Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Transporthistoriskt Nätverk

Då organisationerna nedan har liknande utmaningar som Motorhistoriska Riksförbundet har man tillsammans bildat Transporthistoriskt Nätverk. Målsättningen är att lyfta och driva påtryckningar och frågeställningar som gemensamt påverkar bevarandet och driften av det rörliga kulturarvet. Detta sker till exempel genom politikeruppvaktning, bland annat i samband med Almedalsveckan.

Förutom MHRF ingår dessa organisationer i nätverket:
Järnvägshistoriska Riksförbundet (JHRF)
är en ideell och politiskt obunden sammanslutning av ideella föreningar och andra organisationer vilka främjar intresset för järnvägar och spårvägar, till exempel genom bevarande och levandegörande av fordon, föremål och miljöer av historiskt intresse, samt forskning och informationsverksamhet. Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Förbundet har också ett nära samarbete med Museibanornas Riksorganisation (MRO). Tillsammans med MRO samordnar vi försäkringar för medlemmarna, bland annat de obligatoriska försäkringar som krävs för att få bedriva trafik på museibanor och statens spåranläggning.

Hemsida: jhrf.se
Museibanornas RiksOrganisation MRO
är en sammanslutning av Sveriges museibanor, dvs föreningar vars syfte är att restaurera, eller rekonstruera, och i drift visa en fullt fungerande äldre järnväg, eller spårväg. Alla MROs medlemmar har fullt ansvar för egen bana och trafik. Medlemsbanornas olika bakgrund och förutsättningar ger givetvis besökarna möjlighet att uppleva många olika typer av äldre järnväg, alltifrån normalspår till den smalaste spårvidden 600 mm. Även spårvägstrafik finns representerad bland medlemsbanorna. 

Hemsida: museibanorna.se
ArbetSam
verkar för att arbetslivsmuseerna ska synas och för att se till att det finns en organisation som kan föra deras talan. Samarbetsrådet är en ideell förening som utifrån ett underifrånperspektiv främjar och utvecklar bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur samt fackligt och politiskt arbete tydliggörs. I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till arbetet. 

Hemsida: arbetsam.com
Sveriges Ångbåtsförening (SÅF)
bildades 1986 och har som ändamål att främja ångbåtsintresset samt medverka till umgänge och träffar för att sprida ångbåtsägandet och dess glädje genom att:

  • Upprätthålla en aktuell fartyg- och slupmatrikel
  • Vara behjälplig med teknisk information
  • Samla föreningens medlemmar och båtar till träffar
  • Verka för att ångmaterielen hålls i drift
  • Vara behjälplig med materielanskaffning (bytesbörs).

Hemsida: steamboatassociation.se
Sveriges Segelfartygsförbund (SSF) är en rikstäckande ideell förening, som bildades 1976 för att främja bevarandet av segelfartyg och segelfartyg med hjälpmotor. De anslutna medlemsfartygen ska ha använts som yrkesfartyg och ha en storlek överstigande 12 x 4 meter. Bevarandet ska ske med största möjliga hänsyn till fartygens kulturhistoriska värde. Den viktigaste grundstenen i föreningens arbete är övertygelsen om att det bästa sättet att bevara traditionsfartygen är att segla dem.

SSFs arbete är i huvudsak inriktat på tre fronter: att stärka och stödja medlemmarna, att informera och bearbeta allmänheten samt att påverka myndigheter och politiker. Föreningen består dels av enskilda medlemmar - ca 800 personer vid årsskiftet 2004-2005, dels av fartyg som representeras av så kallade fartygsombud.

Facebook
Båthistoriska Riksförbundet (BHRF) är ett gemensamt förbund för olika veteranbåtsföreningar. Oavsett vilken båttyp eller framdrivningsmedel, historia, storlek eller material som de olika klubbarna företräder, kan de vara medlemmar i BHRF. Det gemensamma är ett kulturhistoriskt intresse, som kan sammanfattas i viljan att samlas för att rädda de gamla båtarna åt eftervärlden.    

BHRFs uppgift är:

  • att värna om och utveckla samhörigheten mellan förbundsmedlemmarna
  • att tillvarataga medlemmarnas samfällda intressen i förhållande till statliga och kommunala myndigheter och institutioner samt företag och sammanslutningar av skilda slag
  • att fungera  som serviceorgan för medlemmarna samt bistå dessa med råd och anvisningar beträffande verksamheten och därmed förknippade problem
  • att utverka för medlemmarna förmånliga avtal och överenskommelser
  • att samverka med svenska och utländska organisationer med liknande syften.

Hemsida: bhrf.se
Svensk Flyghistorisk Förening (SFF)
är en ideell förening, grundades 1961 och är Sveriges största flyghistoriska organisation med 6000 medlemmar - flyghistoriker, flyghistoriskt intresserade eller flygintresserade i största allmänhet. SFF stöder forskning samt omhändertagande och dokumentation av svensk flyghistoria. Verksamheten äger rum enskilt eller i grupp, bland annat i regionavdelningar på 15 olika platser i landet.

Hemsida: flyghistoria.org
Experimental Aircraft Association (EAA)
bildades i början av 50-talet i USA för att försöka få bort stämpeln av vilt experimenterade som amatörbyggda flygplan började få. I Sverige var vi tidigt ute och redan 1964 bildades en svensk underavdelning, ett så kallat Chapter, till EAA. Genom ett målmedvetet arbete och stora ideella insatser har detta Chapter 222 utvecklats till det som idag är EAA Sverige och vi har med tiden fått ett allt större förtroende hos myndigheterna. Detta innebär bland annat att EAA Sverige numera har fått ett delegerat tillsynsansvar för verksamheten med amatörbyggda flygplan, något som i ett internationellt perspektiv är närmast unikt. EAA Sverige har idag cirka 1700 medlemmar spridda över landet. Ungefär 350 flygplan är under byggnad och lika många flyger redan.

Hemsida: eaa.se