Bilden tagen i samband med Alterundan 2020. Foto: Göran Schüsseleder.

MHRF kräver: Förenkla reglerna för arrangemang på våra vägar!

Många av veteranfordonsrörelsens klubbaktiviteter sker ute på landets vägar i form av uppvisningar, rallyn, utflykter med mera. Många av dessa arrangemang har av tradition skett spontant, med kort framförhållning och genomförts när vädret tillåtit eller tillfälle ges. På senare år har denna ”självklara del av hobbyn” kringgärdats av långtgående regler och bestämmelser, ofta med krav på inlämnande av olika tillståndsansökningar hos våra myndigheter, månader i förväg. En sådan ansökan kan avse allmän sammankomst, offentlig tillställning eller uppvisning eller tävling på väg, bana eller terräng.

Motorhistoriska Riksförbundet har sedan länge påpekat att regelverken för arrangemang på våra vägar är allt för omfattande och komplicerade och att fler arrangemang kan omfattas än vad som är nödvändigt. Det är ofta svårt för föreningar och enskilda att överblicka vilka regler som gäller för deras specifika arrangemang. Myndigheterna har heller inte alltid samma praxis i olika landsdelar och begär ofta att en ansökan ska vara insänd månader i förväg, ibland fyra månader, innan genomförandet.

MHRF har uppvaktat Regeringskansliet och riksdagen och begärt förenklade och otvetydiga regler för arrangemang som genomförs på våra vägar. Budskapet från förbundet är att det inte finns någon anledning att kräva tillstånd för de arrangemang som arrangeras av medlemmar i tex Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF), Sveriges Motorcyklister (SMC), American Car Club Sweden (ACCS) eller Kungliga Automobilklubben (KAK) eller liknande föreningar, under förutsättning att arrangemanget omfattar fordon som:

 • Är godkända och avsedda att framföras på väg
 • Som följer trafikreglerna
 • Som åker på vägar där det är tillåtet att färdas
 • Tar hänsyn till andra trafikanter.

I riksdagen har det under senare år motionerats flitigt om samma sak, utifrån MHRFs kravsammanställningar.

En ny praxis hos Trafikverket

Regeringskansliet gav den 1 september i år Trafikverket i uppdrag att se över regler och kostnadsfördelning för evenemang som exempelvis cykellopp på statliga vägar: Bakgrunden är att Trafikverket från den 1 januari 2023 inte längre kommer tillåta att föreningarna använder egna tillfälliga skyltar och vägmärken. I stället ska de vägmärken som används hanteras via de entreprenörer som Trafikverket själva har upphandlat. Kostnaden för skyltningen hamnar hos arrangören som samtidigt därmed också tvingas att föra dialog med ytterligare personer och organisationer.

Motorhistoriska Riksförbundet anser att Trafikverkets agerande är ett direkt hot mot alla kommande arrangemang på statliga vägar och i förlängningen även kan komma att omintetgöra evenemang på kommunala gator och enskilda vägar. MHRF har tillsammans med Sveriges Motorcyklister (SMC) haft ett första möte med Trafikverket om regeringsuppdraget och då särskilt lyft de otydliga reglerna kring vad som avses med uppvisning på väg. Samma tongångar finns också från andra förbund och föreningar. Bland annat har Riksidrottsförbundet uppvaktat Regeringskansliet om kommande regler. I en debattartikel har de nyligen tillsammans med sex specialförbund påpekat de negativa konsekvenserna för idrottsrörelsen med denna ändrade hantering.

Jan Tägt generalsekreterare MHRF

MHRFs sammanfattning

Föreningslivet i Sverige har haft några riktigt tuffa år i samband med pandemin och ny praxis och reglering lägger nu ytterligare sten på bördan. Frågan är om civilsamhället som lokalt bjuder på så många av livets glädjestunder faktiskt orkar långsiktigt resa sig ur detta? De över tid ökade kostnaderna till följd av olika myndighetsbeslut suger påtagligt musten ur landets ideella krafter och deras arrangemang. Att ge vårt samhälle och landsbygd en möjlighet att blomstra är en adekvat fråga som för såväl regering, riksdag som berörda myndigheter.

MHRF anser därför att:

 • ansökan om tillstånd för arrangemang på vårt svenska vägnät inte är nödvändigt om evenemanget endast handlar om att köra rekommenderad väg mellan en eller flera angivna platser
 • skyltning på statliga vägar fortsättningsvis även ska kunna göras av arrangören och
 • det däremot vid till exempel hastighetstävling på allmän väg, omläggning av trafik för arrangemangets genomförande eller i samband med större korteger kan behövas tillstånd för arrangemangets genomförande.

Regler och förarbeten

 • Regler med förarbeten som kan vara tillämpningsbara genom praxis hos berörda myndigheter vid arrangemang som kräver tillstånd:
 • Förvaltningslagen (2017:900)
 • Förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning
 • Författningssamlingsförordningen (1976:725)
 • Ordningslagen (1993:1617)
 • Väglagen (1971:978)
 • Vägtrafikförordningen (1971:978).
 • Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:75) om lokala trafikföreskrifter m.m.
 • Trafikförordningen (1998:1276)
 • TSFS 2018:2 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg
 • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:28) om tävling eller uppvisning på väg med cykel m.m.
 • RPSFS 2009:09 FAP 512-1 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorsport på bana;
 • RPSFS 2009:09 FAP 512-2 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorsport i terräng
 • EU:s regler om statligt stöd

Lämna en kommentar