Riksdagspartierna svarar MHRF inför valet 2022 – fråga 4

Evenemang

Är ni i ert parti beredda att verka för att bättre tydliggöra tillämpningen av 3 kap 84§ i trafikförordningen för föreningar avseende färd på väg, användning av markområden för veteranbilsträffar samt motorevenemang? Vad avser ni i så fall att göra?

Centerpartiet

– Ja, vi ser ett behov av att tydliggöra trafikförordningen på detta område. Eftersom historiska fordon är kulturhistoriskt viktiga är det också rimligt att de ska kunna användas på vägar utan särskilt tillstånd vid till exempel transport till och från samt under uppvisningar. Dessutom bör det redan idag finnas praxis att tillämpa i sådana här fall.

Kristdemokraterna

– Vi Kristdemokrater har i principprogrammet ”Subsidiaritetsprincipen”, alltså att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Utan att närmare ha satt oss in i detaljerna kring frågeställningen och bakgrunden men med vår allmänna politiska vision blir frågeställningen följande: Skulle det inte vara mer ändamålsenligt att se ett veteranbilsrally eller en veteranbilsträff som en offentlig sammankomst och därmed tillstånd istället söks hos polisen? Polisen kan sedan, i samråd med organisatören, diskutera vilka särskilda trafikproblem eller andra störningar som kan uppkomma och lämpliga åtgärder/polismedverkan kan dimensioneras utifrån det. Man måste fråga sig VAD gör länsstyrelsen med tillståndsansökan som kan kräva fyra månaders framförhållning? Finns inget svar på den frågan bör regelverket ses över, rimligtvis med det ovan beskrivna som utgångspunkt. Onödig administration är en styggelse för företag, ideella organisationer och självklart för privatpersoner också.

Liberalerna

– Vägledningar för hur lagar och regelverk ska tolkas bör vara tillräckligt tydliga, så att de som berörs ska förstå hur man ska agera och kan undvika en rättslig prövning. Vi är beredda att verka för att eventuella oklarheter tydliggörs och om nödvändigt resulterar i förändringar av föreskrifterna.

Miljöpartiet

– Miljöpartiet tycker att det på ett smidigt och trafiksäkert sätt ska vara möjligt att genomföra evenemang såsom veteranfordonsrallyn, vilka är ett bra tillfälle att visa upp och skapa engagemang för det rörliga kulturarvet. Om nuvarande regler och tillämpningar vållar problem är vi beredda att se över dessa.

Moderaterna

– Moderaterna vill alltid bekämpa onödig byråkrati och orimligt regelkrångel. Vi vill – som tidigare nämnts – initiera ett arbete som ser över helheten kopplat till olika tillstånd i syfte att underlätta och förenkla tillstånd för olika veteranbilsevenemang.

Socialdemokraterna

– Alla myndigheters handläggning styrs av förvaltningslagen (1986:223), det gäller såväl kommunala som statliga myndigheter. Grundläggande är myndigheternas serviceskyldighet vilket framgår av förvaltningslagen 4 §: Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Frågor och handläggning av mindre ärenden skall handläggas så snart som möjligt. Men det kan finnas skäl att reglera vägledningen då skillnaderna mellan en mindre föreningsträff och större motorevenemang med flera tusen besökare i dag handläggs på samma sätt. Vi anser att det borde vara möjligt att mindre träffar arrangemang upp till en viss storlek helt avreglerades.

Sverigedemokraterna

– Om lagar kan uppfattas otydliga bör dessa tydliggöras för att undvika missuppfattningar och tolkningar som kan ge olika förutsättningar från gång till gång. Veteran träffar och övriga fordonsträffar är omtyckta och samlar mycket folk och utbyter kunskap samt mycket glädje. Det är långa ansökningstider på ansökan av träffar och det är naturligtvis man bör se över, dock kräver träffar ofta förberedelser då det kommer mycket folk till träffar och vägar kan behöva stängas av och ledas om.

Vänsterpartiet

– Ja, men det är i första hand en fråga för regeringen att tydliggöra för myndigheterna hur lagar och regler ska tillämpas, om det föreligger oklarheter.