Riksdagspartierna svarar MHRF inför valet 2022 – fråga 3

Kulturarv och miljö

Är ni i ert parti beredda att verka för att vägledningar och tillämpad praxis genom till exempel regleringsbrev till Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och andra tillsynsmyndigheter utformas så att de värnar historiska fordon i sådana sammanhang? Vad avser ni i så fall att göra?

Centerpartiet

– Ja. Att värna historiska fordon är en viktig aspekt i regleringsbrev för att skydda det rörliga kulturarvet. Därutöver måste det göras en konsekvent tillämpning av existerande regelverk genom praxis. Vi arbetar aktivt för att se över och förenkla regelverk både i Sverige och på den gemensamma europeiska marknaden.

Kristdemokraterna

– Ja, det är av stor vikt att kulturarv skyddas. Kristdemokraterna anser att det kan vara aktuellt att införa en form av vägledning vid beslut gällande historiska fordon. Avgörande för att undvika misstag vid beslut är i grund och botten beroende av god myndighetsutövning.

Liberalerna

– Fordon som importeras och bedöms vara veteranfordon undantas från EU-reglerna om gränsöverskridande avfallstransporter. Myndigheternas ageranden och den bedömning som görs mellan fordon och avfall, vilket skapat dagens ohållbara situation, måste klaras ut. Alla förstår att hantering av avfall är en nödvändighet, men det har fått orimliga konsekvenser för det rullande kulturarvet. En revidering av myndigheternas bedömning i syfte att få en klarhet i detta måste snarast göras.

Miljöpartiet

– Det handlar framförallt om att fortsätta arbetet med och att följa upp det uppdrag som gavs till Riksantikvarieämbetet. Vi ser även ett behov av att utvärdera de särskilda medel som getts till civilsamhället för att utveckla det rörliga kulturarvet – se hur långt det räcker och vid behov komplettera upp med fler åtgärder.

Moderaterna

– Det rullande kulturarvet är en folkrörelse som under senare år stött på allt större problem. Länsstyrelsen i Västra Götaland satte i augusti 2021 stopp för import av tre bilar med hänvisning till att dessa enligt en EU-förordning bör klassas som miljöfarligt avfall. Länsstyrelser i andra regioner har gjort en helt annan tolkning och beviljat import med stöd av formuleringar kring undantag av veteranbilar. Förordningen syfte är att hindra länder från att dumpa miljöfarliga gamla bilar i fattiga delar av världen. Detta är rimligt och något Moderaterna ställt sig bakom. De aktuella bilarna är dock inget dumpat miljöavfall utan tre gamla bilar som genom arbetstimmar skall restaureras och få nytt liv. Tolkningen av EU-förordningen kopplat till undantag för veteranbilar måste tydliggöras.

Socialdemokraterna

– Ett antal vägledande domar på senare år bör kunna hjälpa till att styra myndighetshanteringen åt rätt håll. Här har myndigheterna ett tungt ansvar att säkerställa att skattemyndigheternas tjänstepersoner utbildas och får kännedom om ny praxis. Och när nya begränsade EU förordningar och miljölagstiftning implementeras i svensk lag måste det i vägledningen framgå att historiska fordon eller delar av historiska fordon, är undantagna och ska regleras i annan lagstiftning.

Sverigedemokraterna

– Sverigedemokraterna likt i fråga 2 anser att myndigheter inte ska försvåra ägandet och riksdagen har agerat mot de tolkningar som gjorts vilket drabbat fordonsägare hårt då deras fordon klassats som miljöfarligt avfall och gått till destruktion. Vi avser att arbeta för att man fortsatt ska kunna äga och förvalta kulturarvet framgent. Exakt hur arbetet kommer se ut beror mycket på hur myndigheterna agerar.

(Se svar från fråga 2 här.)

Vänsterpartiet

– Ja, som ovan.

(Se svar från fråga 2 här.)