Ställningstaganden i MHRFs myndighetsråd

MHRF tar ställning och jobbar långsiktigt för bra villkor för våra historiska fordon och för dig som ägare och förvaltare av dem.

”Myndighetsrådet ska bevaka lagförslag från regeringen för att genom information till riksdagen säkerställa att det fordonshistoriska kulturarvet fortsatt kan bevaras, användas och utvecklas.”

Möjligheten att bevara och använda historiska fordon är Motorhistoriska Riksförbundets huvuduppdrag för att vårt gemensamma rörliga kulturarv över tid ska utvecklas. Tillsammans med MHRFs dagliga verksamhet klargör vi i våra ställningstaganden den fordonshistoriska rörelsens viktigaste långsiktiga mål. Dessa varierar över tid i den takt som vi löser problemen.

MHRFs viktigaste frågor

De tre viktigaste frågorna som MHRFs myndighetsråd har identifierat för 2022–2023 är dessa:

 1. Framtida fossilfria flytande drivmedel för gårdagens fordon
  Historiska fordon ska vid bränsleomställningen fortsatt kunna brukas utan, eller med endast smärre, tekniska förändringar.
 2. Hänsynsregel i kulturmiljölagen
  Att en hänsynsregel införs i kulturmiljölagen där statliga och kommunala myndigheter och övriga tillsynsorgan vid sitt beslutsfattande alltid ska ta hänsyn till det allmänna samhällsintresset att bevara och använda historiska fordon på dagens och framtidens vägar.
 3. Gränsöverskridande transporter av historiska fordon med flera
  Vid export och import av historiska fordon, fordon av intresse för samlare och delar till dessa oavsett skick och funktion ska inte omfattas av EUs eller svenska regler om gränsöverskridande transporter av avfall.

MHRFs uppföljningsarbete

Under det senaste året har MHRFs myndighetsråd, efter flera års arbete, uppnått lösningar på nedanstående två ställningstaganden. Dessa innebär väsentliga förbättringar i föreskrifterna hos Transportstyrelsen.

I vårt uppföljningsarbete kommer vi nu att fokusera på att praxis i dessa frågor också fortsatt går vår och rörelsens väg:

 • Ursprungskontroll: Ansökan om ursprungskontroll för historiska fordon
  En ansökan om ursprungskontroll för historiska fordon där registreringshandling eller tullhandling saknas ska kunna godkännas och oavsett om fordonet är komplett, helt eller delvis demonterat.
 • Registrering och teknisk identifiering
  Vid registreringsbesiktning ska ett historiskt fordon vars identitetsmärkning är skadad eller saknas godkännas om fordonet ändå säkert kan identifieras. Kraven på historiska fordons utrustning och beskaffenhet ska vid registreringsbesiktning vara de som gällde vid tillverkningstillfället och styras av rätt tillämpad ursprungskategori.

MHRFs myndighetsråd

Myndighetsrådet ska bevaka lagförslag från regeringen för att genom information till riksdagen säkerställa att det fordonshistoriska kulturarvet fortsatt kan bevaras, användas och utvecklas. Detsamma gäller regeringskansliets arbete med förordningar och berörda myndigheters arbete med föreskrifter och instruktioner. Arbetet bedrivs proaktivt genom framställningar, möten och uppföljande vid remissvar. Genom att vara rådgivande och sprida information ska rådet verka för en ökad kunskap om de legala förutsättningarna och problemställningarna inom det fordonshistoriska området. Myndighetsrådets bevakning omfattar ett femtiotal frågor.

Rådet består av Jan Tägt, generalsekreterare, Kurt Sjöberg, förbundsordförande samt Henrik van Rijswijk och Bent Fridholm (sammankallande), styrelseledamöter. Till rådet adjungeras sakkunniga.