Riksdagspartierna svarar MHRF inför valet 2022 – fråga 5

Transporthistoriska rörelsen

Hur avser ni att medverka till att den transporthistoriska folkrörelsen kan:

  • fortsatt skapa extra livskvalitet för människor i alla åldrar?
  • slippa onödig administration och ekonomiska pålagor?
  • ges fortsatt goda möjligheter att bevara, använda och utveckla detta historiska kulturarv?

Centerpartiet

– Centerpartiet jobbar för att minska onödig regelbörda både på nationell nivå och inom EU. Dessutom vill vi se till att de kulturhistoriskt viktiga motorfordonen fortsatt ska kunna rulla på landets vägar utan att miljökrav och liknande blir alltför betungande. Så länge det finns möjlighet att göra detta ser vi att den transporthistoriska rörelsen fortsatt kan genomföra sin verksamhet till gagn för både människor och historia.

Kristdemokraterna

– Vår politik har som utgångspunkt att varje person ska kunna få förutsättningar att uppfylla sina drömmar. Vi vill ifrågasätta och ompröva mycket av den byråkrati som växt sig allt större i samhället.

Liberalerna

– Riksantikvarieämbetets utredningar lägger en bra grund för att hänsyn tas framöver till det rörliga kulturarvet i relaterade beslut. Det gäller inte minst i de frågor som ni berör i er enkät. Då kan hänsyn tas till de villkor som krävs för att den transporthistoriska folkrörelsen ska få möjligheter att fortsätta sitt viktiga arbete. Svenskarna, och även andra, ges på så sätt möjligheter att även i fortsättningen kunna få se hur fordonen utvecklats under de senaste hundra åren.

Miljöpartiet

– Miljöpartiet vill generellt stärka folkbildningen och föreningslivet samt förbättra det civila samhällets möjligheter att bedriva långsiktig kulturverksamhet. Vi vill även öka andelen generellt stöd i stället för projekt- och riktade bidrag.

Moderaterna

– Svaren är sammanfattningsvis säkerställ bränsle, tillsätt en utredning som ser över alla regler och verka för en mer rimlig tolkning av EU- regler. Moderaterna har- som enda parti – skrivit en egen kommittémotion i riksdagen som enbart berör det rullande kulturarvets villkor. Detta visar att vårt parti tar dessa frågor på mycket stort allvar. Länk: Kommitémotion_2021_22__3751 Maria Stockhaus (M)

Socialdemokraterna

– Vi socialdemokrater jobbar ständigt för att stärka den ideella sektorn och möjliggöra föreningsliv i alla sektorer. I vårt samhälle bidrar aktiva folkrörelser till att utveckla samhällsbygget och den svenska modellen. Vi socialdemokraterna vill stärka civilsamhället och ge alla möjlighet att engagera sig. Vi ser att en stärkt samverkan mellan offentlig och ideell sektor är avgörande för livskvalitén. På många orter, särskilt mindre orter, är föreningslivet en förutsättning och avgörande för att lokalsamhället ska leva. Det handlar inte enbart om offentligt stöd till föreningar utan också om en samverkan där bägge parter bidrar och identifierar samhällsproblem som de kan lösa i ett jämlikt samarbete. Det offentliga och civilsamhället där den transport historiska folkrörelsen ingår som en del av folkrörelse Sverige behöver varandra.

Sverigedemokraterna

– Sverigedemokraterna har arbetat för att bevara kulturarvet oavsett om det är byggnader eller fordon och vi kommer fortsätta detta arbete framöver. Kulturarvet skapar inte bara glädje utan även mycket skickliga hantverkare och innovatörer. Vi sverigedemokrater anser att det ska vara lätt att göra rätt och det innefattar också kontakten med myndigheter. När samhället blir mer digitaliserat bör det vara snabbare behandling av ärenden och mer kostnadseffektivt.

Vänsterpartiet

– Som vi svarade ovan (se svar från fråga 4 här.) anser vi att det är viktigt att ge det rörliga historiska kulturarvet goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet, men alla sektorer i samhället måste bidra till att våra miljö- och klimatmål nås. Vi är övertygade om att det går att hitta bra lösningar för att tillgodose båda perspektiven. Vidare anser vi inte att det finns något egenintresse med överdrivna administrativa pålagor.