Valet 2022 – så här tycker partierna om historiska fordon

Inför årets riksdagsval har MHRF ställt fem frågor till riksdagspartierna. I svaren råder det stor samstämmighet bland partierna om att de historiska fordonen är ett viktigt inslag som ska bevaras och användas och de vill därför främja det rörliga kulturarvets förutsättningar och civilsamhällets engagemang.

Motorhistoriska Riksförbundet har under de senaste valen kunnat konstatera, genom dialog med riksdagspolitikerna, partierna och i de motioner som varje år lämnats in under den allmänna motionstiden, att våra folkvalda värdesätter historiska fordon. Valåret 2022 utgör inget undantag och bekräftar en genomgående konsekvent linje hos partierna i sak.

Årets frågor MHRF ställde avser riksdagspartiernas syn på:

  • framtida tillgång på flytande drivmedel,
  • lagstiftning och regleringsbrev som ålägger myndigheter att ta hänsyn till det rörliga kulturarvet och,
  • specifik i avvägning mellan kulturarv och miljö samt,
  • myndigheter tillämpning om tävling och uppvisning på väg.

Svaren hittar du via länkarna nedan.

Partiernas svar på MHRFs öppna fråga

Även en öppen fråga ställdes om hur riksdagspartierna avser att medverka till att den transporthistoriska folkrörelsen kan:

  • fortsatt skapa extra livskvalitet för människor i alla åldrar,
  • slippa onödig administration och ekonomiska pålagor samt,
  • ges fortsatt goda möjligheter att bevara, använda och utveckla detta historiska kulturarv?

Centerpartiet

Centerpartiet jobbar för att minska onödig regelbörda både på nationell nivå och inom EU. Dessutom vill vi se till att de kulturhistoriskt viktiga motorfordonen fortsatt ska kunna rulla på landets vägar utan att miljökrav och liknande blir alltför betungande. Så länge det finns möjlighet att göra detta ser vi att den transporthistoriska rörelsen fortsatt kan genomföra sin verksamhet till gagn för både människor och historia.

Kristdemokraterna

Vår politik har som utgångspunkt att varje person ska kunna få förutsättningar att uppfylla sina drömmar. Vi vill ifrågasätta och ompröva mycket av den byråkrati som växt sig allt större i samhället.

Liberalerna

Riksantikvarieämbetets utredningar lägger en bra grund för att hänsyn tas framöver till det rörliga kulturarvet i relaterade beslut. Det gäller inte minst i de frågor som ni berör i er enkät. Då kan hänsyn tas till de villkor som krävs för att den transporthistoriska folkrörelsen ska få möjligheter att fortsätta sitt viktiga arbete. Svenskarna, och även andra, ges på så sätt möjligheter att även i fortsättningen kunna få se hur fordonen utvecklats under de senaste hundra åren.

Miljöpartiet

Miljöpartiet

Miljöpartiet vill generellt stärka folkbildningen och föreningslivet samt förbättra det civila samhällets möjligheter att bedriva långsiktig kulturverksamhet. Vi vill även öka andelen generellt stöd i stället för projekt- och riktade bidrag.

Moderaterna

Svaren är sammanfattningsvis säkerställ bränsle, tillsätt en utredning som ser över alla regler och verka för en mer rimlig tolkning av EU-regler. Moderaterna har – som enda parti – skrivit en egen kommittémotion i riksdagen som enbart berör det rullande kulturarvets villkor. Detta visar att vårt parti tar dessa frågor på mycket stort allvar. Länk: Kommitémotion_2021_22__3751 Maria Stockhaus (M)

 

Socialdemokraterna

Vi jobbar ständigt för att stärka den ideella sektorn och möjliggöra föreningsliv i alla sektorer. I vårt samhälle bidrar aktiva folkrörelser till att utveckla samhällsbygget och den svenska modellen. Vi socialdemokrater vill stärka civilsamhället och ge alla möjlighet att engagera sig. Vi ser att en stärkt samverkan mellan offentlig och ideell sektor är avgörande för livskvalitén. På många orter, särskilt mindre orter, är föreningslivet en förutsättning och avgörande för att lokalsamhället ska leva. Det handlar inte enbart om offentligt stöd till föreningar utan också om en samverkan där bägge parter bidrar och identifierar samhällsproblem som de kan lösa i ett jämlikt samarbete. Det offentliga och civilsamhället där den transport historiska folkrörelsen ingår som en del av folkrörelse Sverige behöver varandra.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har arbetat för att bevara kulturarvet oavsett om det är byggnader eller fordon och vi kommer fortsätta detta arbete framöver. Kulturarvet skapar inte bara glädje utan även mycket skickliga hantverkare och innovatörer. Vi sverigedemokrater anser att det ska vara lätt att göra rätt och det innefattar också kontakten med myndigheter. När samhället blir mer digitaliserat bör det vara snabbare behandling av ärenden och mer kostnadseffektivt.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet anser att det är viktigt att ge det rörliga historiska kulturarvet goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet, men alla sektorer i samhället måste bidra till att våra miljö- och klimatmål nås. Vi är övertygade om att det går att hitta bra lösningar för att tillgodose båda perspektiven. Vidare anser vi inte att det finns något egenintresse med överdrivna administrativa pålagor.

MHRF konstaterar att partierna är överens

– Vi kan konstatera att partiernas svar och agerande över tid visar stort engagemang i de frågor som vi driver, sammanfattar MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg. Man säger faktiskt ett unisont JA till alla våra kärnfrågor om drivmedel, myndigheternas agerande, hänsynstagande, underlättande och att våra historiska fordon är värda att bevaras och användas.

Kurt Sjöberg frågar sig om det finns något annat intresseområde där partierna är så överväldigande positiva och överens;

– MHRFs devis För gårdagens fordon på framtidens vägar verkar också vara partiernas, men nu gäller det för partierna att se till att deras svar omvandlas till konkret politik! Förbundets mer än 100 000 enskilda medlemmar, liksom övriga i inom denna stora folkrörelse i Sverige, ser fram emot detta med spänning stora förhoppningar.

Jan Tägt generalsekreterare MHRF
(som tillsammans med styrelseledamoten Bent Fridholm sammanställt enkätsvaren)