Motorhistoriska Riksförbundets remissförfrågningar och svar

2018

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret ute på remiss

Transportstyrelsen föreslår ändringsföreskrift till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon med mera i vägtrafikregistret.

Förslaget i korthet innebär:

 1. Ansökan om registrering, förtydligande hur hanteringen för registrering av fordon i vägtrafikregistret sker.
 2. Undantag från kravet på registreringsbevis för anmälan om ägarbyte  förtydligas genom en bestämmelse där det anges vilka orter där fordonsägare kan lämna in en gemensam anmälan om ägarbyte.
 3. Registreringsskyltar det kommer inte längre framgå i föreskrifterna utan regleras i ett internt myndighetsbeslut.
 4. Reglerna för Transportstyrelsens tilldelning av registreringsskyltar till tävlingsfordon ändras så att andra tävlingsfordon än motorcykel i första hand ska kunna tilldelas de mindre registreringsskyltarna (300 mm x 100 mm och 170 mm x 150 mm).
 5. Elektronisk överföring av anmälningar om fordon förtydligas och enklare för den som ansöker om direktanmälan för handel med fordon till vägtrafikregistret.
 6. Ansökan om saluvagnslicens blir tydligare och enklare för den som ansöker om saluvagnslicens.
   

Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 oktober 2018. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 13 mars 2018.

Nedan remissmissiv, konsekvensutredning och förslag till föreskriftsförändring.


Transportstyrelsen föreslår ändrade föreskrifter för bland annat besiktningstekniker, polismän och bilinspektörer gällande kontrollbesiktning, flygande inspektion och utbildning och kompetens för besiktningstekniker, samt polisman och bilinspektör


MHRF svarade Transportstyrelsen 2018-03-15: TSF 2017-177 

MHRF föreslår bland annat att:

 • fordon med gasverk ska vara undantagna all annan kontroll än den som avser gasverket, bil 50 år och mc 40 år eller äldre.
 • fordon med äldre insprutningssystem, Lucas och Kugelfisher ska kunna godkännas med högre CO2 värden än 4,5 enligt dagens och äldre föreskrifter.
 • hänvisningen till yrkestrafiklagen ska ändras till yrkesmässig trafik.
 • hänvisningen till att äldre föreskrifter kan äga giltighet inte ska begränsas till fordon av 1960 års modell eller äldre. 
   
 • Remisssvar
 • Följebrev

Bakgrund
Myndigheten föreslår ändringar i dess föreskrifter om kompetens för besiktningstekniker, polisman och bilinspektör, om kontrollbesiktning, om flygande inspektion samt om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare.

Förslagen i korthet:

 • ”annan kontroll genom polisman” föreslås tas bort helt från föreskriften för flygande inspektion.
 • Regelverket för att godkänna A-traktorer och EPA-traktorer. och tolkningen av hur regelverket ska tillämpas har svängt under åren och de nu föreslagna kontrollprogrammen ska ta hänsyn till detta.
 • Undantagen från kontrollbesiktning har justerats och förtydligats.

Synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 15 mars 2018. Nedan remissmissiv, konsekvensutredning samt de fyra föreskrifter som berörs av förslag till ändring.

Transportstyrelsen ändringsföreskrifter gällande från den 20 maj 2018 beslutades den 4 maj 2018 och kom från tryck den 9 maj 2018. Dessa var:

Avseende kontrollbesiktning
Ändringsföreskrift TSFS 2018:46
Konsoliderad TSFS 2017:54

Avseende flygande inspektion
Ändringsföreskrift TSFS 2018:47
Konsoliderad TSFS 2017:55

Avseende utbildning och kompetens för besiktningstekniker, samt polisman och bilinspektör
Ändringsföreskrift TSFS 2018:45
Konsoliderad TSFS 2017:53


 

 

Remittering av förordningsändringar med anledning av vägtrafikdatalagen m.m.

Regeringskansliets promemoria innehåller förslag om tre nya förordningar:

1. vägtrafikdataförordningen (2018:000),

2. förordningen (2018:000) om fordons registrering och brukande, och

3. förordning om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 13 augusti 2018, diarienummer N2018/02625/MRT


 

Lagrådsremiss kring Vägtrafikdatalagen ute

MHRF svarade Näringsdepartementet 2018-04-16: N2018/00458/MRT

MHRF föreslår bland annat att:

 • Konstaterar att reglering avseende fotografisk bild av fordon och dess registreringsnummer och/eller fordonsidentifieringsnummer vid ursprungskontrollen inte tas upp i lagrådsremissen, samtidigt som MHRF anför att det är besiktningsorganens uppgift och inte Transportstyrelsen att granska fordonet. Transportstyrelens roll är att granska dokumenten.
 • Det görs möjligt att lagligt provköra samlarfordon som är uppbyggt av delar från samma eller olika exemplar, Transportstyrelsen föreskrift 2010:89, inför en registreringsbesiktning.
 • Ett avställt fordon ska kunna inställas till besiktning till annan besiktningsstation än den som ligger närmast

Bakgrund 
Regeringen föreslår att lagen (2001:558) om vägtrafikregister upphävs och ersätts av två nya lagar, en vägtrafikdatalag och en lag om fordons registrering och brukande. Vidare föreslås följdändringar i ett antal lagar. Förslagen innebär dels en modernisering av den nuvarande registerlagstiftningen, dels en anpassning av bestämmelserna till EUs nya dataskyddsförordning. Vägtrafikdatalagen föreslås innehålla bestämmelser om vilka uppgifter som ska registreras, ändamål för behandling av personuppgifter, behandling av känsliga personuppgifter och behörighets- och säkerhetsåtgärder. Vidare föreslås bestämmelser om hur sökning får ske och bestämmelser om direktåtkomst till personuppgifter. I fråga om rättelse av en uppgift om registrerad fordonsägare föreslås en begränsning av den registrerades rätt enligt dataskyddsförordningen. De bestämmelser i lagen om vägtrafikregister som rör fordons registrering och brukande föreslås skiljas från bestämmelserna om personuppgiftsbehandling och regleras i en egen lag. De nya lagarna och de följdändringar som föreslås i andra lagar föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Remissvaren ska vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 16 april 2018. Här underlagen till remissen:

 

 

Obs! Fler aktuella remisser hittas under Remisser och svar 2017.

 

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?