Riksdagspartierna svarar MHRF inför valet 2022 – fråga 1

Drivmedel

Är ni i ert parti beredda att verka för att det fortsatt ska finnas tillgång till flytande drivmedel som fungerar i historiska fordon även efter bränsleomställningen så att fordonen fortsatt kan användas ute på våra vägar på samma sätt som idag för att levandegöra kulturarvet till glädje för alla? Vad avser ni i så fall att göra?

Centerpartiet

– Ja. Veteran- och klassikerfordon är en mycket viktig del av vårt kulturarv och tillgången på drivmedel till dessa är därför central. Flera av dessa motorer är byggda för bränslen och bränslekvaliteter som inte självklart finns tillgängliga i framtiden. Det är viktigt att möjliggöra att dessa fordon kan köras och visas upp, utan att miljöregler blir alltför tunga.

Kristdemokraterna

– Vi har inga förslag på lösning i dagsläget men har blivit varse problemet. Vi har varit i kontakt med drivmedelsbranschen i frågan. KDs resonemang i frågan: Denna fråga har blivit aktuell inte minst när övergången till bensinkvaliteten E10 infördes. Med tanke på hur stort intresse det finns för denna typ av fordon och drivmedel globalt bör det under överskådlig tid tillverkas bränslen som fungerar. Möjligen behövs andra distributionskanaler än de gängse, men det bör hellre lösas via de aktiva än genom olika typer av lagstiftade krav på de ordinarie mackarna. Däremot vill vi bevaka så att det blir möjligt att fortsätta importera denna typ av bränsle även om den generella lagstiftningen inte tillåter det.

Liberalerna

– Ja. Det är viktigt att vi ger förutsättningar för att det rörliga kulturarvet kan bevaras. Bilar som redan har förbränningsmotorer behöver ha tillgång till bränsle även när våra koldioxidutsläpp är helt borta. Det gäller också fordon och maskiner som av olika skäl inte kan drivas på el. Vid sidan av ren eldrift kommer det därför att finnas ett behov av fossilfria bränslen. Biobränslen är ett alternativ, men syntetiskt framställd bensin och diesel som tillverkas av infångad koldioxid och vätgas är för många ett mer intressant alternativ då de kemiskt är bensin och diesel. Det kommer alltid att gå att tanka äldre bilar, men de kommer framöver inte att skada klimatet. Vi anser också att Sveriges historiska bilar, motorcyklar och mopeder bör beaktas i utredningar som handlar om vår kommande bränsleförsörjning för vägtransporter.

Miljöpartiet

– För att det rörliga kulturarvet ska kunna utvecklas krävs att historiska fordon och andra historiska transportmedel fortsatt kan framföras, samtidigt som äldre teknik så långt som möjligt bevaras. Det här kräver särskilda kunskaper om hur tekniken kan anpassas till nutida förhållanden. Miljöpartiet är beredda att arbeta för att det ska finnas hållbara, biobaserade, svenskproducerade bränslen, till exempel biobensin, som ska kunna användas i veteranfordon i framtiden. Det är också viktigt att tala klarspråk om varför transportsektorn behöver ställas om. Klimatkrisen hotar genom extremväder liv, hälsa och verksamheter i hela världen, även Sverige. Utsläppen måste minska snabbt för att vi ska kunna undvika de mest katastrofala konsekvenserna. Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges inhemska utsläpp. Flytande biodrivmedel är en av flera pusselbitar för att nå en fossilfri transportsektor. Samtidigt är våra markresurser begränsade och produktionen av biobränslen får inte gå före produktionen av livsmedel.

Moderaterna

– Klimathotet är på allvar. Sveriges fordonsflotta och industri ska ställa om till fossilfritt. Ny fossilfri teknik utvecklas i snabb takt. Just nu diskuteras datum för förbud av nybilsförsäljningen av fossilt drivna bilar. Sverige ska vara världsledande i omställningen av fordonsflottan – fossilt till fossilfritt. Alla som köper en elbil skall tryggt veta att man kan ladda bilen över hela landet och att det finns tillräckligt med el både för transport, hushåll och industri. Denna rimliga ambition ska dock inte ställas mot ett långsiktigt värnande av vårt rullande kulturarv på räls och väg. Exempel på detta är att i flera svenska kommuner körs ånglok drivna på fossilt kol under sommartid på smalspårig järnväg. Dessa är mycket uppskattade turistattraktioner. Folkrörelsen med veteranbilar är motsvarande aktivitet fast på väg. Dessa historiska fordon är inte fossilfria och det bör tydliggöras att dessa inte ingår i framtida krav på fossilfrihet då de bara körs i uppvisningssyfte och dess påverkan på klimatet är ringa. Detta bör beaktas i framtida regler för fossilfrihet inom den svenska fordonsflottan.

Socialdemokraterna

– Många fordon går att konvertera. Men för de som inte går att konvertera behövs bränslen som fungerar, vi avser inte lägga några hinder i vägen för att marknaden ska kunna fortsätta sälja sådana bränslen.

Sverigedemokraterna

– Sverigedemokraterna värnar om kulturarvet och har i riksdagen motionerat om att kunna importera och renovera och bevara dessa fordon. Samhället håller på att ställa om i en rasande fart och ibland blir man fartblind och missar viktiga delar. Självklart ska det finnas drivmedel till historiska fordon även i en framtid även om det kanske inte är lika tillgängligt som idag

Vänsterpartiet

– Vår ambition är att det även i framtiden ska vara möjligt att framföra historiska fordon med flytande drivmedel och att det görs med så låg påverkan på miljö och klimat som är möjligt. Vi vill också understryka att många fordon kan gå att konvertera till el eller förnybara drivmedel, och där det går bör det göras. Vi har budgeterat för särskilt statligt stöd för konvertering av fordon.