landet på olika evenemang. Jag har blivit imponerad av det engagemang som finns bland våra medlemsklubbar. Glädjande har varit att se att även rörelsen i sig ökat i bredd. Särskilt roligt att allt fler kvinnor sitter bakom ratten eller styret, inte sällan i egna fordon. Den motorhistoriska rörelsen rör sig över ländernas gränser. Intresset för till exempel äldre italienska, amerikanska eller japanska fordon finns långt bortom tillverkarlandet. Än värdefullare är att intresset samlar entusiaster, oavsett härkomst, och bidrar till gemenskap och kunskap. Apropå kunskap; Svenskt Motorhistoriskt Arkivs samlingar växer. Senaste bidraget, 100 års dokumentation av Hovstallets bilar, är en donation av motorhistorikern Jan Melin. Totalt har samlingarna vuxit till 50 hyllmeter sedan starten 2012. Syftet är att inventera, samla in, bevara och presentera historiskt källmaterial om hjulburna motorfordon i Sverige. Allt material som doneras till SMA är tillgängligt, förutom för givaren, för seriös forskning och för motorhistorisk publiceringsverksamhet. I dag är förutsättningarna goda i Sverige för att framföra gårdagens fordon på dagens vägar. MHRF har genom åren bidragit till ett flertal lättnader för historiska fordon, där skattebefrielse, besiktningsbefrielse och undantag i miljözoner hör till de viktigaste. För att inte tala om att det inte är otillåtet för privatpersoner att demontera en bil för att återanvända delar, något som hade kunnat bli verklighet om Naturvårdsverkets förslag inte dragits tillbaka 2013. Allt detta finns att läsa om i vår jubileumsbok Vägval under 50 år för Motorhistoriska Riksförbundet. Jubileumsboken beskriver förbundets verksamhet under de första 50 åren. Den innehåller också många berättelser från klubbar och enskilda som varit med under resans gång. Dessutom har ett antal tunga politiker bidragit med sina tankar och synpunkter om den fordonshistoriska rörelsen. Sammantaget ger boken en bred och heltäckande bild av det halvsekel som gått. MHRFs 50-årsjubileum har firats med flertal evenemang under året. Ett var ett forskningsinriktat symposium som genomfördes på Sjöhistoriska museet i Stockholm, en del av Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) som numera har ett uppdrag att bevaka hela det rörliga kulturarvet. Ett annat var i samband med Motorhistoriska dagen som traditionsenligt firas den 6 juni över hela landet. Allra mest i samband med arrangörstävlingen Kultur på väg som hålls dagen till ära och som i år vanns av tre vänner från Trelleborg för genomförandet av Trelleborgs motorshow. Juryns motivering lyder; ”För ett hängivet ideellt engagemang av tre eldsjälar som genomför ett komplett evenemang och gör Motorhistoriska dagen till en folkfest, där alla besökare kan få sin dos av just det de är intresserade av inom motorområdet.”. Det fanns även andra händelser som var värda att fira utöver jubileet. Riksantikvarieämbetet fördelar årligen bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet som bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön. MHRF har sökt och fått ett bidrag till verksamheten. Så här sammanfattade riksantikvarie Lars Amréus beslutet; ”Att inkludera Motorhistoriska Riksförbundet bland bidragstagarna ligger i linje med tankegången i rapporten Det rörliga kulturarvet, som vi överlämnade till regeringen i december 2018. Förbundet är en samlande punkt för motorhistoriskt intresserade som själva vill bidra till att hålla äldre vägburna motorfordon rullande och därmed också ett kulturarv levande”. Just när det gäller att fira vill jag gärna lyfta fram MHRF-försäkringen som är en förmån för MHRF-klubbarnas medlemmar. I år har det endast inkommit ett enda klagomål som löstes till allas belåtenhet. Ett gott resultat med tanke på att vi har över 38 000 försäkringar. Inte att undra på att vår försäkring är marknadens ledande för samlarfordon! Det återstår dock en hel del utmaningar. Något som förorsakat mycket merarbete för såväl fordonsägare som MHRFs kansli är Transportstyrelsens byråkrati. I samband med ursprungskontroll krävs originalhandlingar som styrker registrering, förvärv och förtullning. Detta trots att det ska räcka med att man med hjälp av dokumentation ska kunna påvisa att fordonet är 30 år eller äldre och har funnits i Sverige över 20 år. I årets mest osannolika fordonsutredning vävs historien samman om en svensk tullhandling från 1928 och en tysk registreringshandling från 1925 från Dresden, staden som i en eldstorm totalförstördes av allierat bombflyg en februarinatt 1945. Den osannolika lösningen på Transportstyrelsens krav kom till stånd bland annat tack vare en svensk fordonshistorikers noteringar från 1968 och tyska forskares spår i en bok som gavs ut 1928. Även Transportstyrelsens vägtrafikregisteravgift är onödig och bör tas bort för historiska fordon. MHRF anser att dessa fordon har på grund av sin långa livslängd betalat in betydligt mera i avgifter än dagliga bruksfordon vars genomsnittsålder är avsevärt lägre. Som det är i dag subventionerar de äldre de nyare fordonens registerhållning. Vidare vill MHRF se en tydligare lagstiftning gällande kulturarvsskyddet. Riksantikvarieämbetet har i en rapport föreslagit att en hänsynsregel införs i kulturmiljölagens första kapitel. Rapporten beräknas komma på remiss under november 2019 och lagändringen kan komma att träda i kraft någon gång under 2020. Alla statliga, kommunala och regionala myndigheter ska enligt rapporten i samband med sitt beslut ta hänsyn till intresset av att bevara och använda historiska transportmedel. 2020 är året då MHRF ska ut och möta klubbarna i större omfattning än tidigare, inte bara de som är anslutna till oss, utan även de som vill bli en del av ett större sammanhang. Under 2019 har antalet medlemmar fortsatt att öka liksom antalet klubbar var vid årets stämma 180 i samband med att Hallands Motorentusiaster och Indigoklubben (varmt välkomna!) valdes in. Tillsammans engagerar MHRFs klubbar 103 336 medlemmar. Det är många, men vi kan bli fler och därmed starkare i vårt arbete som sammanfattas För gårdagens fordon på morgondagens vägar. Kurt Sjöberg ordförande MHRF PS Motorhistoriska Riksförbundet arbetar även internationellt. Läs mer om senaste nytt här. Bilden är tagen i samband med årets Tjälasvängen. Nästa hålls traditionsenligt i februari. Mer om evenemanget på Jemtlands Veteranbilklubbs hemsida! Bilen är en Nash Rambler från 1952.

Höstens internationella arbete

[2019-12-06 13:08] FIVA Utilitarian Commission 13–14 september Denna kommitté har som uppgift att bevaka omvärldshändelser ur de historiska nyttofordons perspektiv. Timo Vuortio, kommitténs sekreterare tillika förbundssekreterare på MHRF, var värd för mötet som hölls på MHRFs kansli. Mötesdeltagarna var Roberto Sarzani från Italien, Mikulas Ivasko från Slovakien och Frantisek Cecil från Tjeckien. Ärenden som behandlades var bland andra: Ordförandens rapport från olika möten med mera. Nya medlemmar i FIVA, det finns intresse från stor europeisk traktororganisation att bli medlem Museelistan och samarbete mellan olika organisationer, arbetet fortsätter Infoflyer och promotionkit tas fram Kommande evenemang och möten Lägesrapporter från olika länder FIVAs kommande årsmöte och våra presentationer, budget och ärenden där Utveckling av FIVAs webbsida Efter mötet bar det av till Södertälje där kommittémedlemmarna deltog som observatörer i Motorhistoriska Sällskapets Tunga Rallyt Åkarsvängen. Evenemanget är med i FIVAs evenemangskalender som enda rally för tunga fordon i Norden. MHRFs generalsekreterare Jan Tägt guidade kommittémedlemmarna till ett trevligt garage på vägen till Södertälje vilket uppskattades särskilt. FIVA Legislation Commission 13–15 september Denna kommitté, som har lagstiftningsfrågor på sitt bord, möttes i Helsingfors. På plats var MHRFs ordförande Kurt Sjöberg som är ledamot i kommissionen. Vid mötet deltog även Esko Huttunen, Riitta Kastemaa, Leo Belik och Juhanna Saarela från den finska motsvarigheten till MHRF, SAHK (Suomen Ajoneuvohistorirallinen Keskusliitto). Det finska förbundet var även värdar för mötet. Utöver att ta väl hand om ledamöterna arrangerade även ett möte med Henna Virkkunen som är ledamot i EUs Transportkommission. Viktiga frågor som avhandlades på mötet var: Klargöranden rörande trafikförsäkring, End of Life Vehicles-direktivet En ny undersökning liknande den som genomfördes 2014 som tar fram den allmänna uppfattningen om hur historiska fordon betraktas bland allmänhet och beslutsfattare. Undersökningen är tänkt att genomföras ”worldwide”. Förberedelser för FIVA General Assembly (årsmötet) där framför allt två frågeställningar kommer att lyftas: alternativa bränslen och den begränsade livslängden för elektronisk utrustning som finns i framför allt nyare fordon under 30 år. En mycket viktig målgrupp för LC är EUs historiska fordonsgrupp som initierades av EU-parlamentarikern Bernd Lange som också leder gruppen. Det är viktigt att hålla EUs respektive representanter från medlemsländerna informerade om gruppens arbete. En annan allt mer aktuell frågeställning som berördes var elektrifiering av historiska fordon där FIVA har gjort ett tydligt ställningstagande att om elektrifiering ska ske bör fordonet kunna återställas till originalskick. Nordiskt-Baltiska samarbetsrådet 27–29 september Detta samarbetsråd är en fristående samrådsorganisation, ursprungligen för de fyra nordiska länderna, men som nu även innefattar Island och de baltiska länderna. Detta då alla har liknande förhållanden och ärenden varför rådet vill samverka och samarbeta tillsammans och ta del av varandras erfarenheter för att både förekomma myndighetsbeslut som påverkar respektives rullande kulturarv. Det årliga mötet hölls denna gång i Hunderfossen utanför Lillehammer med norska motsvarigheten till MHRF, LMK (Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber), och deras generalsekreterare Stein Christian Husby, som värd. Från Sverige och MHRF deltog förbundsordförande Kurt Sjöberg, generalsekreterare Jan Tägt, förbundssekreterare Timo Vuortio och styrelseledamoten Karl Ask. Övriga länder som deltog var Danmark, Finland och Litauen. På mötet behandlades bland annat: Rapporter från deltagande länder Hur föryngra medlemskåren, hur väcka de yngres intresse för historiska fordon? Miljötänk och vi – några exempel från länderna Vårt ansvar i globala luftföroreningar – gemensam strategi? Nästa möte sker i Estland Mötet avslutades med trevliga besök på det närliggande Norsk Kjøretøyhistorisk museum samt Norsk vegmuseum med norska Vegvesendets samlingar. FIVA General Assembly 2019 14-16 november FIVAs årsmöte med tillhörande redovisningsmöten för varje kommitté hölls i år på Cypern. Från MHRF deltog förbundsordförande Kurt Sjöberg, generalsekreterare Jan Tägt och förbundssekreterare Timo Vuortio. På själva årsmötet hade Kurt Sjöberg rösträtt för Sverige och Timo Vuortio för Finland som inte kunde skicka någon delegat denna gång. Varje kommitté reserverades en timme att redovisa sin verksamhet. På årsmötet behandlades bland annat följande: Små ändringar i stadgarna, en stor: ordförande poster kan maximalt bemannas av samma person 3x3 år (tidigare 2x3 år) Hagerty presenterade sig. Presidents rapport med tillbakablick. Han lyfte också fram två framtidsfrågor: Kan historiska fordon användas som i dag och Finns det några som vill och kan köra dem. Generalsekreteraren presenterade sitt arbete. Rapporter från evenemang som exempel. UNESCO-samarbetet fortsätter och har utökats i dignitet. Samarbetet med FIA fortsätter och har fastställts tydligare. Två nya medlemmar: Tripoli Club of Classic Vehicles – Libya Lithuanian Assosiation for Preservation of Historic Vehicles – ”Retromobile” Sammanställning av länders lagstiftning och bestämmelser i vissa frågor planeras att publiceras på FIVA LCs webbsidor. Kulturpriser delades ut. Rapporter från olika länder och världsdelar. Varje Commission rapporterade om viktigaste händelser under året och vad de har planerat för kommande året. Två mycket intressanta föreläsningar. Den ena Stephan Joest, Digital Age And Historic Vehicles, handlade om föråldring av fordonens digitala komponenter samt hur kommande fordon kan samspela med historiska fordon på morgondagens vägar. Han avslutade med följande rekommendationer: Medvetenhet om ekosystemens påverkare, Bilda arbetsgrupper rörande fordonskomponenter, deras kompatibilitet och lagstiftning. FIVA måste agera på flera plan. Nya yrken kanske behövs exempelvis digital arkivarie. Den andra föreläsningen Bert Pronk, The Future of Mobile Heritage, handlade om dels elektrifiering av fordon och dels bränsle till våra förbränningsmotorer. Slutsatserna var att alla fordon inte kan elektrifieras och gör man det så är de inte längre historiska fordon, samt att vi måste alla organisationer och medlemmar tillsammans medverka för att utvecklingen av miljövänliga och till våra motorer lämpliga bränslesorter tar fart – vi är alla ansvariga! Val till ledande poster: President, Tiddo Bresters (valet stod mellan två kandidater som var fick fem minuter att presentera sig själv och sitt program) som höll ett kort tal som inledning till sin första ämbetsperiod. Vice-President, Chairman Legislation Commission, Lars Genild Vice-President, Membership, John Alcantara Vice-President, Chairman Events Commission, Malcolm Grubb Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF Timo Vuortio förbundssekreterare MHRF

Stolt trio i Trelleborg tog emot årets Kultur på väg-pris

[2019-11-25 16:21] I november varje år arrangeras den årliga Trelleborgsgalan, en gala som  återkommande anordnats sedan 2006. I samband med årets hamnade det rullande kulturarvet i rampljuset. Trelleborgsgalan är Trelleborgs kommuns egen glittrande gala där priser till framstående personer och organisationer inom bland annat näringsliv, kultur, idrott och samhällsbyggnad delas ut under festliga former. Galan produceras av kommunens medarbetare i samverkan med jurygrupperna som står för priserna som delas ut. Årets gala glittrade lite extra då det tillkom en prisutdelning: vinnarna av Kultur på väg, Motorhistoriska Riksförbundets och tidningen Nostalgia Magazines arrangörstävling i samband med Motorhistoriska dagen den 6 juni. Inför närmare 500 gäster bestående av näringsliv, föreningsliv och enskilda medborgare överräcktes under pampiga former prispokaler, diplom och MHRFs jubileumsbok till de tre eldsjälarna från Trelleborg: Anders Pålsson, Per-Eric Sandell och Alf Påhlsson. Prisutdelare var MHRFs ordförande Kurt Sjöberg och FABAS publisher tillika Nostalgia Magazines chefredaktör Stig Sjöberg. Den stolta trion tog emot publikens applåder efter att motiveringen lästes upp: För ett hängivet ideellt engagemang av tre eldsjälar som genomfört ett komplett evenemang och gör Motorhistoriska Dagen till en folkfest, där alla besökare kan få sin dos av just det de är intresserade av inom motorområdet. Bland gästerna fanns även Mikael Rubin (M), kommunstyrelsens ordförande. – Även han fick förstås MHRFs jubileumsbok Vägval under 50 år för Motorhistoriska Riksförbundet, berättar Kurt Sjöberg. Likaså representanten för Trelleborgs Motorklubb, Anders Anderholm, klubben som ställde upp med funktionärer den 6 juni och naturligtvis var en bidragande orsak till att arrangemanget blev så lyckat! Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Läs MHRFs jubileumsbok på en skärm nära dig!

[2019-11-18 14:23] MHRFs jubileumsbok är nu även tillgänglig digitalt. I samband med 50-årsfirandet har jubileumsboken Vägval under 50 år för Motorhistoriska Riksförbundet tagits fram. Redaktör har varit Margita Söderqvist. Boken, som har delats ut till medlemsklubbar, politiker, samarbetspartners och andra, finns nu inte bara att köpa för allmänheten, utan även att läsa digitalt – utan kostnad! Den 124 sidor tjocka boken beskriver förbundets verksamhet sedan starten 1969. Den innehåller också många berättelser från klubbar och enskilda som varit med under resans gång. Dessutom har flera riksdagspolitiker bidragit med sina tankar om den fordonshistoriska rörelsen, MHRF och inte minst genom inspel i fordonshistoriska frågor. Tillsammans ger detta en bred och heltäckande bild av de 50 år som gått. Beställ boken via kansli@mhrf.se eller ring 08-30 28 01. Pris: 150 kr/st + porto. Avhämtning på MHRFs kansli i Stockholm går också bra alternativt på evenemang som MHRF deltar i. Boken är en utmärkt gåva till fordonsentusiasten – inte minst inför julledigheterna! Nöjer du dig med att läsa boken på din favoritskärm, eller bara vill provläsa innan köp, är det bara att klicka på bilden intill. Gratistjänsten tillhandahålls av aXmag. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?