Riksdagspartierna svarar MHRF inför valet 2022 – fråga 2

Stärkt bevaranderätt, skyddslagstiftning

Är ni i ert parti beredda att verka för att via lagstiftning och regleringsbrev verka för att ett övergripande hänsynstagande kommer till stånd där myndigheter och verk åläggas att ta kulturarvspolitisk hänsyn i samband regelgivning, avgifter och beslutsfattande som kan beröra historiska fordon liksom det samlade transporthistoriska rörliga kulturarvet? Vad avser ni i så fall att göra?

Centerpartiet

– Ja, Centerpartiet är i positiva till en sådan lagstiftning. Vi var delaktiga i tillkännagivandet till regeringen om behovet av lagstiftning för att skydda det rörliga kulturarvet, som byggde på Riksantikvarieämbetes utredningsarbete.

Kristdemokraterna

– Kristdemokraterna anser att det är av stor vikt att bevara kulturarvet. Kulturvärdet att bevara historiska fordon är stort, men för att ett fordon ska kunna klassificeras som ett kulturarv måste det finnas klargörande gällande fordonets bruk. Vi är positiva till att se över hur kulturpolitisk hänsyn i samband med regelgivning kan utformas för att skydda kulturarvet.

Liberalerna

– Vi anser att det är viktigt att vi tar hänsyn till det rörliga kulturarvet vid olika beslut, då det är en viktig del av vår svenska historia. Hur det ska åstadkommas på bästa sätt får vi återkomma till, vi har ännu inte tagit ställning till det specifika förslaget från Riksantikvarieämbetet. Vi delar också åsikten att det behövs en långsiktig samverkan mellan myndigheter, museer och civilsamhället för att säkerställa bevarandet av historiska fordon.

Miljöpartiet

– Med Miljöpartiet i regering gavs Riksantikvarieämbetet i uppdrag att öka kunskapsspridning om historiska transportmedel, i samverkan med bland annat det civila samhällets organisationer. Syftet var att främja bevarandet av det rörliga kulturarvet. Med MP i regering beslutades även om satsningar till insatser som syftar till att stärka bevarandet av historiska transportmedel. Miljöpartiet är öppna för ytterligare insatser som kan behöva göras för att främja det rörliga kulturarvet. Det kan handla om lagstiftning, om det finns ett behov av att överväga sådan, men det handlar inte minst om främjandefrågor, dialog och kunskapslyft och om att försöka identifiera var det finns olika typer av utmaningar. Det krävs även att berörda myndigheter har förståelse för dessa kulturarvsvärden.

Moderaterna

– Det rullande kulturarvet är en folkrörelse som bidrar positiv till vårt land. Generationer möts under vinterhalvåret i garage kring arbetet med bilarna och under de ljusa sommarmånaderna för träffar och uppvisningar. Moderaterna ser dock fortsatta problem kopplat till administrativa regler vid tillståndsprövning för uppvisning av fordon vid offentliga evenemang, vid upplåtande och användning av markområden samt krångliga regler för registreringsskyltar. Det sistnämnda berör formen på registreringsskyltar med krav som i vissa fall innebär att delar av bilar måste byggas om för att registreringsskyltar skall få plats. Moderaterna vill alltid bekämpa onödig byråkrati och orimligt regelkrångel. Vi vill initiera ett arbete som ser över helheten kopplat till olika tillstånd i syfte att underlätta och förenkla tillstånd för olika veteranbilsevenemang.

Socialdemokraterna

– Riksantikvarieämbetet och riksantikvarien har påpekat lagstiftningsbehovet och RAÄ:s utredning visar att det vore önskvärt att lagstifta om skydd för rörligt kulturarv. Behandlingen av förslagen bereds på regeringskansliet. Vi vill i den processen också säkerställa att vi inte bygger in nya begränsningar, det måste t.ex. gå att få använda moderna däck, modifierade moderna bromsar, bensinslangar o.s.v. Det viktigaste måste vara att det fortsatt ska gå att bruka sådana fordon.

Sverigedemokraterna

– Sverigedemokraterna har arbetat för att förenkla för historiska fordon och vi har i riksdagen kämpat för att ändra lagstiftningen för att rädda fordon som länsstyrelsen ansåg vara miljöfarligt avfall. Vi avser att arbeta för att man fortsatt ska kunna äga och förvalta kulturarvet framgent. Exakt hur arbetet kommer se ut beror mycket på hur myndigheterna agerar.

Vänsterpartiet

– Vi tycker att det är viktigt att ta hänsyn till det rörliga historiska kulturarvet och är övertygade om att det går att hitta en bra balans mellan den hänsynen och andra intressen.